Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi Duy Bình
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1139 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngô Lê Minh - Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Phần 2)

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (Tiếp)
- TRÌNH TỰ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Bµi ®¨ng trªn t¹p chÝ X©y Dùng, Bé XD – 10/ 2008)
ThS. KTS Ngô Lê Minh
Khoa Kiến trúc – Quy hoạch, Trường Đại học Xây Dựng
1. Tư cách pháp nhân Ban Quản lý dự án
Theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày
29/9/2006 của Chính phủ, các Ban quản lý dự án vốn Nhà nước có con dấu, tài khoản riêng được
hạch toán độc lập với đầy đủ tư cách pháp nhân.
Nghị định 112 của Chính phủ nêu rõ: "Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và Ban
quản lý dự án (QLDA) trong trường hợp chủ đầu tư thành lập Ban QLDA:
1. Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án
đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tính hiệu quả, tính
khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ đầu tư có trách nhiệm thành lập
Ban quản lý dự án để giúp chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án. Việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền
cho Ban quản lý dự án phải được thể hiện trong quyết định thành lập Ban quản lý dự án. Chủ
đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn của Ban quản lý dự án.
2. Ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ do chủ đầu tư giao và quyền hạn do chủ đầu tư uỷ
quyền. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ được
giao và quyền hạn được uỷ quyền."
Như vậy, về lý thuyết thì Ban QLDA có đủ mọi quyền hành, tư cách pháp nhân nếu được
Chủ đầu tư ủy quyền. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp Chủ đầu tư muốn chủ động trong công
tác giám sát Dự án thì sẽ đảm nhận các việc sau: a) Ký hợp đồng với các nhà thầu, b) Thanh và
quyết toán với các nhà thầu, c) Thay đổi và sửa đổi thiết kế. Còn những công việc chuyên môn
mang tính phức tạp nhất thì Ban QLDA đảm nhiệm là : Quản lý khối lượng, Tiến độ, Chất
lượng, An toàn lao động và Môi trường xây dựng.
Trên đây là tư cách pháp nhân của Ban QLDA thuộc các công trình có vốn Nhà nước,
vậy đối với các doanh nghiệp, công ty ngoài quốc doanh thì sao? Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội
khẳng định rằng Ban QLDA của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh không được hoạt động như
một chủ thể độc lập, nghĩa là không có con dấu và tài khoản riêng. Doanh nghiệp ngoài quốc
doanh có thể thành lập ra Công ty con, làm chi nhánh với đầy đủ tư cách pháp nhân, hoạt động
độc lập và tự thương thảo, ký kết các loại hợp đồng tư vấn xây dựng.

Trang 1/ 7

Ngô Lê ...
Ngô Lê Minh - Qun lý d án đầu tư xây dng (Phn 2)
Trang 1/ 7
QUN LÝ D ÁN ĐẦU TƯ XÂY DNG (Tiếp)
- TRÌNH T THC HIN D ÁN ĐẦU TƯ -
(Bµi ®¨ng trªn t¹p chÝ X©y Dùng, Bé XD – 10/ 2008)
ThS. KTS Ngô Lê Minh
Khoa Kiến trúc – Quy hoch, Trường Đại hc Xây Dng
1. Tư cách pháp nhân Ban Qun lý d án
Theo Ngh định s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Ngh định s 112/2006/NĐ-CP ngày
29/9/2006 ca Chính ph, các Ban qun lý d án vn Nhà nước có con du, tài khon riêng được
hch toán độc lp vi đầy đủ tư cách pháp nhân.
Ngh định 112 ca Chính ph nêu rõ: "Điu 36. Nhim v, quyn hn ca ch đầu tư và Ban
qun lý d án (QLDA) trong trường hp ch đầu tư thành lp Ban QLDA:
1. Ch đầu tư thc hin nhim v, quyn hn k t giai đon chun b d án, thc hin d án
đến khi nghim thu bàn giao đưa công trình vào khai thác s dng đảm bo tính hiu qu, tính
kh thi ca d án và tuân th các quy định ca pháp lut. Ch đầu tư có trách nhim thành lp
Ban qun lý d án để giúp ch đầu tư qun lý thc hin d án. Vic giao nhim v và u quyn
cho Ban qun lý d án phi được th hin trong quyết định thành lp Ban qun lý d án. Ch
đầu tư có trách nhim ch đạo, kim tra và chu trách nhim v kết qu thc hin nhim v,
quyn hn ca Ban qun lý d án.
2. Ban qun lý d án thc hin nhim v do ch đầu tư giao và quyn hn do ch đầu tư u
quyn. Ban qun lý d án chu trách nhim trước ch đầu tư và pháp lut theo nhim v được
giao và quyn hn được u quyn."
Như vy, v lý thuyết thì Ban QLDA có đủ mi quyn hành, tư cách pháp nhân nếu được
Ch đầu tư y quyn. Tuy nhiên, trong nhiu trường hp Ch đầu tư mun ch động trong công
tác giám sát D án thì s đảm nhn các vic sau: a) Ký hp đồng vi các nhà thu, b) Thanh và
quyết toán vi các nhà thu, c) Thay đổi và sa đổi thiết kế. Còn nhng công vic chuyên môn
mang tính phc tp nht thì Ban QLDA đảm nhim là : Qun lý khi lượng, Tiến độ, Cht
lượng, An toàn lao động và Môi trường xây dng.
Trên đây là tư cách pháp nhân ca Ban QLDA thuc các công trình có vn Nhà nước,
vy đối vi các doanh nghip, công ty ngoài quc doanh thì sao? S Kế hoch đầu tư Hà Ni
khng định rng Ban QLDA ca các doanh nghip ngoài quc doanh không được hot động như
mt ch th độc lp, nghĩa là không có con du và tài khon riêng. Doanh nghip ngoài quc
doanh có th thành lp ra Công ty con, làm chi nhánh vi đầy đủ tư cách pháp nhân, hot động
độc lp và t thương tho, ký kết các loi hp đồng tư vn xây dng.
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - Người đăng: Duy Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 9 10 724