Ktl-icon-tai-lieu

quản lý học đại cương

Được đăng lên bởi Nét Chấm Vô Hồn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 851 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
Qu¶n lý häc §C

C©u 1. H·y ph©n tÝch vµ cho vÝ dô minh ho¹ vÒ vai trß chung cña qu¶n lý?
Tr¶ lêi: QL ra ®êi tõ rÊt xa xa, nã xuÊt hiÖn tõ thë b×nh minh cña XH loµi ngêi. Con ngêi sinh sèng theo tËp qu¸n quÇn tô céng ®ång, cã nhiÒu viÖc n¶y sinh mµ mét ngêi kh«ng thÓ lµm ®îc hoÆc lµm ®îc nhng HQ kÐm, cÇn ph¶i ®îc phèi hîp liªn kÕt víi sè ®«ng ®Ó cïng thùc hiÖn. Tõ nh÷ng yªu cÇu kh¸ch quan ®ã, dÇn dÇn h×nh thµnh tæ chøc. QL diÔn ra trong mäi tæ chøc tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, tõ QM nhá
®Õn Qm lín. Nã chÝnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mçi TC. Theo F.W Taylor:
QL lµ biÕt chÝnh x¸c ®iÒu b¹n muèn ngêi kh¸c lµm vµ sau ®ã biÕt ®îc r»ng hä ®· thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt vµ rÎ nhÊt.
Theo Henrry Fayol:
QL lµ mét tiÕn tr×nh bao gåm tÊt c¶ c¸ kh©u: lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc, ph©n c«ng ®iÒu hiÓn vµ kiÓm so¸t c¸c nç lùc cña c¸ nh©n, bé phËn vµ sö dông cã hiÖu qña c¸c nguån lùc vËt chÊt kh¸c cña TC ®Ó ®¹t ® îc
môc tiªu ®Ò ra.
Theo M.P..Follet:
QL lµ nghÖ thuËt ®¹t môc tiªu th«ng qua con ngêi.
§Þnh nghÜa
QL lµ sù t¸c ®éng cã TC cã ®Þnh híng cña chñ thÓ qu¶n lý lªn c¸c kh¸ch thÓ lµ ®èi tîng cña QL nh»m thay ®æi c¸c hµnh vi, c¸c qu¸ tr×nh cña ®èi tîng ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Ò ra.
Vai trß:
- T¹o ra sù thèng nhÊt ý chÝ gi÷a c¸c c¸ nh©n bé phËn trong TC
- XD ®Þnh híng ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho sù ph¸t triÓn cña TC. Híng nç lùc cña c¸c nh©n, bé phËn trong TC ®¹t ®Õn môc tiªu chung ®· ®Ò ra.
- T¹o ra ®éng lùc cho c¸c c¸ nh©n, bé phËn trong TC, thóc ®Èy hä hµnh ®éng ®Ó ®¹t kÕt qu¶ mong muèn.
- Phèi hîp ®iÒu hoµ c¸c ho¹ ®éng cña c¸ nh©n, bé phËn trong mçi TC ®¹t ®îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao nhÊt.
- T¹o m«i trêng thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn cña TC vµ mçi c¸ nh©n trong tõng thêi k×.
- X¸c ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cho mçi c¸ nh©n, bé phËn trong TC.
- Bè trÝ nh©n sù vµ c«ng cô L§ phï hîp nhÊt víi tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng lùc cña mçi ngêi ®Ó ph¸t huy tµi n¨ng, ph¸t triÓn c¶ thÓ lùc vµ trÝ lùc.
- Phèi hîp nhÞp nhµng c¸c bé phËn trong TC ®Ó ®¹t ®îc MT chung, t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cho tiªu dïng XH.
- Cñng cè ®Þa vÞ cña TC trong m«i trêng b»ng c¸ch duy tr× tèt sù tån t¹i cña TC th«ng qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña TC ®ãng gãp cho XH.
C©u2: Tr×nh bµy c¬ së h×nh thµnh khoa häc Q.lý?
