Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý đầu tư

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2225 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: Khái niệm và mục tiêu quản lý đầu tư?
1.Khái niệm:- QL ĐT là sự tác động liên tục có tổ chức, định hướng của chủ thể quản
lý vào quá trình đầu tư bằng một hệ thống đồng bộ các biện pháp về KTXH, tổ chức kỹ
thuật và các biện pháp khác nhằm đạt được hiệu quả KTXH cao nhất, trong điều kiện cụ
thể các định trên cơ sở vận dụng sang tạo những quy luật khách quan và quy luật đặc thù
trong lĩnh vực đầu tư nói riêng.
-Chủ thể:Quốc hội, Thủ tướng chính phủ, các bộ, UBND các cấp, doanh nghiệp,
chủ đầu tư từng dự án.
-Đối tượng:Hoạt động đầu tư: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và vận hành các
kết quả đầu tư
Mục tiêu nào thì gắn với chủ thể ấy.
2.Mục tiêu quản lý đầu tư
a. Xem xét ở tầm vĩ mô: có 3 mục tiêu cơ bản
 Đáp ứng được tốt nhất việc thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát
triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Với nước ta thời kỳ này là
chiến lược phát triển KTXH theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển dịch cơ
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, đẩy nhanh tốc độ tăng
trưởng kinh tế…
 Huy động và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn vốn đầu tư trong và
ngoàinước. Tận dụng khai thác tốt các nguồn tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên,
đất đai, lao động và các nguồn tiềm năng khác.
-Nguồn vốn trong nước:
+ Ngân sách
+ Tiết kiệm của các doanh nghiệp
+ Tiết kiệm của khu vực dân cư
-Nguồn vốn nước ngoài:
+ODA
+ Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI
+Vay các ngân hàng thương mại ( chủ yếu trong lĩnh vực XNK, các lĩnh vực khác khó
có khả năng trả nợ)
+Đầu tư gián tiếp của khu vực tư nhân
Để huy động và sử dụng vốn tốt thì cơ quan quản lý phải làm tốt môi trường đầu tư,
xây dựng chiến lược quy hoạch các kế hoạch phát triển.
 Đảm bảo quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng chương trình theo đúng quy
hoạch kiến trúc và thiết kế kỹ thuật được duyệt, đảm bảo chất lượng và thời hạn
xây dựng với chi phí hợp lý.

b. Xem xét trên góc độ vi mô: xem xét trên góc độ từng dự án và quản lý từng doanh
nghiệp
-Trên góc độ chủ đầu tư:
+ Mục tiêu quan trọng nhất là hiệu quả về mặt tài chính
+ Nếu nguồn vốn của Nhà nước thì mục tiêu là hiệu quả kinh tế xã hội, do vậy liên
quan đến khâu quản lý là thời gian, chi phí, chất lượng cần được đảm bảo
-Trên góc độ doanh nghiệp: đạt được chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư
Câu 2: Trình bày các nguyên tắc quản lý đầu tư và làm rõ sự cần thiết phải tuân
thủ các nguyên tắc này trong công tác quản lý đầu tư. Liên hệ vớ...
Câu 1: Khái niệm và mục tiêu quản lý đầu tư?
1.Khái niệm:- QL ĐT là sự tác động liên tục có tổ chức, định hướng của chủ thể quản
vào quá trình đầu bằng một hệ thống đồng bộ các biện pháp về KTXH, tổ chức kỹ
thuật c biện pháp khác nhằm đạt được hiệu quả KTXH cao nhất, trong điều kiện cụ
thể các định trên sở vận dụng sang tạo những quy luật khách quan và quy luật đặc thù
trong lĩnh vực đầu tư nói riêng.
-Chủ thể:Quốc hội, Thủ tướng chính phủ, c bộ, UBND các cấp, doanh nghiệp,
chủ đầu tư từng dự án.
-Đối tượng:Hoạt động đầu tư: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu vận hành các
kết quả đầu tư
Mục tiêu nào thì gắn với chủ thể ấy.
2.Mục tiêu quản lý đầu tư
a. Xem xét ở tầm vĩ mô: có 3 mục tiêu cơ bản
Đáp ứng được tốt nhất việc thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát
triển kinh tế hội của đất ớc trong từng thời kỳ. Với nước ta thời kỳ này
chiến lược phát triển KTXH theo định hướng hội chủ nghĩa, chuyển dịch
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, đẩy nhanh tốc độ tăng
trưởng kinh tế…
Huy động sử dụng hiệu quả cao nhất các nguồn vốn đầu trong
ngoàinước. Tận dụng khai thác tốt các nguồn tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên,
đất đai, lao động và các nguồn tiềm năng khác.
-Nguồn vốn trong nước:
+ Ngân sách
+ Tiết kiệm của các doanh nghiệp
+ Tiết kiệm của khu vực dân cư
-Nguồn vốn nước ngoài:
+ODA
+ Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI
+Vay các ngân hàng thương mại ( chủ yếu trong lĩnh vực XNK, các lĩnh vực khác khó
có khả năng trả nợ)
+Đầu tư gián tiếp của khu vực tư nhân
Để huy động s dụng vốn tốt thì quan quản lý phải làm tốt môi trường đầu ,
xây dựng chiến lược quy hoạch các kế hoạch phát triển.
Đảm bảo quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng chương trình theo đúng quy
hoạch kiến trúc thiết kế kỹ thuật được duyệt, đảm bảo chất lượng thời hạn
xây dựng với chi phí hợp lý.
Quản lý đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý đầu tư - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Quản lý đầu tư 9 10 394