Ktl-icon-tai-lieu

Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng văn hóa, phát triển con người trong giai đoạn mới (Phạm Duy Đức)

Được đăng lên bởi dungytv
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 41586 lần   |   Lượt tải: 43 lần
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN VĂN
HOÁ, XÂY DỰNG CON NGƯỜI TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
PGS, TS. Phạm Duy Đức
I. Quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng, phát triển văn hoá và con
người trong giai đoạn mới
Những vấn đề văn hoá và con người là vấn đề trọng tâm phản ánh sự ưu
việt của chế độ chính trị xã hội, phản ánh chất lượng và mục đích cuối cùng
của sự tăng trưởng kinh tế trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Những vấn đề này gắn
bó, thống nhất hữu cơ với nhau đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất
nước. Trong thời kỳ hiện nay, sự phát triển bền vững của đất nước được thể hiện
ở việc giải quyết thành công các mối quan hệ cơ bản:
- Giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. xã hội
- Giữa lợi ích của cá nhân và lợi ích của cộng đồng.
- Giữa lợi ích của hiện tại và lợi ích của tương lai.
- Giữa lợi ích của con người và lợi ích của môi trường.
Mục tiêu phấn đấu của Đảng và nhân dân ta hiện nay là vì sự nghiệp “Dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” chính là đã chú trọng giải
quyết các mối quan hệ cơ bản này trên cơ sở quan điểm cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở đây, chúng ta không nhắc lại toàn bộ
Nghị quyết của Đảng ta về vấn đề văn hoá và con người mà chỉ đề cập đến một
số vấn đề trọng tâm cần chú ý hiện nay.
1. Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng ta đã khẳng định nền văn hóa mà
chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nghị quyết
“Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc” mà Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII (1998) đưa ra đến nay vẫn là Nghị
quyết có ý nghĩa chiến lược, chỉ đạo quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp
văn hóa ở nước ta, cần được kế thừa, bổ sung và phát huy trong thời kỳ mới.
Văn kiện Đại hội X (2006) đã nhấn mạnh: “Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng
cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ

1

và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”1.
Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ
sung, phát triển 2011) được Đại hội XI của Đảng thông qua đã xác định: “Xây
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn
diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân
chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời
sống xã hội, trở thành nền tảng tinh ...
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN VĂN
HOÁ, XÂY DỰNG CON NGƯỜI TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
PGS, TS. Phạm Duy Đức
I. Quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng, phát triển văn hoá và con
người trong giai đoạn mới
Những vấn đề văn hoá con người vấn đề trọng tâm phản ánh sự ưu
việt của chế độ chính trị hội, phản ánh chất lượng mục đích cuối cùng
của sự tăng trưởng kinh tế trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Những vấn đề này gắn
bó, thống nhất hữu với nhau đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất
nước. Trong thời kỳ hiện nay, sự phát triển bền vững của đất nước được thể hiện
ở việc giải quyết thành công các mối quan hệ cơ bản:
- Giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá. xã hội
- Giữa lợi ích của cá nhân và lợi ích của cộng đồng.
- Giữa lợi ích của hiện tại và lợi ích của tương lai.
- Giữa lợi ích của con người và lợi ích của môi trường.
Mục tiêu phấn đấu của Đảng và nhân dân ta hiện nay là vì sự nghiệp “Dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” chính đã chú trọng giải
quyết các mối quan hệ bản này trên sở quan điểm bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh. đây, chúng ta không nhắc lại toàn bộ
Nghị quyết của Đảng ta về vấn đề văn hoá con người chỉ đề cập đến một
số vấn đề trọng tâm cần chú ý hiện nay.
1. Quan điểm của Đảng về xây dựng phát triển nền văn hoá tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng ta đã khẳng định nền văn hóa
chúng ta xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nghị quyết
“Xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc” Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII (1998) đưa ra đến nay vẫn Nghị
quyết ý nghĩa chiến lược, chỉ đạo qtrình xây dựng phát triển sự nghiệp
văn hóa nước ta, cần được kế thừa, bổ sung phát huy trong thời kỳ mới.
Văn kiện Đại hội X (2006) đã nhấn mạnh: “Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng
cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ
1
Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng văn hóa, phát triển con người trong giai đoạn mới (Phạm Duy Đức) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng văn hóa, phát triển con người trong giai đoạn mới (Phạm Duy Đức) - Người đăng: dungytv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng văn hóa, phát triển con người trong giai đoạn mới (Phạm Duy Đức) 9 10 483