C¬ së h×nh thµnh khoa häc QL:
Còng nh c¸c KH kh¸c, KHQL ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn nh mét tÊt yÕu KQ. Theo tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña thêi ®¹i, ®èi tù¬ng, néi dung vµ pp nghiªn cøu cña khoa häc QL kh«ng ngõng ® îc hoµn thiÖn vÒ c¶ quy
m« vµ tr×nh ®é. Cã ®îc kÕ...
www.hanhchinhvn.com
Qu¶n lý häc §C
C©u 1. H y ph©n tÝch vµ cho vÝ dô minh ho¹ vÒ vai trß chung cña qu¶n lý?·
Tr¶ lêi: QL ra ®êi tõ rÊt xa xa, nã xuÊt hiÖn tõ thë b×nh minh cña XH loµi ngêi. Con ngêi sinh sèng theo tËp qu¸n quÇn tô céng ®ång, cã nhiÒu viÖc n¶y sinh mµ mét ngêi kh«ng thÓ lµm ®îc hoÆc lµm ®îc nh-
ng HQ kÐm, cÇn ph¶i ®îc phèi hîp liªn kÕt víi sè ®«ng ®Ó cïng thùc hiÖn. Tõ nh÷ng yªu cÇu kh¸ch quan ®ã, dÇn dÇn h×nh thµnh tæ chøc. QL diÔn ra trong mäi tæ chøc tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, tõ QM nhá
®Õn Qm lín. Nã chÝnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mçi TC. Theo F.W Taylor:
QL lµ biÕt chÝnh x¸c ®iÒu b¹n muèn ngêi kh¸c lµm vµ sau ®ã biÕt ®îc r»ng hä ®· thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt vµ rÎ nhÊt.
Theo Henrry Fayol:
QL lµ mét tiÕn tr×nh bao gåm tÊt c¶ c¸ kh©u: lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc, ph©n c«ng ®iÒu hiÓn vµ kiÓm so¸t c¸c nç lùc cña c¸ nh©n, bé phËn vµ sö dông cã hiÖu qña c¸c nguån lùc vËt chÊt kh¸c cña TC ®Ó ®¹t ® îc
môc tiªu ®Ò ra.
Theo M.P..Follet:
QL lµ ng thuËt ®¹t môc tu th«ng qua con ngêi.
§Þnh nghÜa
QL lµ sù t¸c ®éng cã TC cã ®Þnh híng cña chñ thÓ qu¶n lý lªn c¸c kh¸ch thÓ lµ ®èi tîng cña QL nh»m thay ®æi c¸c hµnh vi, c¸c qu¸ tr×nh cña ®èi tîng ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Ò ra.
Vai trß:
- T¹o ra sù thèng nhÊt ý chÝ gi÷a c¸c c¸ nh©n bé phËn trong TC
- XD ®Þnh híng ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho sù ph¸t triÓn cña TC. Híng nç lùc cña c¸c nh©n, bé phËn trong TC ®¹t ®Õn môc tiªu chung ®· ®Ò ra.
- T¹o ra ®éng lùc cho c¸c c¸ nh©n, bé phËn trong TC, thóc ®Èy hä hµnh ®éng ®Ó ®¹t kÕt qu¶ mong muèn.
- Phèi hîp ®iÒu hoµ c¸c ho¹ ®éng cña c¸ nh©n, bé phËn trong mçi TC ®¹t ®îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao nhÊt.
- T¹o m«i trêng thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn cña TC vµ mçi c¸ nh©n trong tõng thêi k×.
- X¸c ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cho mçi c¸ nh©n, bé phËn trong TC.
- Bè trÝ nh©n sù vµ c«ng cô L§ phï hîp nhÊt víi tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ngc cña i ngêi ®Ó ph¸t huy tµi ng, ph¸t triÓn cthÓ lùc vµ trÝ c.
- Phèi hîp nhÞp nhµng c¸c bé phËn trong TC ®Ó ®¹t ®îc MT chung, t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cho tiªu dïng XH.
