Ktl-icon-tai-lieu

quản lí nhà nước về đô thị

Được đăng lên bởi nhungkhi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

Bộ môn QLNN về đô thị và nông thôn
---/--QU Ả N LÝ NHÀ N ƯỚ C V Ề Đ Ô TH Ị
Mã số môn học:
Thời lượng: 2 ĐVHT = 30 tiết
- Lý thuyết: 20 tiết
- Thảo luận: 10 tiết
Đánh giá môn học:
- 01 bài luận: nộp sau khi học 2 tuần, trọng số: 40%.
- Kiểm tra hết môn: viết (120 phút); trọng số: 60%.
---/--A/. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
M Ụ C Đ ÍCH
Sau khi h ọ c xong môn h ọ c này, h ọ c viên có c ơ h ộ i đượ c:
1. H ệ th ố ng hóa và c ậ p nh ậ t ki ế n th ứ c m ớ i tiêu bi ể u v ề qu ả n lý
đ ô th ị và qu ả n lý nhà n ướ c v ề đ ô th ị ;
2. Cung c ấ p m ộ t s ố c ơ s ở để phát tri ể n k ỹ n ă ng phân tích, đ ánh
giá, và xây d ự ng gi ả i pháp v ề các v ấ n đề trong qu ả n lý nhà
n ướ c v ề đ ô th ị ;
3. Nâng cao kh ả n ă ng v ậ n d ụ ng ki ế n th ứ c và k ỹ n ă ng vào đ i ề u
ki ệ n th ự c t ế ở đị a ph ươ ng thông qua các tình hu ố ng nghiên
c ứ u c ụ th ể .
YÊU C Ầ U
1. Tham gia t ố i thi ể u 75% s ố gi ờ lý thuy ế t trên l ớ p;
2. N ộ p m ộ t bài ti ể u lu ậ n trình bày/th ả o lu ậ n quan đ i ể m riêng
th ể hi ệ n kh ả n ă ng v ậ n d ụ ng ki ế n th ứ c qu ả n lý nhà n ướ c v ề đ ô
th ị vào gi ả i quy ế t/phân tích/ đ ánh giá m ộ t v ấ n đề c ụ th ể trong
th ự c ti ễ n t ừ 5-15 trang (1’500-6’000 ch ữ ).
3. Tr ả bài thi ki ể m tra h ế t môn.

Dr. Hieu, Nguyen Ngoc 08/05/2015

1

B/. NỘI DUNG MÔN HỌC
Phần I: Đô thị hoá và những thách thức trong quá trình phát tri ển
ở Việt Nam (5 tiết)
1. Một số khái niệm cơ bản
a. Quản lý đô thị và quản trị đô thị
b. Đô thị hóa và phát triển đô thị
c. Cạnh tranh đô thị và phát triển bền vững

Phân chia (tiết)
Lý thuyết Thảoluận
5

0

2. Thực trạng đô thị hoá ở Việt Nam
a. Quá trình phát triển
b. Các tác nhân cơ bản
c. Cơ hội và thách thức
3. Định hướng phát triển hệ thống đô thị Việt Nam
a. Quan điểm
b. Định hướng
c. Chính sách và giải pháp
Phần II: Một số vấn đề lý luận về quản lý đô thị (10 tiết)
1. Vai trò Nhà nước trong quản lý đô thị
a. Vai trò của Nhà nước
b. Thay đổi vai trò của Nhà nước

Phân chia (tiết)
Lý thuyết Thảoluận
10

0

2. Xây dựng chính quyền đô thị
a. Mô hình chính quyền đô thị
b. Xây dựng chính quyền đô thị tự chủ
3. Quản lý nhà nước về một số lĩnh vực chủ yếu ở đô thị
a. Quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị
b. Quản lý nhà ở, đất ở đô thị
c. Quản lý kết cấu hạ tầng và cung cấp dịch vụ công ở đô thị
d. Quản lý cảnh quan, môi trường và các vấn đề xã hội ở đô thị

Phần III. Đánh giá và thảo luận về chính sách trong các lĩnh vực cụ
thể (15 tiết)
Phân chia (tiết)
Lý thuyết Thảoluận
Dr. Hieu, Nguyen Ngoc 08/0...
H C VI N HÀNH CHÍNH
B môn QLNN v ô th và nông thôn đ
---/---
QU N LÝ NHÀ N C V Ô TH ƯỚ Đ
Mã s môn h c:
Th i l ng: ượ 2 VHT = 30 ti tĐ ế
- Lý thuy t: 20 ti tế ế
- Th o lu n: 10 ti t ế
ánh giá môn h c: Đ
- 01 bài lu n: n p sau khi h c 2 tu n, tr ng s : 40%.
- Ki m tra h t môn: vi t (120 phút); tr ng s : 60%. ế ế
---/---
A/. M C ÍCH VÀ YÊU C U Đ
M C ÍCH Đ
Sau khi h c xong môn h c này, h c viên có c h i c: ơ đượ
1. H th ng hóa và c p nh t ki n th c m i tiêu bi u v qu n lý ế
ô th và qu n lý nhà n c v ô th ;đ ư đ
2. Cung c p m t s c s phát tri n k n ng phân tích, ánh ơ đ ă đ
giá, và xây d ng gi i pháp v các v n trong qu n lý nhà đ
n c v ô th ;ướ đ
3. Nâng cao kh n ng v n d ng ki n th c và k n ng vào i u ă ế ă đ
ki n th c t a ph ng thông qua các tình hu ng nghiên ế đị ươ
c u c th .
YÊU C U
1. Tham gia t i thi u 75% s gi lý thuy t trên l p; ế
2. N p m t bài ti u lu n trình bày/th o lu n quan i m riêng đ
th hi n kh n ng v n d ng ki n th c qu n lý nhà n c v ô ă ế ướ ề đ
th vào gi i quy t/phân tích/ ánh giá m t v n c th trong ế đ đề
th c ti n t 5-15 trang (1500-6000 ch ).
3. Tr bài thi ki m tra h t môn. ế
Dr. Hieu, Nguyen Ngoc 08/05/2015
1
quản lí nhà nước về đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lí nhà nước về đô thị - Người đăng: nhungkhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
quản lí nhà nước về đô thị 9 10 814