Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý hành chính

Được đăng lên bởi Nhat Dang
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH GIÁO DỤC
1. Các thành tựu
1.1. Nhu cầu học tập của nhân dân được đáp ứng tốt hơn, trước hết là ở giáo dục phổ thông.
Đã xây dựng được hệ thống giáo dục quốc dân thống nhất, khá hoàn chỉnh bao gồm đủ các
cấp học, bậc học, trình độ đào tạo, các loại hình nhà trường và phương thức giáo dục. Mạng
lưới cơ sở giáo dục đã được mở rộng đến khắp các xã, phường, tạo điều kiện tăng trưởng rõ
rệt về số lượng học sinh, sinh viên, khắc phục tình trạng giảm sút quy mô trong những năm
từ 1986-1987 đến 1991-1992. Năm học 2003-2004, có khoảng 22,7 triệu người theo học
trong hơn 37.000 cơ sở giáo dục. Đặc biệt, giáo dục mầm non và dạy nghề được khôi phục
và có tiến bộ rõ rệt.
Năm 2004 về cơ bản đã đạt và vượt các chỉ tiêu mà Chiến lược phát triển giáo dục đề ra cho
năm 2005 (xin xem Phụ lục 1).
Việc mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình nhà trường (bán công, dân lập, tư thục) và phát
triển các hình thức giáo dục không chính quy đã tạo thêm cơ hội học tập cho nhân dân, trước
hết là thanh thiếu niên, góp phần thúc đẩy sự phát triển hệ thống giáo dục quốc dân và bước
đầu hình thành xã hội học tập (xin xem Phụ lục 2 và 3).
1.2. Đã đạt được một số kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược :
Về nâng cao dân trí: Kết quả xóa mù chữ, phổ cập GD tiểu học đã được duy trì, củng cố và
phát huy. Chủ trương PCGD THCS đang được triển khai tích cực, hiện đã có 20 tỉnh, thành
phố được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Một số tỉnh và thành phố đã bắt đầu thực hiện
PCGD bậc trung học (bao gồm THPT, THCN và dạy nghề). Số năm đi học bình quân của cư
dân 15 tuổi trở lên tăng liên tục từ 4,5 (vào năm 1990) lên 6,34 (vào năm 2000) và đến năm
2003 là 7,3. Bình đẳng giới trong giáo dục tiếp tục được đảm bảo. Đây là những thành tựu
quan trọng, nhất là khi so sánh với các nước có trình độ phát triển kinh tế và thu nhập tính
theo đầu dân tương đương hoặc cao hơn nước ta (xin xem Phụ lục 6).
Về đào tạo nhân lực: Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 13% năm 1998 đã tăng lên trên 23% năm
2003. Chất lượng nguồn nhân lực đã có chuyển biến tích cực. Trong những thành tựu tăng
trưởng kinh tế của đất nước hơn 10 năm qua có phần đóng góp rất quan trọng của đội ngũ
lao động, mà tuyệt đại đa số được đào tạo ở trong nước. Nước ta cũng đã bắt đầu chủ động
đào tạo được nguồn nhân lực phục vụ xuất khẩu lao động.
Về bồi dưỡng nhân tài: việc đào tạo, bồi dưỡng học sinh, sinh viên có năng khiếu đã được
chú trọng và đạt được những kết quả rõ rệt. Nhà nước và một số ngành, địa phư...
ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH GIÁO DỤC
1. Các thành tựu
1.1. Nhu cầu học tập của nhân dân được đáp ứng tốt hơn, trước hết là ở giáo dục phổ thông.
Đã xây dựng được hệ thống giáo dục quốc dân thống nhất, khá hoàn chỉnh bao gồm đủ các
cấp học, bậc học, trình độ đào tạo, các loại hình nhà trường phương thức giáo dục. Mạng
lưới sở giáo dục đã được mở rộng đến khắp các xã, phường, tạo điều kiện tăng trưởng
rệt về số lượng học sinh, sinh viên, khắc phục tình trạng giảm sút quy trong những năm
từ 1986-1987 đến 1991-1992. Năm học 2003-2004, có khoảng 22,7 triệu người theo học
trong hơn 37.000 sở giáo dục. Đặc biệt, giáo dục mầm non dạy nghề được khôi phục
và có tiến bộ rõ rệt.
Năm 2004 vềbản đã đạt và vượt các chỉ tiêu mà Chiến lược phát triển giáo dục đề ra cho
năm 2005 (xin xem Phụ lục 1).
Việc mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình nhà trường (bán công, dân lập, tư thục) và phát
triển các hình thức giáo dục không chính quy đã tạo thêm cơ hội học tập cho nhân dân, trước
hết thanh thiếu niên, góp phần thúc đẩy sự phát triển hệ thống giáo dục quốc dân bước
đầu hình thành xã hội học tập (xin xem Phụ lục 2 và 3).
1.2. Đã đạt được một số kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược :
Về nâng cao dân trí: Kết quả xóa chữ, phổ cập GD tiểu học đã được duy trì, củng cố
phát huy. Chủ trương PCGD THCS đang được triển khai tích cực, hiện đã 20 tỉnh, thành
phố được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Một số tỉnh và thành phố đã bắt đầu thực hiện
PCGD bậc trung học (bao gồm THPT, THCN và dạy nghề). Số năm đi học bình quân của cư
dân 15 tuổi trở lên tăng liên tục từ 4,5 (vào năm 1990) lên 6,34 (vàom 2000) đến năm
2003 7,3. Bình đẳng giới trong giáo dục tiếp tục được đảm bảo. Đây những thành tựu
quan trọng, nhất khi so sánh với các nước trình độ phát triển kinh tế thu nhập tính
theo đầu dân tương đương hoặc cao hơn nước ta (xin xem Phụ lục 6).
Về đào tạo nhân lực: Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 13% năm 1998 đã tăng lên trên 23% năm
2003. Chất lượng nguồn nhân lực đã chuyển biến tích cực. Trong những thành tựu tăng
trưởng kinh tế của đất nước hơn 10 m qua phần đóng góp rất quan trọng của đội ngũ
lao động, tuyệt đại đa số được đào tạo trong nước. Nước ta cũng đã bắt đầu chủ động
đào tạo được nguồn nhân lực phục vụ xuất khẩu lao động.
Về bồi dưỡng nhân tài: việc đào tạo, bồi dưỡng học sinh, sinh viên năng khiếu đã được
chú trọng đạt được những kết quả rệt. Nhà nước một số ngành, đa phương đã dành
một phần ngân sách đtriển khai chương trình đào tạo cán bộ trình độ cao (thạc sĩ, tiến sĩ)
trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, quản lý v.v. ở các nước tiên tiến. Số cán bộ này, sau
khi tốt nghiệp đã trở về nước công tác và bắt đầu phát huy tác dụng.
1.3. Chính sách xã hội về giáo dục đã được thực hiện tốt hơn và có hiệu quả hơn.
1
Quản lý hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý hành chính - Người đăng: Nhat Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quản lý hành chính 9 10 904