Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý công sở và tổ chức thực hiện quyết định quản lý ở xã Xuân Thành

Được đăng lên bởi Thu Mắm
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Tiểu luận: “Quản lý công sở và tổ chức thực hiện quyết định quản lý ở xã Xuân Thành”.

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Quản lý hành chính nhà nước là một mảng hoạt động hết sức quan trọng
của một quốc gia. Để pháp luật đi vào thực tế và phát huy hiệu quả cần phải có
hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Trong đó Công sở chính là một công
cụ quản lý hành chính nhà nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và
quyền hạn mà Nhà nước đã giao nhằm vì lợi ích chung của xã hội, của cộng
đồng. Xã hội ngày càng phát triển phức tạp dẫn đến yêu cầu quản lý ngày càng
cao, đặc biệt hoạt động quản lý hành chính nhà nước thường xuyên thay đổi.
Hiện nay chúng ta đang kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa trước những
nguy cơ mới, thách thức mới, thuận lợi, khó khăn đan xen, một bộ phận có xu hướng
đa nguyên, đa Đảng đồng thời nước ta xây dựng đất nước xuất phát từ nền phong
kiến lạc hậu. Vì vậy công tác quản lý và điều hành của bộ máy hành chính nhà nước
Việt nam xã hội chủ nghĩa là vô cùng quan trọng, làm sao để người dân sống và làm
việc theo hiến pháp và pháp luật, phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ
nghĩa con đường mà Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta đã lựa chọn
đem lại là: Độc lập, Tự do, cơm no áo ấm cho nhân dân; “ Đồng bào ta ai cũng có
cơm ăn, áo mặc”. Muốn vậy điều tất yếu không thể thiếu được là phải nâng cao công
tác quản lý điều hành công sở của các cấp chính quyền cơ sở.
Mặc dù công tác quản lý hành chính nhà nước, đặc biệt là công tác quản lý
công sở đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, song vẫn còn tồn tại những hạn
chế như: cơ cấu bộ máy hành chính còn cồng kềnh; đội ngũ cán bộ, công chức còn
hạn chế về trình độ, thủ tục hành chính tuy đã được cải cách nhưng vẫn còn nhiều
bất cập… Những vấn đề này đặt ra việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý công sở
thực sự là một yêu cầu cấp thiết.
Chính vì vậy, Bài tiểu luận này tìm hiểu về đề tài “Quản lý công sở và tổ chức
thực hiện quyết định quản lý ở xã Xuân Thành”.
2. Mục đích:
- Tìm hiều một số vấn đề về Quản lý công sở.
- Phân tích thực trạng quản lý công sở ở xã Xuân Thành.
- Đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý điều
hành công sở.

1
Học viên: Trịnh Quang Trung – UBND xã Xuân Thành

Tiểu luận: “Quản lý công sở và tổ chức thực hiện quyết định quản lý ở xã Xuân Thành”.

PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận.
1. Khái niệm công sở.
Đã từ lâu, khái niệm về công sở hành chính nhà nước được biết đến, nơi đó là
một cơ quan Nhà nước, có tổ chức và hoạt ...
Tiểu luận: “Quản lý công sở và tổ chức thực hiện quyết định quản lý ở xã Xuân Thành”.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Quản hành chính nhà nướcmột mảng hoạt động hết sức quan trọng
của một quốc gia. Để pháp luật đi vào thực tế và phát huy hiệu quả cần phải có
hoạt động quản hành chính nhà nước. Trong đó Công sở chính một công
cụ quản lý hành chính nhà nước đthực hiện chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm
quyền hạn Nhà nước đã giao nhằm lợi ích chung của hội, của cộng
đồng. Xã hội ngày càng phát triển phức tạp dẫn đến yêu cầu quản lý ngày càng
cao, đặc biệt hoạt động quản lý hành chính nhà nước thường xuyên thay đổi.
Hiện nay chúng ta đang kiên định định hướng hội chủ nghĩa trước những
nguy cơ mới, thách thức mới, thuận lợi, khó khăn đan xen, một bộ phận có xu hướng
đa nguyên, đa Đảng đồng thời nước ta xây dựng đất nước xuất phát t nền phong
kiến lạc hậu. Vì vậy công tác quản lý và điều hành của bộ máy hành chính nhà nước
Việt nam xã hội chủ nghĩa là vô cùng quan trọng, làm sao để người dân sống và làm
việc theo hiến pháp pháp luật, phát triển bền vững theo định hướng hội chủ
nghĩa con đường Đảngchủ tịch Hồ Chí Minh đại của chúng ta đã lựa chọn
đem lại là: Độc lập, Tự do, cơm no áo ấm cho nhân dân; Đồng bào ta ai cũng
cơm ăn, áo mặc”. Muốn vậy điều tất yếu không thể thiếu được là phải nâng cao công
tác quản lý điều hành công sở của các cấp chính quyền cơ sở.
Mặc công tác quản lý hành chính nhà nước, đặc biệt công tác quản
công sở đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, song vẫn còn tồn tại những hạn
chế như: cấu bộ máy hành chính còn cồng kềnh; đội ngũ cán bộ, công chức còn
hạn chế về trình độ, thủ tục hành chính tuy đã được cải cách nhưng vẫn còn nhiều
bất cập… Những vấn đề này đặt ra việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản công sở
thực sự là một yêu cầu cấp thiết.
Chính vì vậy, Bài tiểu luận này tìm hiểu về đề tài “Quản lý công sở và tổ chức
thực hiện quyết định quản lý ở xã Xuân Thành”.
2. Mục đích:
- Tìm hiều một số vấn đề về Quản lý công sở.
- Phân tích thực trạng quản lý công sở ở xã Xuân Thành.
- Đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý điều
hành công sở.
Học viên: Trịnh Quang Trung – UBND xã Xuân Thành
1
Quản lý công sở và tổ chức thực hiện quyết định quản lý ở xã Xuân Thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý công sở và tổ chức thực hiện quyết định quản lý ở xã Xuân Thành - Người đăng: Thu Mắm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Quản lý công sở và tổ chức thực hiện quyết định quản lý ở xã Xuân Thành 9 10 755