Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý chi tiêu công

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 6634 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chi tiªu c«ng
• Lµ c¸c kho¶n chi tiªu tõ c¸c quü tiÒn tÖ
cña Nhµ n­íc nh»m thùc hiÖn c¸c chøc
n¨ng nhiÖm vô cña Nhµ n­íc.
• Chi tiªu c«ng bao gåm chi ng©n s¸ch
nhµ n­íc vµ chi tiªu tõ c¸c quü ngoµi
ng©n s¸ch.

Ph¹m vi chi tiªu c«ng: C¸c m« h×nh vÒ
vai trß cña ChÝnh phñ
Vai trß M« h×nh hµnh
M« h×nh
M« h×nh qu¶n lý c«ng
cña CP
chÝnh c«ng
Qu¶n lý c«ng
míi (thËp kû 90)
(tr­íc 80s)
– thËp kû 80

M« h×nh sau
qu¶n lý c«ng
míi (1997 –
nay)

Cung
øng
DVC

Cung cÊp tÊt c¶ ChØ cung cÊp
c¸c dÞch vô mµ c¸i mµ CP cã
thÞ tr­êng
kh¶ n¨ng
kh«ng cung
cÊp

Duy tr× mét CP nhá.
Ho¹t ®éng nh­ mét
c«ng ty: coi c«ng d©n lµ
kh¸ch hµng.
- Quan t©m tÝnh to¸n
hiÖu qu¶ c¸c dÞch vô
mµ CP cung cÊp cho x·
héi.

TËp trung sø
mÖnh chiÕn l­
îc cña CP,
quan t©m ®Õn
ng­êi nghÌo.

Ho¹t
®éng
kinh tÕ

Lµ nh©n tè chñ Gi¶m bít can
yÕu t¹o ra sù
thiÖp
t¨ng tr­ëng
kinh tÕ

§Ó cho khu vùc t­ ®¶m
nhËn

Chñ ®éng t¹o
®iÒu kiÖn cho
nÒn kinh tÕ
ph¸t triÓn

C¸c ­u tiªn trong chi tiªu
c«ng






§Çu t­ c«ng céng.
VËn hµnh vµ duy tu b¶o d­ìng.
L­¬ng cho c«ng chøc
Gi¶m bít ®ãi nghÌo
Hç trî ph¸t triÓn cho khu vùc t­

Ai khá hơn ai
Làm việc trong KVNN
• Lương thấp hơn
• Chế độ hưu trí
• Đào tạo
• Cường độ lao động it
căng thẳng
• Làm việc suốt đời
• Cơ hội được quà biếu

Làm việc trong KVT
• Lương cao
• Trả lương theo năng
lực
• Cường độ cao hơn
• Đóng bảo hiểm cao
• Rủi ro về sa thải

- Ranh giíi gi÷a khu vùc
c«ng vµ khu vùc t­ trong
cung øng DVC?
- Nhµ n­íc tr¶ tiÒn hay
thu tiÒn ng­êi sö dông?

- Nguån lùc tµi
chÝnh cã h¹n
- N¨ng lùc cña ChÝnh
phñ

ChÝnh phñ ph¶i lµm g×?
(víi nguån lùc vµ n¨ng lùc qu¶n lý hiÖn cã)
Gi¶i quyÕt c¸c thÊt b¹i cña thÞ tr­êng

C¶i thiÖn
sù c«ng b»ng

C¸c chøc n¨ng
tèi thiÓu

Cung cÊp c¸c hµng ho¸ c«ng céng thuÇn tuý nh­:
Quèc phßng, LuËt ph¸p vµ an ninh, B¶o vÖ quyÒn së h÷u,
Buéc thi hµnh hîp ®ång, Y tÕ c«ng céng, qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«

B¶o vÖ ng­êi nghÌo,
nh­:
C¸c ch­¬ng tr×nh X§GN,
trî gióp thiªn tai, ®Þch ho¹

C¸c chøc n¨ng
trung gian

Gi¶i quyÕt c¸c
t¸c ®éng ngo¹i
øng, nh­:
Gi¸o dôc tiÓu
häc
B¶o vÖ m«i tr­
êng

Cung cÊp b¶o hiÓm XH,
nh­ ph©n phèi l¹i: h­u trÝ,
trî cÊp gia ®×nh
B¶o hiÓm thÊt nghiÖp

C¸c chøc n¨ng
tÝch cùc

Phèi hîp c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng cña khu vùc t­, vÝ dô:
c¸c chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp

§iÒu chØnh sù
®éc quyÒn, nh­:
Quy ®Þnh vÒ ho¹t
®éng
ChÝnh s¸ch
chèng ®éc quyÒn

Gi¶i quyÕt th«ng tin
kh«ng ®Çy ®ñ, nh­:
B¶o hiÓm (søc khoÎ, an
sinh, h­u trÝ): c¸c quy
®Þnh tµi chÝnh, c¸c quy
®Þnh b¶o vÖ ng­êi tiªu
dïng

Ph©n phèi l¹i nh­ ph©n
phèi l¹i TS

Nguån: N...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý chi tiêu công - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Quản lý chi tiêu công 9 10 971