Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý đầu tư

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2016 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:Khái niệm và mục tiêu của quản lý đầu tư
a) Khái niệm
Quản lý hoạt động đầu tư là sự tác động liên tục có tổ chức, định hướng mục tiêu vào quá trình đầu từ
và các yếu tố đầu tư bằng một hệ thống đồng bộ các biện pháp kinh tế- xã hội - tổ chức- kỹ thuật và các
biện pháp khác để nhằm đạt được kết quả, hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất trong điều kiện cụ thể, xác định
và trên cơ sở vận dụng sáng tạo những quy luật khác quan và quy luật đặc thù của đầu tư
b) Mục tiêu của quản lý đầu tư
-thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ của từng
quốc gia, từng ngành, từng địa phương.
-Huy động tối đa nguồn vốn đầu tư, các nguồn tài lực, vật lực của các ngành, các địa phương và của
toàn xã hội, và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đó.
-Kiểm tra xem các dự án có thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các yếu tố kinh tế - kỹ thuật
trong đầu tư.
Câu 2: Trình bày các ngtắc quản lí đt, làm rõ sự cần thiết phải tuân thủ các nguyên tắc này trong
công tác quản lí đt. Liên hệ thực tế Vn.
1)Nguyên tắc thống nhất giữa lãnh đạo chính trị và kinh tế
- Đây là 1 đòi hỏi khách quan vì kinh tế quyết định chính trị và ctrị là sự biểu hiện tập trung of ktế và nó
có tác động tích cực hoặc tiêu cực tới phát triển ktế.
* Ở Việt Nam:
- chính trị và ktế k tách rơờinhau vì chính sách of đảng là cơ sở of mọi biện pháp lãnh
đạo ktế, hướng dẫn sự phát triển k ngừng của nền ktế
-Đảng vạch ra đường lối, chủ trương phát triển kt – xã hội, Đ chỉ rõ con đường và phương tiện để thực
hiện các đường lối và chủ trương đó. Đảng động viên đc đông đảo quần chúng đoàn kết, nhất trí thực hiện
chủ trương.
- Nhà nước phải biến đường lối chủ trương của Đ thành kế hoạch, nhà nước triển khai việc thực hiện kế
hoạch và Nhà nước kiêmr tra việc thực hiện kế hoạch.
2) Nguyên tắc quản lí theo ngành kết hợp với quản lí theo địa phương và vùng lãnh thổ
- nguyên tắc này thể hiện 1 cách khách quan từ xu hướng chuyên môn hoá theo ngành và phân bố sản
xuất theo vùng lãnh thổ. Do đó mà bất cứ 1 DA đầu tư nào cũng chịu sự quản lí kt – xã hội của cả cơ quan
chủ quản (ngành) và địa phương. Địa phương chịu trách nhiệm về mặt hành chính và xã hội đối với mọi đối
tượng nằm tại điạ phương đồng thời thực hiện việc quản lí Nhà nước đối với tất cả các hoạt động đầu tư
diễn ra ở địa phương. Các ngành chịu trách nhiệm những vấn đề kỹ thuật thuộc ngành của mình, of tất cả
các DA đầu tư thuộc ngành.
- Để phối hợp giữa quản lí ngành với địa phương có các hình thức sau:
(1) tham q...
Câu 1:Khái niệm và mục tiêu của quản lý đầu tư
a) Khái niệm
Quản lý hoạt động đầu tư là sự tác động liên tục có tổ chức, định hướng mục tiêu vào quá trình đầu từ
và các yếu tố đầu tư bằng một hệ thống đồng bộ các biện pháp kinh tế- xã hội - tổ chức- kỹ thuật và các
biện pháp khác để nhằm đạt được kết quả, hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất trong điều kiện cụ thể, xác định
và trên cơ sở vận dụng sáng tạo những quy luật khác quan và quy luật đặc thù của đầu tư
b) Mục tiêu của quản lý đầu tư
-thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ của từng
quốc gia, từng ngành, từng địa phương.
-Huy động tối đa nguồn vốn đầu tư, các nguồn tài lực, vật lực của các ngành, c địa phương và của
toàn xã hội, và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đó.
-Kiểm tra xem các dự án có thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các yếu tố kinh tế - kỹ thuật
trong đầu tư.
