Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý hoạt đông đầu tư ở các cấp độ

Được đăng lên bởi Tik Hi
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2173 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nhóm 13.
1. Trần Tất Đạt

4. Lê Thành Đạt

2. Nguyễn Duy Danh

5. Nguyễn Chí Hiếu

3. Nguyễn Hà Minh

6. Đinh Văn Vũ Thăng

Câu hỏi :
Trình bày nội dung của QLĐT ở các cấp độ NN, bộ, cơ sở và ý nghĩa .
Đánh giá mức độ áp dụng các nội dung quản lý này ở VN.
I.

Nội dung quản lý đầu tư ở các cấp.

1. Khái niệm quản lý đầu tư

Khái niệm: Quản lý đầu tư hay hoạt động đầu tư là sự tác động liên tục, có tổ chức,
có định hướng mục tiêu vào quá trình đầu tư (bao gồm công tác chuẩn bị đầu tư,
thực hiện đầu tư và vận hành kết quả đầu tư) và các yếu tố đầu tư bằng một hệ
thống đồng bộ các biện pháp kinh tế xã hội, tổ chức kỹ thuật và các biện pháp khác
nhằm đạt được kết quả, hiệu quả đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất trong
điều kiện cụ thể xác định và trên cơ sở vận dụng sáng tạo những quy luật khách
quan và quy luật đặc thù của đầu tư.
Phân tích khái niệm dựa trên khái niệm quản lý theo nghĩa chung có thể thấy được:
- Đối tượng được quản lý ở đây là các hoạt động đầu tư và các yếu tố liên quan
(vốn, giấy phép đầu tư, ...).
- Sự tác động là các biện pháp kinh tế xã hội, tổ chức kỹ thuật và các biện pháp
khác dựa trên những quy luật khách quan và đặc thù của đầu tư (các quy hoạch, kế
hoạch, hệ thống pháp luật, các định mức tiêu chuẩn, các hợp đồng kinh tế ...).
- Mục tiêu quản lý: là đạt được các kết quả, hiệu quả đầu tư trên các phương diện
vi mô hay vĩ mô một cách tốt nhất (trên phương diện vĩ mô thì mục tiêu quản lý là
thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong
từng thời kỳ của từng quốc gia, ngành, địa phương, huy động tối đa và sử dụng
hiệu quả cao các nguồn vốn đầu tư, các nguồn tài lực, vật lực của ngành, địa

phương ...; trên phương diện vi mô các mục tiêu có thể là dự án đầu tư hoàn thành
đúng thời gian đã định, chi phí nằm trong dự toán hay nâng cao năng suất lao
động, đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí sản xuất ...).
2. Phân loại quản lý hoạt động đầu tư

Với phạm vi, vai trò, khả năng, mục tiêu không hoàn toàn tương đồng mà quản lý
hoạt động đầu tư có thể chia thành 2 cấp độ chính:
- Quản lý nhà nước hoạt động đầu tư (với sự tham gia của hệ thống quản lý bao
gồm quốc hội, chính phủ, thủ tướng chính phủ, bộ kế hoạch – đầu tư và các bộ liên
quan, các cơ quan địa phương ...)
- Quản lý hoạt động đầu tư của từng cơ sở, dự án.
2 cấp độ trên có những sự khác biệt nhất định:
Thứ nhất: Về thể chế quản lý. Nhà nước là chủ thể quản lý chung nhất hoạt động
đầu tư của đất nước còn các cơ sở, ban quản lý dự án là chủ thể...
Nhóm 13.
1. Trần Tất Đạt 4. Lê Thành Đạt
2. Nguyễn Duy Danh 5. Nguyễn Chí Hiếu
3. Nguyễn Hà Minh 6. Đinh Văn Vũ Thăng
Câu hỏi :
Trình bày nội dung của QLĐT ở các cấp độ NN, bộ, cơ sở và ý nghĩa .
Đánh giá mức độ áp dụng các nội dung quản lý này ở VN.
I. Nội dung quản lý đầu tư ở các cấp.
1. Khái niệm quản lý đầu tư
Khái niệm: Quản lý đầu tư hay hoạt động đầu tư là sự tác động liên tục, có tổ chức,
định hướng mục tiêu vào quá trình đầu (bao gồm công tác chuẩn bị đầu tư,
thực hiện đầu vận hành kết quả đầu tư) các yếu tố đầu tư bằng một hệ
thống đồng bộ các biện pháp kinh tế xã hội, tổ chức kỹ thuật và các biện pháp khác
nhằm đạt được kết quả, hiệu quả đầu hiệu quả kinh tế hội cao nhất trong
điều kiện cụ thể xác định trên s vận dụng sáng tạo những quy luật khách
quan và quy luật đặc thù của đầu tư.
Phân tích khái niệm dựa trên khái niệm quản lý theo nghĩa chung có thể thấy được:
- Đối tượng được quản đây c hoạt động đầu tư và các yếu tố liên quan
(vốn, giấy phép đầu tư, ...).
- Sự tác động c biện pháp kinh tế hội, t chức kỹ thuật các biện pháp
khác dựa trên những quy luật khách quan đặc thù của đầu (các quy hoạch, kế
hoạch, hệ thống pháp luật, các định mức tiêu chuẩn, các hợp đồng kinh tế ...).
- Mục tiêu quản lý: đạt được các kết quả, hiệu quả đầu tư trên các phương diện
vi hay một cách tốt nhất (trên phương diện thì mục tiêu quản
thực hiện thành công các mục tiêu của chiến ợc phát triển kinh tế hội trong
từng thời kỳ của từng quốc gia, ngành, địa phương, huy động tối đa và sử dụng
hiệu quả cao các nguồn vốn đầu tư, các nguồn tài lực, vật lực của ngành, địa
Quản lý hoạt đông đầu tư ở các cấp độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý hoạt đông đầu tư ở các cấp độ - Người đăng: Tik Hi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Quản lý hoạt đông đầu tư ở các cấp độ 9 10 89