Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý dự án

Được đăng lên bởi Vo Hong Kiet
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3/15/2012

Đỗ Thiên Anh Tuấn

1








Mục tiêu và hoạt động của doanh nghiệp
Các quyết định tài chính chủ yếu trong
doanh nghiệp
Tổ chức hệ thống thông tin kế toán và tài
chính doanh nghiệp
Hệ thống báo cáo tài chính của doanh
nghiệp

2

Đỗ Thiên Anh Tuấn

1

3/15/2012



Doanh nghiệp là gì?





Các loại hình doanh nghiệp (theo Luật doanh nghiệp 2005)







Doanh nghiệp tư nhân
Công ty hợp danh
Công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên, đa thành viên)
Công ty cổ phần => đối tượng phân tích tài chính

Mục tiêu của doanh nghiệp là gì?








Thực thể pháp lý (không nhất thiết là một pháp nhân)
Thực hiện các hoạt động kinh doanh

Tối đa hoá lợi nhuận?
Tối đa hoá giá trị doanh nghiệp/tài sản?
Khác biệt hoá sản phẩm, chiếm lĩnh thị phần?
Khuyếch trương thương hiệu?
Công ích hoặc phúc lợi?

Mục tiêu của cổ đông là gì?




Tối đa hoá lợi nhuận?
Tối đa hoá giá trị doanh nghiệp?
Cổ tức?

3

Mục tiêu,
chiến lược
(giá trị, thị
phần)

Đầu tư
(ngắn hạn,
dài hạn)

Doanh
nghiệp

Tài trợ
(ngắn hạn,
dài hạn)

Kinh doanh
(lãi, lỗ)

4

Đỗ Thiên Anh Tuấn

2

3/15/2012

Hoạt động kinh doanh (operating activities)
•
•
•
•

Mua hàng hoá, nguyên vật liệu, thuê mướn lao động
Tổ chức sản xuất
Bán hàng, tiêu thụ sản phẩm
Quản lý chung (hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển, quảng cáo, tiếp thị)

Hoạt động đầu tư (investment activities)
• Đầu tư tài sản cố định (đất đai, nhà xưởng, thiết bị; bằng phát minh, sáng chế…)
• Góp vốn, liên doanh
• Đầu tư tài chính (mua cổ phiếu, trái phiếu…)

Hoạt động tài trợ (financing activities)
• Vay vốn ngân hàng, phát hành trái phiếu
• Phát hành/mua lại cổ phần
• Chi trả nợ, cổ tức…

5

Có tính tuần hoàn

Không tuần hoàn

Các hoạt động
chính

Bán các sản
phẩm chính
mà doanh
nghiệp sản
xuất thường
xuyên

Bán các sản
phẩm hoặc
hoạt động mà
doanh nghiệp
không có ý
định tiếp tục

Ngoài phạm vi
hoạt động chính

Định kỳ thanh
lý các thiết bị
cũ không còn
sử dụng

Tổn thất phát
sinh do thiên
tai, động đất,
sóng thần

6

Đỗ Thiên Anh Tuấn

3

3/15/2012

Nguyên
vật liệu

Khoản phải trả

Trả nợ

Trả tiền mua hàng

Khấu hao

Bán
thành
phẩm
Tiền lương

Thành
phẩm

Tài sản
cố định
ròng
Lương
và chi
phí
khác

Chi phí
bán
hàng và
quản lý

Bán chịu

Mua sắm tài sản

Nợ
phải
trả

Vay nợ

Thanh lý tài sản

Tiền
Góp vốn

Trả lương
và chi phí
khác
Thu
tiền

Trả cổ tức
hoặc mua
lại cổ
phần

Khoản phải thu

Vốn
chủ sở
hữu

Bán trả ngay
7

Ban giám đốc
Cơ quan nhà nước

Khách hàng,
nhà cung cấp

Nhà tư vấn

Chủ nợ/ngân hàng

Cổ đông/n...
3/15/2012
Đỗ Thiên Anh Tuấn 1
Đỗ Thiên Anh Tuấn
1
Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp
Các quyết định tài chính chủ yếu trong
doanh nghiệp
Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tài
chính doanh nghiệp
Hệ thống báo cáo tài chính của doanh
nghiệp
2
Quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý dự án - Người đăng: Vo Hong Kiet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Quản lý dự án 9 10 144