Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý môi trường đất thị xã Bến Cát, Bình Dương

Được đăng lên bởi ngoduythi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiểu luận: Quản lý môi trường đất trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC
TRANG
TÓM TẮT...................................................................................................................................ii
SUMMARY...............................................................................................................................iii
KEYWORDS.............................................................................................................................iv
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI
NGUYÊN ĐẤT TẠI THỊ XÃ BẾN CÁT – TỈNH BÌNH DƯƠNG..........................................1
1.1/ Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường.................................................................1
1.1.1/ Điều kiện tự nhiên.....................................................................................................2
1.1.2/ Tài nguyên đất...........................................................................................................4
1.1.3/ Tài nguyên nước.......................................................................................................5
1.1.4/ Tài nguyên rừng.......................................................................................................5
1.1.5/ Tài nguyên khoáng sản.............................................................................................5
1.1.6/ Tài nguyên nhân văn................................................................................................5
1.1.7/ Thực trạng môi trường..............................................................................................6
1.2/ Đánh giá chung về điều kiện tư nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường............................8
1.2.1/ Nhận xét chung điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường. 8
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ BẾN CÁT........
2.1 Các nguồn gây ô nhiễm và suy thoái đất........................................................................10
2.1.1 Các nguyên nhân dẫn đến suy thoái đất ....................................................................10
2.1.2.Các nguyên nhân gây ô nhiễm đất ..............................................................................10
a/ Do việc đẩy mạnh đô thị hóa, công nghiệp hóa và mạng lưới giao thông....................11
b/ Ô nhiễm do hoạt động nông nghiệp..............................................................................14
c/ Các nguyên ...
Tiểu luận: Quản lý môi trường đất trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
MỤC LỤC
TRANG
TÓM TẮT...................................................................................................................................ii
SUMMARY...............................................................................................................................iii
KEYWORDS.............................................................................................................................iv
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI
NGUYÊN ĐẤT TẠI THỊ XÃ BẾN CÁT – TỈNH BÌNH DƯƠNG..........................................1
1.1/ Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường.................................................................1
1.1.1/ Điều kiện tự nhiên.....................................................................................................2
1.1.2/ Tài nguyên đất...........................................................................................................4
1.1.3/ Tài nguyên nước.......................................................................................................5
1.1.4/ Tài nguyên rừng.......................................................................................................5
1.1.5/ Tài nguyên khoáng sản.............................................................................................5
1.1.6/ Tài nguyên nhân văn................................................................................................5
1.1.7/ Thực trạng môi trường..............................................................................................6
1.2/ Đánh giá chung về điều kiện tư nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường............................8
1.2.1/ Nhận xét chung điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường.8
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ BẾN CÁT........
2.1 Các nguồn gây ô nhiễm và suy thoái đất........................................................................10
2.1.1 Các nguyên nhân dẫn đến suy thoái đất ....................................................................10
2.1.2.Các nguyên nhân gây ô nhiễm đất ..............................................................................10
a/ Do việc đẩy mạnh đô thị hóa, công nghiệp hóa và mạng lưới giao thông....................11
b/ Ô nhiễm do hoạt động nông nghiệp..............................................................................14
c/ Các nguyên nhân khác...................................................................................................16
2.2/ Ảnh hưởng của suy thoái và ô nhiễm đất......................................................................17
2.2.1/ Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội.................................................................17
HVTH: Ngô Duy Thi 1 MSHV: 14000151
GVHD: GS. TSKH Lê Huy Bá
Quản lý môi trường đất thị xã Bến Cát, Bình Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý môi trường đất thị xã Bến Cát, Bình Dương - Người đăng: ngoduythi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Quản lý môi trường đất thị xã Bến Cát, Bình Dương 9 10 179