- Cñng cè ®Þa vÞ cña TC trong m«i trêng b»ng c¸ch duy tr× tèt sù tån t¹i cña TC th«ng qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña TC ®ãng gãp cho XH.
C©u2: Tr×nh bµy c¬ së h×nh thµnh khoa häc Q.lý?
C¬ së h×nh thµnh khoa häc QL:
Còng nh c¸c KH kh¸c, KHQL ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn nh mét tÊt yÕu KQ. Theo tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña thêi ®¹i, ®èi tù¬ng, néi dung vµ pp nghiªn cøu cña khoa häc QL kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn vÒ c¶ quy
m« vµ tr×nh ®é. Cã ®îc kÕt qu¶ ph¸t triÓn nh ngµy nay KHQL ®· tr¶i qua nh÷ng chÆng ®êng LS l©u dµi, víi nhiÒu thö th¸ch, t×m kiÕm ®Ó h×nh thµnh nªn mét khoa häc ®éc lËp. Buæi b×nh minh dÉn ®Õn viÖc thai
nghÐn cho ngµnh KH míi nµy lµ t tëng qu¶n lý cña nh÷ng nhµ KH tiÒn bèi. T tëng QL xuÊt hiÖn tõ kh¸ sím do yªu cÇu cña hiÖp t¸c vµ ph©n c«ng L§. C¸c nhµ KH tiÒn bèi cho r»ng hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh hiÖp t¸c
ph©n c«ng L§ kh«ng thÓ gi¶i quyÕt b»ng thÇn häc, triÕt häc hay sö häc mµ nã cÇn ®îc lý gi¶i b»ng khoa häc thiÕt kÕ vµ ®iÒu hµnh phèi hîp cô thÓ cña c¸c qu¸ r×nh ho¹t ®éng v× môc ®Ých d©n sinh. Tõ khi kh¸m
ph¸ nh÷ng m©u thuÉn trong thùc tÕ, c¸c nhµ KH ®· dµy c«ng vun ®¾p cho ý niÖm QL trë thµnh mét t tëng chÝnh thèng trong ®êi sèng XH. MÆc dï lµ mét t tëng míi, ph¶i cä x¸t thêng xuyªn víi ®êi sèng KT-XH nh-
ng c¸c nhµ KH tiÒn bèi ®· kiªn tr× mµi dòa cho nã trë thµnh tinh tuý trong nhËn thøc cña ®êi sèng XH. T tëng QL biÕn ®æi còng rÊt phøc t¹p nhng chóng ta cÇn nghiªn cøu nã ®Ó thÊy ®îc toµn bé qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn cña c©y khoa häc QL qua ®ã n¾m b¾t ® îc yªu cÇu thùc tÕ kh¸ch quan vÒ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng KT-Xh trong tõng thêi kú LS. Trªn c¬ së ®ã, chóng ta sÏ tiÕp thu mét c¸ch cã chän läc t tëng QL cña c¸c
trêng ph¸i KH ®Ó vËn dônghiÖu qu¶ nhÊto QL c¸c ®èi tîng thuéc lÜnh vùc c«ng t¸c cña m×nh.
Tõ viÖc nghiªn cøu tiÕn tr×nh vËn ®éng cña c¸c t tëng qu¶n lý chóng ta cã thÓ nhËn thÊy c¬ së khoa häc cña QL ®îc x¸c ®Þnh trªn c¶ ph¬ng diÖn lý luËn, thùc tiÔn vµ ph¸p luËt.
