Ktl-icon-tai-lieu

quản lý công nghiệp

Được đăng lên bởi khanhthanhhoa07091993
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 3245 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Quản lý công nghiệp
EE4513 – Viện Điện
TS. Lê Minh Hoàng – TTAC Center

MICA International Research Institute
Multimedia, Information, Communication & Applications
UMI 2954
Hanoi University of Science and Technology
1 Dai Co Viet - Hanoi - Vietnam

Giới thiệu môn học




Tên môn học: Quản lý công nghiệp (EE4513)
Lý thuyết (2 tín chỉ) + Bài tập (1 tín chỉ)
Đánh giá :





Tài liệu tham khảo






MICA
2013

Kiểm tra giữa học kỳ (0,3)
Thi cuối học kỳ (0,7)

Vincent GIRARD, Gestion de la production, Economica,
2003, 3ème édition.
Patrick ESQUIROL et Pierre LOPEZ, L’ordonnancement,
Economica, 1999
Pierre LOPEZ et Francois ROUBELLAT, Ordonnancement
de la production, Hermes, 2001
2

1

Nội dung môn học


Giới thiệu chung về Quản lý công nghiệp







Mô hình, phương pháp lập kế hoạch và lập thời
gian biểu sản xuất






Quá trình phát triển của Quản lý công nghiệp
Mô hình Hệ thống sản xuất
Tính linh hoạt trong các hoạt động quản lý công nghiệp
Cơ cấu tổ chức các hoạt động quản lý công nghiệp

Mô hình tối ưu hóa
Lý thuyết đồ hình
Phương pháp giải các bài toán tối ưu hóa trong công nghiệp

Quản lý sản xuất



Quản lý lưu trữ
Lập kế hoạch đặt hàng

MICA
2013

3

Phần 1: Giới thiệu chung
về Quản lý công nghiệp

MICA International Research Institute
Multimedia, Information, Communication & Applications
UMI 2954
Hanoi University of Science and Technology
1 Dai Co Viet - Hanoi - Vietnam

2

Chương 1: Giới thiệu chung



Lịch sử phát triển các hệ thống quản lý công nghiệp
Các khái niệm


Góc độ kỹ thuật







Góc độ hệ thống: 4 hoạt động quản lý chính
Ba vấn đề chính cần giải quyết:








Hệ thống vật lý
Hệ thống ra quyết định các cấp
Hệ thống thông tin

Tính linh hoạt trong bài toán quản lý công nghiệp

Quản lý công nghiệp






Hệ thống sản xuất
Quản lý sản xuất
Quản lý sản xuất sử dụng máy tính

Định nghĩa
Phương pháp đa cấp
Cấu trúc ma trận

Phân loại các hệ thống sản xuất



Phân loại theo tổ chức các nguồn lực
Phân loại theo điều khiển sản xuất

MICA
2013

5

Hệ thống công nghiệp (1)
Sản xuất

Đặt hàng
nguyên liệu
đầu vào

Chất lượng

Tính toán
chi phí

Đơn đặt
hàng

Đầu vào

MICA
2013

Quản lý xuất
nhập kho

Giao hàng

6

3

Hệ thống công nghiệp (2)

MICA
2013

7

Hệ thống công nghiệp (3)

MICA
2013

8

4

Hệ thống công nghiệp (4) – Dự án

MICA
2013

9

Hệ thống công nghiệp (5)


Câu hỏi:




MICA
2013

Đây có phải hệ thống công nghiệp
không?
Nguyên liệu đầu vào? Sản phẩm đầu
ra?

10

5

Quá trình phát triển


...
1
MICA International Research Institute
Multimedia, Information, Communication & Applications
UMI 2954
Hanoi University of Science and Technology
1 Dai Co Viet - Hanoi - Vietnam
Quản lý công nghiệpQuản lý công nghiệp
EE4513 – Viện Điện
TS. Lê Minh Hoàng – TTAC Center
MICA
2013
2
Giới thiệu môn học
Tên môn học: Quản lý công nghiệp (EE4513)
Lý thuyết (2 tín chỉ) + Bài tập (1 tín chỉ)
Đánh giá :
Kiểm tra giữa học k (0,3)
Thi cuối học kỳ (0,7)
Tài liệu tham khảo
Vincent GIRARD, Gestion de la production, Economica,
2003, 3ème édition.
Patrick ESQUIROL et Pierre LOPEZ, L’ordonnancement,
Economica, 1999
Pierre LOPEZ et Francois ROUBELLAT, Ordonnancement
de la production, Hermes, 2001
quản lý công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý công nghiệp - Người đăng: khanhthanhhoa07091993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
quản lý công nghiệp 9 10 787