Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Được đăng lên bởi vo-ngoc-hoai
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 5617 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN HỌC

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NĂM 2012

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Theo Đại Từ điển tiếng Việt, thuật ngữ “Hành chính” được hiểu dưới 3 góc độ:
1.Thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo luật định: Cơ quan hành chính, đơn vị hành
chính.
2.Thuộc những công việc giấy tờ,văn thư, kế toán trong cơ quan nhà nước: Cán bộ
hành chính, ăn lương hành chính.
3.Có tính chất nghiêm minh,thẳng tay xử phạt,không nới lỏng để giáo dục, thuyết
phục: Biện pháp hành chính.
Trong những bài học này,chúng ta phối hợp 02 góc độ thuộc phạm vi quản lý nhà
nước theo luật định và thuộc những công việc giấy tờ, văn thư trong cơ quan nhà
nước.
PHƯƠNG PHÁP
Theo nguyên tắc lấy người học làm trung tâm
Biện pháp:
- Soạn thảo đề cương chi tiết môn học bằng chương trình Power point để phát (bán)
đĩa (in trên giấy) cho người học để họ tham khảo trước khi đến lớp;
- Đến lớp,giáo viên sẽ định hướng để người học tham gia thảo luận theo lớp hoặc
theo nhóm. Trên cơ sở thảo luận và định hướng của giáo viên, quá trình thảo
luận,tham khảo,…mỗi sinh viên sẽ tự xây dựng nên bài học của mình;
- Dành nhiều thời gian để sinh viên làm bài tập theo nhóm với những chủ đề liên
quan đến môn học;
- Điểm môn học sẽ là điểm tổng cộng của bình quân điểm bài tập (trong quá trình
học) và bình quân điểm thi viết khi kết thúc môn học.
MỤC TIÊU CHUNG
Sau khi học và thảo luận môn này, sinh viên sẽ có đầy đủ kiến thức và thực
hiện được những nội dung sau:
1. Cơ cấu tổ chức nền hành chính quốc gia hiện hành;
2. Mối quan hệ quản lý và chịu sự quản lý (cấp ra lệnh và cấp chấp hành);
3. Những hình thức và công cụ quản lý hành chính hiện hành;
4. Những công việc cụ thể để thực hiện công việc quản lý hành chính cấp vĩ mô và vi
mô;
5. Tổ chức công việc quản trị trong văn phòng nói chung và phòng làm việc nói
riêng;
6. Soạn thảo được một số văn bản từ hành chính thông thường đến các quyết định cá
biệt;
2

7. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các cuộc họp, hội nghị, hội thảo có qui mô vừa và nhỏ;
8. Tổ chưc, chỉ đao thực hiên cac chuyên đi công tac trong va ̀ngoai n ươc v ơi nhiêu muc đich khac
́
̣
̣
́
́
́
̀
́
́
̀
̣ ́
́
nhau;

9. Tổ chức các họat động tiếp tân, xây dựng các nền nếp văn hóa trong cơ quan,
doanh nghiệp;
10. Thực hiện, chỉ đạo thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và công việc quản trị
thông tin trong cơ quan, doanh nghiệp.
CHƯƠNG I:
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ HÀNH CHÍNH C...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN HỌC
QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - Người đăng: vo-ngoc-hoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG 9 10 860