Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý cân đối thu nhập - chi tiêu công

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3736 lần   |   Lượt tải: 0 lần
• C©n ®èi thu nhËp – chi tiªu
c«ng lµ môc tiªu hµng ®Çu cña
qu¶n lý tµi chÝnh c«ng.
• C©n ®èi ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ
néi dung c¬ b¶n nhÊt cña c©n
®èi thu nhËp – chi tiªu c«ng.

C©n ®èi ng©n s¸ch
nhµ n­íc vÒ h×nh
thøc lµ c©n ®èi gi÷a
thu vµ chi ng©n s¸ch

- C©n ®èi NSNN ph¶i ®­îc thùc

hiÖn tõ khi lËp dù to¸n vµ
trong toµn bé qu¸ tr×nh chÊp
hµnh NS
- C©n ®èi NS mang tÝnh kÕ

ho¹ch ph¸p lÖnh

-C©n ®èi thu – chi NS lµ t­¬ng
®èi, ë tr¹ng th¸i vËn ®éng

- C©n ®èi NS cßn thÓ hiÖn ë bè
trÝ c¬ cÊu vµ t­¬ng quan gi÷a
c¸c bé phËn NS

- Sè thu tõ thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ ph¶i

lín h¬n tæng sè chi th­êng xuyªn
vµ cã phÇn tÝch luü ngµy cµng
t¨ng cho ®Çu t­ ph¸t triÓn
- Trong tr­êng hîp cã béi chi, sè
béi chi ph¶i nhá h¬n sè chi ®Çu
t­ ph¸t triÓn
- Vay bï ®¾p béi chi NS kh«ng

sö dông cho tiªu dïng, chØ sö
dông cho môc ®Ých ph¸t triÓn.

Sè béi chi ph¶i nhá h¬n
sè chi ®Çu t­ ph¸t triÓn

Nguyªn t¾c thùc hiÖn
c©n ®èi NS §P

Nợ của tỉnh
- Vay nợ từ ngân hàng phát triển (để kiên cố hóa
kênh mương)
- Vay vốn KBNN đê đầu tư cơ sở hạ tầng (công
trình giao thông, khu đô thị mới);
- Nợ vốn đầu tư phần đóng góp của dân đối với
những công trình do Nhà nước và nhân dân
cùng làm
- Nợ chủ trương (lãnh đạo tỉnh hứa với huyện
cấp vốn xây dựng công trình nh­ng chưa bố trí
được vốn);
- Nợ đọng các nhà thầu do bố trí vốn dàn trải

- Th©m hôt NS (béi chi

NS) trong mét thêi kú
lµ t×nh tr¹ng sè chi v­
ît qu¸ sè thu.

Bội chi NSNN và lạm phát
Lạm phát
Mất cân đối H-T
Tăng giá
thành SP

Thất
thoát,
lãng phí

Phát hành tiền

Thu hẹp cung,
đẩy giá cả lên

Tăng trưởng
không tương
xứng với chất
lượng H & DV

Giảm đầu tư và
tăng trưởng của
KVT

Đầu tư kém
hiệu quả

Đi vay

Bội chi NSNN

Tăng
khối
lượng
tiền
trong
lưu
thông

Hiệu ứng
giảm trừ
Vay trong nước

Vay nước ngoài

Tăng
cung tiền
để mua
USD

Tốc độ tăng GDP và CPI

25

22.97
20

15

12.7
10

9.5

5

0
1995

12.6
9.3
4.5

1996

9.2

8.2

5.8
3.6

1997

1998

6.8

7.1

6.9

4.8

4

0.1

1999

7.3

9.5
7.8

8.4
8.4

8.2
6.6

8.5
6.23

3

0.8

-0.6
2001

2000

2002

-5
GDP

CPI

2003

2004

2005

2006

2007

2008

So s¸nh møc l¹m ph¸t cña ViÖt Nam
vµ mét sè n­íc ch©u ¸ 2007
Malaysia

1.9

Thai Lan

2.5

Singapore

2.7

Dai Loan

5.3

An do

6.4

Trung Quoc

6.5

Indonesia

6.9

Viet Nam

12.6
0

2

4

6

8

10

12

14

So s¸nh møc l¹m ph¸t cña ViÖt Nam
vµ mét sè n­íc ch©u ¸ 2008
Malaysia

6
5.72

Thai Lan
Philippin

10.1
6.43

Trung Quoc
Indonesia

9.76
19.89

Viet Nam
0

5

10

15

20

25

- Ph¸t hµnh tiÒn
-

T¨ng thuÕ

- Gi¶m chi ti...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý cân đối thu nhập - chi tiêu công - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Quản lý cân đối thu nhập - chi tiêu công 9 10 597