Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ thương mại và đầu tư pháp việt

Được đăng lên bởi anhphambeo
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1957 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG
===========

khóa luận tốt nghiệp
Đề tài:
QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁP – VIỆT
THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

Giáo viên hướng dẫn : Vũ Thị Hiền
Sinh viên thực hiện : Hoàng Cẩm Vân
Lớp

: Pháp 1 – K38E

Hà Nội - 2003

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU

1

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUAN HỆ PHÁP - VIỆT
I. Khái quát về nước Pháp
1. Về vị trí địa lý và dân số
2. Về chế độ chính trị
3. Về tiềm lực kinh tế
II. Sự cần thiết của việc phát triển quan hệ hợp tác Pháp - Việt
1. Về phía Pháp
2. Về phía Việt Nam
III. Quá trình phát triển quan hệ hợp tác Pháp - Việt
1. Giai đoạn trước năm 1973
2. Giai đoạn từ năm 1973 tới nay
IV. Năm lĩnh vực hợp tác cần được chú trọng trong việc phát triển quan hệ
hợp tác Pháp - Việt

3
3
3
3
7
11
11
12
13
13
15

CHƠNG 2: QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
PHÁP - VIỆT
I. Thuận lợi và khó khăn của quan hệ thương mại và đầu tư
Pháp - Việt
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
II. Thực trạng của quan hệ thương mại Pháp - Việt
1. Kim ngạch buôn bán hai chiều
2. Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang
Pháp
3. Cơ cấu các mặt hàng nhập khẩu từ Pháp
III. Quan hệ đầu tư trực tiếp Pháp - Việt
1. Hình thức đầu tư
2. Lĩnh vực đầu tư
3. Quy mô đầu tư
4. Phân bổ các dự án đầu tư theo địa bàn
IV. Viện trợ phát triển chính thức của Pháp cho Việt Nam

25

21

25
25
30
32
32
34
40
44
45
46
49
50
53

1. Các hình thức viện trợ phát triển chính thức

55

2. Tình hình viện trợ phát triển chính thức của Pháp cho Việt Nam
V. Đánh giá chung về quan hệ thương mại và đầu tư Pháp - Việt
1. Thành tựu đạt được
1.1 Về thương mại
1.2 Về đầu tư
2. Hạn chế và nguyên nhân

55
58
58
58
60
61

CHƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QUAN
HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁP - VIỆT
I. Triển vọng quan hệ thương mại và đầu tư Pháp - Việt
1. Định hướng phát triển quan hệ thương mại và đầu tư Pháp Việt
2. Dự báo triển vọng phát triển quan hệ thương mại và đầu tư
Pháp - Việt
II. Những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và
đầu tư Pháp - Việt
1. Những giải pháp mang tính vĩ mô
1.1 Thúc đẩy quan hệ chính trị
1.2 Có chính sách hỗ trợ hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp
1.3 Có chính sách thu hút mạnh mẽ hơn nữa và nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn FDI
1.4 Có chính sách thu hút mạnh mẽ hơn nữa và nâng cao hiệu quả
sử dụng nguồn vốn ODA
2. Những giải pháp mang tính vi mô
2.1 Các doanh nghiệp nên đẩy mạnh xúc tiến bán hàng sang thị
trường Pháp
2.2 Nâng cao hiệu quả hàng nhập khẩu từ Pháp
2.3 Đào tạo bồi dưỡng cán bộ
2.4 Quan hệ hợp tác chặt chẽ với ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG
===========
khóa luận tốt nghiệp
Đề tài:
QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁP – VIỆT
THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG
Giáo viên hướng dẫn : Vũ Thị Hiền
Sinh viên thực hiện : Hoàng Cẩm Vân
Lớp : Pháp 1 – K38E
Hà Nội - 2003
Mục lục
Quan hệ thương mại và đầu tư pháp việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ thương mại và đầu tư pháp việt - Người đăng: anhphambeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Quan hệ thương mại và đầu tư pháp việt 9 10 764