Ktl-icon-tai-lieu

Quản lí sản xuất.

Được đăng lên bởi Trong Duc
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 
 

Page 1 

 
 

Table of Contents
DEALING WITH LINKS ................................................................................................................................... 4
ABOUT THIS EBOOK...................................................................................................................................... 5
ACKNOWLEDGEMENTS ................................................................................................................................ 6
ABOUT LSS ACADEMY .................................................................................................................................. 8
CHAPTER 1: WHAT IS LEAN MANUFACTURING? ......................................................................................... 9
CHAPTER 2: FINANCE 101 BY TAIICHI ........................................................................................................ 11
CHAPTER 3: THE FORGOTTEN M’S ............................................................................................................. 13
CHAPTER 4: WAITING ................................................................................................................................. 14
CHAPTER 5: NO STANDARDS, NO KAIZEN ................................................................................................. 16
CHAPTER 6: STANDARD WORK .................................................................................................................. 18
CHAPTER 7: WHY FLOW COUNTER CLOCKWISE? ...................................................................................... 20
CHAPTER 8: JIDOKA ‐ THE FORGOTTEN PILLAR ......................................................................................... 22
CHAPTER 9: HEIJUNKA IN THE FRONT OFFICE ........................................................................................... 23
CHAPTER 10: WHY HEIJUNKA? – PART 1 ................................................................................................... 25
CHAPTER 11: WHY HEIJUNKA? – PART 2 ................................................................................................... 29
CHAPTER 12: SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIES (SMED) ...................................................................... 32
CHAPTER 13: OEE – NOT JUST FOR TPM PROGRAMS! .............................................................................. 35
CHAPTER 14: VALUE STREAM MAPPING OVERVIEW ...............................................

Page1
Quản lí sản xuất. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lí sản xuất. - Người đăng: Trong Duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Quản lí sản xuất. 9 10 259