Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý dự án ( đại học thủy lợi )

Được đăng lên bởi Hieu Nguyen
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN

Giảngviên:Ths.PhạmVănGiang

1

NỘ I D U N G MÔ N H Ọ C

S ố t i ế t : 3 0 t i ế t
N h i ệ m v ụ m ô n h ọ c :
Trangbịcáckiến

thức về các loại hình công việc khác nhau của một người hoặc một

tập thể chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai một dự án.

Giúpphânbiệt và vận dụng các mô hình quản lý dự án khác nhau, sử dụng thành thạo
một số phương pháp quản lý thời gian và tiến độ dự án, và các kỹ thuật nhằm phân
phối nguồn lực.

2

NỘ I D U N G MÔ N H Ọ C

 CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰÁN
 CHƯƠNG 2: CÁC NỘI DỤNG CƠ BẢN CỦA QLDA
 CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
 CHƯƠNG 4: PHÂN PHỐI NGUỒN LỰC DA VÀ QL CHI PHÍ
 CHƯƠNG 5: QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNGTRÌNH

3

NỘ I D U N G MÔ N H Ọ C

K i ể m t r a , đ á n h g i á :
 Điểmquátrình: 20%-Kiểmtra+Bàitập+Thảoluận+Điểmdanh
 Thicuốikỳ: 80% -Lýthuyết+Câuhỏitìnhhuống+Bàitập
L i ê n h ệ :
 Ths.Phạm Văn Giang–Bộ môn Quản lý Xây dựng, Khoa Kinh

tế và Quản lý – 211 Nhà

A5 – ĐHTL

 Mobile:0915-509-539
 Email:pvgwru@gmail.com

4

NỘ I D U N G MÔ N H Ọ C

Tà i l i ệ u g i ả n g d ạ y
 TừQuảngPhương, 2005,GiáotrìnhQuảnlýdựánđầutư,NhàxuấtbảnLaođộng,Hànội
Tà i l i ệ u t h a m k h ả o
 VũCôngTuấn, 1999,Quảnlýdựán, NXB TP.HồChíMinh
 BùiNgọcToàn, 2008,Cácnguyênlýquảnlýdựán,NhàxuấtbảnGiaothôngvậntải,Hànội

5

C H Ư Ơ NG 1 : T Ổ N G Q UA N V Ề D Ự Á N VÀ Q L D A

1

KHÁI NIỆM DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

2

CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỦ YẾU THAM GIA DA

3

CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA NGƯỜI QLDA

4

QLDA VÀ CÁC CHỨC NĂNG CỦA QLDA

5

PHÂN BIỆT QLDA VÀ QLSX LIÊN TỤC

…Dựán:Khámphámớicủabạn…

6

1 . 1 . K H Á I N I Ệ M V Ề DỰ Á N VÀ Q L D A

 Hãyxâydựngmộtđịnhnghĩavềdựán!

Hiệuquả:lợiích
(tốiđa)

7

1 . 1 . K H Á I N I Ệ M V Ề DỰ Á N VÀ Q L D A

 Kháiniệmvềdựán

 Dựánlàmộttậphợpnhiềuhoạtđộngcómốiquanhệchặtchẽđểthựchiệnmộtmụcđích,nhiệmvụhaykế
tquảnhấtđịnhtrongphạmvingânsách,nguồnlựcvàthờigianxácđịnh.

…Dựán:Côngcụthựchiệnmụcđích…
8

1 . 1 . K H Á I N I Ệ M V Ề DỰ Á N VÀ Q L D A

 Đặcđiểmdựán
Mỗidựánlà
duynhất,
Dựáncómột

Đặc thù

Có mục đích

Khôngcódựán
thứ2tươngtự

điểmxuấtphát,
vàđíchđếncụthể

Tạm thời,

Rủi ro

chu kỳ sống

Rủiroluôn
songhành
vớidựán

Tương hỗ
Mâu thuẫn
9

1 . 1 . K H Á I N I Ệ M V Ề DỰ Á N VÀ Q L D A

 Kháiniệmvềquảnlýdựán

Quảnlýdựánlàmộtquátrìnhhoạchđịnh(Planning),tổchức(Organizing),lãnhđạo(Leading/Directing)vàkiểmtr
a(Controlling)cáccôngviệcvànguồnlựcđểhoànthànhcácmụctiêuđãđịnh.

Chutrìnhquảnlýdựánxoayquanh3nộidungchủyếulà(1)lậpkếhoạch,
(2)Tổchứcph...
Gingviên:Ths.PhmVănGiang
1
BÀI GING
QUN LÝ D ÁN
Quản lý dự án ( đại học thủy lợi ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý dự án ( đại học thủy lợi ) - Người đăng: Hieu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Quản lý dự án ( đại học thủy lợi ) 9 10 274