Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý hồ sơ tổ chức

Được đăng lên bởi phongnoivu-dian
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU
Công tác văn thư- lưu trữ là công tác nhằm đảm bảo thông tin văn bản,
phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, tổ chức. Quản lý hồ sơ, tài
liệu là một trong những nội dung quan trọng của công tác này. Mỗi một hoạt động
của cơ quan, tổ chức từ quản lý con người đến quản lý các trang thiết bị trong cơ
quan tổ chức đều sản sinh ra nhóm hồ sơ chứa đựng những nội dung khác nhau.
Trong đó, hồ sơ tổ chức - nhân sự là một trong những nhóm hồ sơ hình thành phổ
biến trong cơ quan, tổ chức, đây là một loại phương tiện không thể thiếu trong quá
trình hoạt động quản lý của một cơ quan, tổ chức dù lớn hay nhỏ, hồ sơ tổ chức
bao gồm những tài liệu đặc biệt, liên quan đến hoạt động của toàn bộ cơ quan, tổ
chức; còn hồ sơ nhân sự phản ánh quá trình sống và hoạt động của từng con người
cụ thể ở một cơ quan, tổ chức đó. Hồ sơ tổ chức- nhân sự phục vụ hữu hiệu cho
việc quản lý mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, góp phần vào việc quản lý từng
con người cụ thể, nhân tố quyết định đến toàn bộ sự tồn tại và vận hành của cơ
quan, tổ chức.

1

B. PHẦN NỘI DUNG
1. Khái niệm
Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp luôn sản sinh ra các loạị văn
bản tài liệu có giá trị, chúng được tập hợp lại với nhau và được đưa vào hồ sơ
tương ứng như tiêu đề chứa nội dung trên bìa hồ sơ theo những điều kiện nhất định
và nguyên tắc thống nhất. Toàn bộ hồ sơ tài liệu hình thành trong quá trình hoạt
động của doanh nghiệp đều là tài sản chung của doanh nghiệp đó,có tác động trực
tiếp phục vụ cho hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo Điều 2 Nghị định 110/2004/NĐ-CP, hồ sơ được định nghĩa như sau:
Hồ sơ là một tập văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một
sự việc, một đối tượng cụ thể có một (hoặc một số) đặc điểm chung như tên loại
văn bản; cơ quan, tổ chức ban hành văn bản ; thời gian hoặc những đặc điểm
2

khác, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức
năng, nhiệm vụ của một cơ quan, tổ chức hoặc của một cá nhân.
Hồ sơ trong doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, mỗi loại chứa đựng những
nội dung khác nhau. Trong đó đáng kể là hồ sơ tổ chức và hồ sơ nhân sự, đây là
những hồ sơ liên quan đến hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp và các các nhân
thuộc doanh nghiệp đó.
Hồ sơ tổ chức của doanh nghiệp ở đây có thể được hiểu là tập hợp những
văn bản, tài liệu chứa đựng những nội dung có liên quan đến hoạt động thành lập,
tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể hoặc các hoặc động có liên quan của do...
MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Công tác văn thư- lưu trữ công tác nhằm đảm bảo thông tin văn bản,
phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành của quan, tổ chức. Quản hồ sơ, tài
liệu một trong những nội dung quan trọng của công tác này. Mỗi một hoạt động
của quan, tổ chức từ quản con người đến quản lý các trang thiết bị trong
quan tổ chức đều sản sinh ra nhóm hồ chứa đựng những nội dung khác nhau.
Trong đó, hồ tổ chức - nhân sự một trong những nhóm hồ hình thành phổ
biến trong cơ quan, tổ chức, đây là một loại phương tiện không thể thiếu trong quá
trình hoạt động quản lý của một quan, tổ chức lớn hay nhỏ, hồ sơ tổ chức
bao gồm những tài liệu đặc biệt, liên quan đến hoạt động của toàn bộ quan, tổ
chức; còn hồ nhân sự phản ánh quá trình sống hoạt động của từng con người
cụ thể một quan, t chức đó. Hồ tổ chức- nhân sự phục vụ hữu hiệu cho
việc quản mọi hoạt động của quan, tổ chức, góp phần vào việc quản từng
con người cụ thể, nhân t quyết định đến toàn bộ s tồn tại vận hành của
quan, tổ chức.
1
Quản lý hồ sơ tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý hồ sơ tổ chức - Người đăng: phongnoivu-dian
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Quản lý hồ sơ tổ chức 9 10 40