Câu 2: Trình bày các ngtắc quản lí đt, làm rõ sự cần thiết phải tuân thủ các nguyên tắc này trong
công tác quản lí đt. Liên hệ thực tế Vn.
1)Nguyên tắc thống nhất giữa lãnh đạo chính trị và kinh tế
- Đây là 1 đòi hỏi khách quan vì kinh tế quyết định chính trị và ctrị là sự biểu hiện tập trung of ktế và nó
có tác động tích cực hoặc tiêu cực tới phát triển ktế.
* Ở Việt Nam:
- chính trị và ktế k tách rơờinhau vì chính sách of đảng là cơ sở of mọi biện pháp lãnh
đạo ktế, hướng dẫn sự phát triển k ngừng của nền ktế
-Đảng vạch ra đường lối, chủ trương phát triển kt hội, Đ chỉ con đường phương tiện để thực
hiện các đường lối chủ trương đó. Đảng động viên đc đông đảo quần chúng đoàn kết, nhất trí thực hiện
chủ trương.
- Nhà nước phải biến đường lối chủ trương của Đ thành kế hoạch, nhà nước triển khai việc thực hiện kế
hoạch và Nhà nước kiêmr tra việc thực hiện kế hoạch.
2) Nguyên tắc quản lí theo ngành kết hợp với quản lí theo địa phương và vùng lãnh thổ
- nguyên tắc này thể hiện 1 cách khách quan từ xuớng chuyên môn hoá theo ngành phân bố sản
xuất theo vùng lãnh thổ. Do đó bất cứ 1 DA đầunào cũng chịu sự quản lí kt – xã hội của cả cơ quan
chủ quản (ngành) và địa phương. Địa phương chịu trách nhiệm về mặt hành chính và xã hội đối với mọi đối
tượng nằm tại điạ phương đồng thời thực hiện việc quản lí Nhà nước đối với tất c các hoạt động đầu
diễn ra địa phương. c ngành chịu trách nhiệm những vấn đề kỹ thuật thuộc ngành của mình, of tất cả
các DA đầu tư thuộc ngành.
- Để phối hợp giữa quản lí ngành với địa phương có các hình thức sau:
(1) tham quản: 1 vấn đề nào đó do 1 chủ thể 1 ngành hoặc lãnh thổ có thẩm quyền quyết định nhưng
tham khảo ý kiến của bên kia để quyết định của bên mình thêm sáng suốt.
(2) hiệp quản:ơng tự như tham quản tuy nhiên ý kiến của bên kia là điều kiện cần phảiđể tạo nên
tính hợp pháp cho quyết định quản lí nào đó.
(3) đồng quản: khi 2 cơ quan theo ngành và theo lãnh thổ liên tịch rạo ra văn bản, ra quyết định quản lí.
Ở Việt Nam chủ yếu là hiệp quản.
3) nguyên tắc tập trung dân chủ
- Theo nguyên tắc này khi giải quyết bất cứ 1 vấn đề gì phát sinh tron gquản lí đầu tư thì 1 mặt vẫn phải
dựa vào ý kiến, nguyện vọng, lực lượng tình thần chủ động sáng tạo của các đối tượng bị quản (thực
hiện tính dân chủ). Mặt khác đòi hỏi phải một trung tâm quản lí tập trung, thống nhất với 1 mức độ phù
hợp để k xảy ra tình trạng tự do, vô chính phủ và tình trạng vô chủ trong quản lí nhưng cũng đảm bảo k ôm
dồm.
* Ở Việt Nam:
- Tính tập trung: các hoạt động đầu k tuỳ tiện mà đc triển khai t kế hoạch đầu of N nước
phải tuân thủ hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư. Thực hiện chế độ 1 thủ trưởng tất cả các cấp các
đơn vị.
- Tính dân chủ: phaâ cấp trong quản lí đầu và thực hiện đầu tư,chấp nhận cnh tranh trong đầu tư
(đấu thầu), chấp nhận mở cửa.
4) nguyên tắc gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá – xã hội
- phát triển ktế phải đi đối với thực hiện công bằng hội, khắc phục tình trạng phân hoá giàu nghèo
ngày càng mở rộng. Ptriển ktế nhưng k đc để diễn ra chênh lệch quá đáng về mức sống trình độ phát
triển giữa các vùng, các tầng lớp dân cư.
Quản lý đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý đầu tư - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Quản lý đầu tư 9 10 942