Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình hình thành và phát triển thương mại Việt Nam

Được đăng lên bởi nhungtran-dhtm-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thương mại Việt Nam thời kỳ trước 1975
1. Thời kỳ phong kiến (trước 1862)
- Nền kinh tế nông nghiệp tự cấp tự túc
- Sản xuất hàng hóa giản đơn, thị trường trong nước chật hẹp và bị chia cắt
- Hoạt động thương mại bó hẹp trong thị trường địa phương nhỏ bé
- Đến thế kỷ 17, thương mại phát triển hơn và ngoại thương xuất hiện (hàng xuất:
sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và sản vật thiên nhiên, hàng nhập: sản phẩm công nghiệp)
2. Thời kỳ Pháp thuộc (1862 – 1945)
- Thương mại mang tính thuộc địa nửa phong kiến
- Thương mại kém phát triển về quy mô mặt hàng và thị trường
- Các công ty Pháp giữ độc quyền trong cả nội thương và ngoại thương
- Áp dụng Luật Đồng hóa thuế quan từ 1892 – 1939 theo đó VN và Pháp cùng
trong hàng rào thuế quan chung
- Từ sau 1939, thay thế chính sách đồng hóa thuế quan bằng chính sách thuế quan
tự trị; trong ngoại thương, hàng rào thuế quan được nới lỏng và thuế suất tối đa được bãi
bỏ
3. Thời kỳ 1945-1954
- Thị trường bị chia cắt thành 2: thị trường vùng tự do và thị trường vùng địch tạm
chiếm
. Thị trường vùng tự do do nhà nước dân chủ nhân dân quản lý
. Thị trường vùng tạm chiếm do Pháp, Mỹ trực tiếp kiểm soát thông qua các công
ty của mình
- Thương mại quốc doanh được tổ chức từ 1951 và phát triển nhanh
- Về đối ngoại:
. Đầu những năm 50, quan hệ chính thức về kinh tế và thương mại với Trung Quốc,
Liên Xô và các nước Đông Âu
. Ký hiệp định thương mại với CHND Trung Hoa 1952
4. Thời kỳ 1954-1975
- Giai đoạn 1954-1957
. Khôi phục kinh tế và hàn gắn hậu quả chiến tranh
. Hình thành các bộ quản lý sản xuất và lưu thông trong nền kinh tế
. 20/09/1955, thành lập Bộ Thương nghiệp: các TCT ngành hàng chịu trách nhiệm
thu mua đặt hàng, phân phối cho các nhu cầu của nền KTQD
. 21/04/1958, tách Bộ Thương nghiệp thành Bộ Nội thương và Bộ Ngoại thương.
Bộ ngoại thương có trách nhiệm đặt hàng, quan hệ với các nước theo hiệp định đã ký
- Giai đoạn 1957-1960
. Cải tạo và phát triển kinh tế, xóa bỏ các quan hệ sở hữu nhỏ trong thương mại Æ
thương mại trong nền KTQD chủ yếu còn lại 2 thành phần: thương mại nhà nước và
thương mại tập thể
- Giai đoạn 1960-1975

. Củng cố và phát triển các loại hình doanh nghiệp thương mại theo mô hình
XHCN trên miền Bắc nhằm thực hiện CNH XHCN và chi viện cho sự nghiệp giải phóng
miền Nam
. Thực hiện cơ chế quản lý tập trung cao độ
. Thành lập Tổng cục vật tư (10/1961) làm nhiệm vụ lưu thông, phân phối TLSX
chủ yếu theo nhiệm vụ kế hoạch và quản lý dự trữ của nhà nước
. Bộ Nội thương tổ chức lưu thông hàng tiêu dùng và các...
Thương mi Vit Nam thi k trước 1975
1. Thi k phong kiến (trước 1862)
- Nn kinh tế nông nghip t cp t túc
- Sn xut hàng hóa gin đơn, th trường trong nước cht hp và b chia ct
- Hot động thương mi bó hp trong th trường địa phương nh
- Đến thế k 17, thương mi phát trin hơn và ngoi thương xut hin (hàng xut:
sn phm tiu th công nghip và sn vt thiên nhiên, hàng nhp: sn phm công nghip)
2. Thi k Pháp thuc (1862 – 1945)
- Thương mi mang tính thuc địa na phong kiến
- Thương mi kém phát trin v quy mô mt hàng và th trường
- Các công ty Pháp gi độc quyn trong c ni thương và ngoi thương
- Áp dng Lut Đồng hóa thuế quan t 1892 – 1939 theo đó VN và Pháp cùng
trong hàng rào thuế quan chung
- T sau 1939, thay thế chính sách đồng hóa thuế quan bng chính sách thuế quan
t tr; trong ngoi thương, hàng rào thuế quan được ni lng và thuế sut ti đa được bãi
b
3. Thi k 1945-1954
- Th trường b chia ct thành 2: th trường vùng t do và th trường vùng địch tm
chiếm
. Th trường vùng t do do nhà nước dân ch nhân dân qun lý
. Th trường vùng tm chiếm do Pháp, M trc tiếp kim soát thông qua các công
ty ca mình
- Thương mi quc doanh được t chc t 1951 và phát trin nhanh
- V đối ngoi:
. Đầu nhng năm 50, quan h chính thc v kinh tế và thương mi vi Trung Quc,
Liên Xô và các nước Đông Âu
. Ký hip định thương mi vi CHND Trung Hoa 1952
4. Thi k 1954-1975
- Giai đon 1954-1957
. Khôi phc kinh tế và hàn gn hu qu chiến tranh
. Hình thành các b qun lý sn xut và lưu thông trong nn kinh tế
. 20/09/1955, thành lp B Thương nghip: các TCT ngành hàng chu trách nhim
thu mua đặt hàng, phân phi cho các nhu cu ca nn KTQD
. 21/04/1958, tách B Thương nghip thành B Ni thương và B Ngoi thương.
B ngoi thương có trách nhim đặt hàng, quan h vi các nước theo hip định đã ký
- Giai đon 1957-1960
. Ci to và phát trin kinh tế, xóa b các quan h s hu nh trong thương mi Æ
thương mi trong nn KTQD ch yếu còn li 2 thành phn: thương mi nhà nước và
thương mi tp th
- Giai đon 1960-1975
Quá trình hình thành và phát triển thương mại Việt Nam - Trang 2
Quá trình hình thành và phát triển thương mại Việt Nam - Người đăng: nhungtran-dhtm-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quá trình hình thành và phát triển thương mại Việt Nam 9 10 159