Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý học đại cương

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 3565 lần   |   Lượt tải: 4 lần
07/08/12

QUAN LY HOC DAI CUONG - Truong Quang
1

QUAÛN TRÒ HOÏC ÑAÏI CÖÔNG
Lôùp Ñaïi Hoïc Haønh Chính
Heä chính quy
Toång soá ñôn vò hoïc trình : 4 (60 tieát)

Ngöôøi trình baøy : Thaïc só Tröông

07/08/12

Quang Vinh

QUAN LY HOC DAI CUONG - Truong Quang
2

QUAÛN LYÙ HOÏC ÑAÏI CÖÔNG
Chöông I : Cô sôû khoa hoïc cuûa quaûn lyù
Chöông II : Caùc lyù thuyeát quaûn lyù
Chöông III : Caùc yeáu toá, nguyeân taéc vaø

phöông phaùp quaûn lyù
Chöông IV : Caùc chöùc naêng quaûn lyù
Chöông V : Chöùc naêng keá hoaïch
Chöông VI : Chöùc naêng toå chöùc
07/08/12

QUAN LY HOC DAI CUONG - Truong Quang
3
Neân theo I, IX, II, III, ÓV, X…

Chöông VII : Chöùc naêng höôùng daãn, ñieàu
khieån, laõnh ñaïo.
Chöông VIII : Chöùc naêng kieåm soaùt
Chöông IX : Nhaø quaûn lyù trong toå chöùc
Chöông X : Quyeát ñònh quaûn lyù
Chöông XI : Thoâng tin trong quaûn lyù

Taøi lieäu tham khaûo.
07/08/12

QUAN LY HOC DAI CUONG - Truong Quang
4

Chöông I :

Cô sôû khoa hoïc cuûa quaûn lyù
I. Söï caàn thieát khaùch quan cuûa
quaûn lyù
II. Khaùi nieäm veà quaûn lyù vaø caùc
daïng quaûn lyù
III.Cô sôû hình thaønh khoa hoïc quaûn
lyù
07/08/12

QUAN LY HOC DAI CUONG - Truong Quang
5
Neân theo thöù töï II, I, III

I.

Söï caàn thieát khaùch quan cuûa quaûn lyù
1. Nguoàn goác cuûa quaûn lyù
2. Muïc tieâu cuûa quaûn lyù
3. Vai troø cuûa quaûn lyù

I.

Khaùi nieäm veà quaûn lyù vaø caùc daïng quaûn
lyù
1. Caùc quan nieäm veà quaûn lyù
2. Caùc yeáu toá caáu thaønh quaûn lyù
3. Caùc daïng quaûn lyù
07/08/12

QUAN LY HOC DAI CUONG - Truong Quang
6

III.Cô sôû hình thaønh khoa hoïc quaûn lyù
1. Söï xuaát hieän caùc tö töôûng quaûn lyù
2. Moät soá tö töôûng quaûn lyù tieâu bieåu
3. Cô sôû khoa hoïc quaûn lyù

07/08/12

QUAN LY HOC DAI CUONG - Truong Quang
7

I. Söï caàn thieát khaùch quan cuûa quaûn lyù
1.

Nguoàn goác cuûa quaûn lyù

coù nhieàu vieäc maø moät ngöôøi
ñôn leõ khoâng laøm ñöôïc hoaëc
laøm ñöôïc nhöng keùm hieäu quaû,
do ñoù, xuaát hieän söï lieân keát
giöõa con ngöôøi laïi vôùi nhau ñeå
cuøng thöïc hieän moät muïc ñích,
vaø töø ñoù daàn hình thaønh toå
07/08/12 c.
QUAN LY HOC DAI CUONG - Truong Quang
8
chöù

1.

Nguoàn goác cuûa quaûn lyù
Taäp quaùn sinh soáng cuûa con ngöôøi laø quaàn tuï
theo coäng ñoàng ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån.
Trong coäng ñoàng naày, coù

nhieàu vieäc maø
moät ngöôøi ñôn leõ khoâng laøm ñöôïc
hoaëc laøm ñöôïc nhöng keùm hieäu
quaû, do ñoù, xuaát hieän söï lieân keát
giöõa con ngöôøi laïi vôùi nhau ñeå
cuøng thöïc hieän moät muïc ñích, vaø
07/08/12ñoù daàn hình ...
07/08/12 QUAN LY HOC DAI CUONG - Truong Quang Vinh1
Quản lý học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý học đại cương - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Quản lý học đại cương 9 10 923