1 C¬ së lý luËn
Tõ nguyªn nhËn thøc TGKQ cña c¸c nhµ triÕt häc ®Ò xíng c¸c thuyÕt QL thÕ giíi VC nh»m t¹o dùng mét trËt TG míi. C¸c nhµ triÕt häc duyt biÖn chøng cho r»ng TGVC tåni KQ trong thÓ
vËn ®éng kh«ng ngõng. Trong qu¸ tr×nh ®ã, c¸c d¹ng VC t¸c ®éng lÉn nhau chuyÓn ho¸ cho nhau theo c¸c quy luËt vèn cña nã. KÕt qtrªn ®©y kh«ng ph¶ic nµo còng mang l¹i lîi Ých
cho con ngêi, trong khi nhu cÇu cña ®êi sèng XH l¹i kh«ng ngõng t¨ng lªn theo cÊp sè nh©n. thùc tÕ ®ã, con ng êi lu«n lu«n nguyÖn väng c¶i t¹o TGVC ®Ó phôc vô cho nhu cÇu cuéc sèng ngµy cµng
cao cña m×nh. XuÊt ph¸t tõ íc nguyÖn lín lao ®ã, nh÷ng ngêi tiªn phong trong XH ®· t×m c¸ch xÕp ®Æt l¹i c¸c yÕu tè VC theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh ®Ó ®iÒu khiÓn chóng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Nguyªn lý
V§ nµy ®· tõng bíc t¹o nÒn mãng v÷ng ch¾c cho mét khoa häc míi ra ®êi vµ ph¸t triÓn lµ khoa häc qu¶n lý.
2. C¬ së thùc tiÔn
TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan trªn ®©y vÒ sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña KHQL ®· cho ta thÊy tÝnh thùc tiÔn cña nã. Nãi nh vËy lµ v× c¸c nÊc thang ph¸t triÓn cña t tëng QL hay trêng ph¸i QL còng ®îc coi lµ CS thùc
tiÔn cña KH nµy. NÒn t¶ng lý luËn trªn ®©y kh«ng ph¶i sinh ra tõ duy ý chÝ mµ ®îc ®óc kÕt tõ thùc tiÔn sinh ®éng chinh phôc TGKQ cña con ngêi. Khi c¶ tËp thÓ ngêi cïng tham gia mét ho¹t ®éng cô thÓ nµo
®ã th× còng sinh ra nhu cÇu hiÖp t¸c, ph©n c«ng vµ phèi hîp ho¹t ®éng.
VD: nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i cïng nhau hµnh ®éng nh cïng khiªng, v¸c hay vËn chuyÓn mét vËt nÆng th× kh«ng thÓ m¹nh ai nÊy lµm mµ cÇn lµm theo mét mÖnh lÖnh thèng nhÊt, ®ã cã thÓ lµ tÝn hiÖu ©m
thanh hay h×nh ¶nh ®Ó t¹o nªn søc m¹nh céng ®ång. Hµnh vi ra tÝn hiÖu ®ã chÝnh QL ë møc ®é khai. Khi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng XH phøc t¹p h¬n lªn ®ßi hái con ngêi ph¶i ®i chuyªn s©u vµo nghÒ nghiÖp
th× lóc ®ã tÊt yÕu n¶y sinh nhu cÇu ph©n c«ng lao ®éng.
Chuyªn m«n ho¸ nh»m n©ng cao n¨ng suÊt L§ nhng c¸c c¸ thÓ l¹i ph¶i phèi hîp víi nhau míi trë thµnh kÕt qu¶ chung cña mét tËp thÓ hay céng ®ång, ho¹t ®éng hiÖp t¸c lóc ®ã còng ph¶i ® îc duy tr× b»ng
qu¶n lý. Thùc ®Æt ra hµng lo¹t t×nh huèng phøc p chñ thÓ ph¶i t×m c¸ch øng phã. C¸ch gi¶i quyÕt ®ã thÓ kh«ng tu©n theo quy luËt chØ c¸ch vËn dông s¸ng t¹o cña chñ thÓ ®Ó gi¶i
quyÕt t×nh huèng míi ph¸t sinh. Nhng ®ã l¹inÒn t¶ng thùc ®Ó hoµn thiÖn QLKH vµ nghÖ thuËt. nhy, theo tr×nh ®é V§ cña c¸c yÕuVC, QL ngµy cµng ®îc cñngph¸t triÓn theo yªu
cÇu cña ®êi sèng XH.
1
quản lý học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý học đại cương - Người đăng: Nét Chấm Vô Hồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
quản lý học đại cương 9 10 530