Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý cung ứng thuốc

Được đăng lên bởi Cao Thùy Hân
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§.QUẢN LÝ CUNG ỨNG THUỐC
1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ.
2. QUẢN LÝ CUNG ỨNG THUỐC.

§.QUẢN LÝ CUNG ỨNG THUỐC

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ.
1.1. Khái niệm.

Chủ thể
quản lý
Mục tiêu
Đối tượng
quản lý

Khách thể
quản lý

§.QUẢN LÝ CUNG ỨNG THUỐC
1.2. Đặc điểm của quản lý:
- Tác động thường xuyên liên tục.
- Đối tượng chủ yếu là con người.
- Đòi hỏi phải thực hiện & đạt hiệu quả tối ưu.
1.3. Tính chất của quản lý:
* Khoa học.
* Nghệ thuật.
1.4. Phương pháp nghiên cứu quản lý.
1.5. Các kỹ năng của người quản lý:
* Tư duy.
* Nhân sự.
* Chuyên môn nghiệp vụ.

§.QUẢN LÝ CUNG ỨNG THUỐC
1.6. Quản lý kinh tế:
• Là sự tác động lên người lao động trong hệ thống, để sử
dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng và cơ hội.
 Trả lời các câu hỏi:
+ Sản xuất ra cái gì ( thuốc)? ( thuốc)Để làm gì ?
+ Sản xuất (thuốc) như thế nào và bằng cách nào(thủ
công/máy móc/tự động hoá) ?
+ Sản xuất cho ai và bán như thế nào ?
+ Cạnh tranh với ai, như thế nào ?
+ Hiệu quả kinh tế ? Rủi ro và cách xử lý ?

§.QUẢN LÝ CUNG ỨNG THUỐC
1.7. Các qui luật quản lý:
• Các qui luật kinh tế.
• Qui luật tâm lý trong quản lý.
• Các qui luật tâm lý trong kinh doanh.
1.8. Các nguyên tắc quản lý.
1.8.1. Nguyên tắc chung:
• Quyền lực và trách nhiệm.
• Ủy thác quyền lực và trách nhiệm.
• Thống nhất một mệnh lệnh.
• Đồng nhất về phương hướng.
• Mức độ kiểm soát.
• Định rõ mục tiêu.
• Phân chia công việc.
• Công bằng, trả lương, trật tự, khuyến khích sáng tạo.

§.QUẢN LÝ CUNG ỨNG THUỐC
1.8.2. Nguyên tắc quản lý kinh tế:
- Hiệu quả, tiết kiệm.
- Kết hợp lãnh đạo chính trị và kinh tế.
- Tập trung dân chủ.
- Kết hợp hài hoà các lợi ích xã hội.
- Phân hoá tối ưu.
- Nắm đúng khâu xung yếu.
- Kiên trì mục tiêu đã định.
- Chuyên môn hoá.
- Khôn khéo che giấu ý đồ.
- Xử lý tốt các mối quan hệ đối ngoại.

§.QUẢN LÝ CUNG ỨNG THUỐC
1.9. Các phương pháp quản lý.
1.9.1. Khái niệm.
1.9.2. Các phương pháp quản lý nội bộ hệ thống.
Tác động đến con người.
+ Hành chính.
+ Kinh tế.
+ Giáo dục.
Tác động lên các yếu tố khác của hệ thống.
1.9.3. Các phương pháp tác động lên các hệ thống khác.
- Cạnh tranh.
- Marketing.
- Xã hội học.
- Truyền thông.

§.QUẢN LÝ CUNG ỨNG THUỐC
1.10. Nghệ thuật quản lý:
Các kế sách và mưu kế.
1.11. Chức năng quản lý:
Những đặc trưng của hệ thống quản lý có hiệu quả:
+ Trao quyền tự chủ & khuyến khích sáng tạo.
+ Thường xuyên tiếp xúc khách hàng & người tiêu dùng.
+ Hành động kiên quyết và nhanh.
+ Giới hạn hoạt động của mình.
+ Hình thức quản lý đơn giản, gọn nhẹ, KS nghiêm ngặt...
§.QUẢN LÝ CUNG ỨNG THUỐC
1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ.
2. QUẢN LÝ CUNG ỨNG THUỐC.
Quản lý cung ứng thuốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý cung ứng thuốc - Người đăng: Cao Thùy Hân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Quản lý cung ứng thuốc 9 10 609