Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nâng cao chất lượng dạy học

Được đăng lên bởi thanhpht
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 905 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong thời đại Cách mạng khoa học và công nghệ ngày nay, tiềm
năng trí tuệ trở thành nền móng và động lực chính cho sự phát triển, tăng
trưởng kinh tế- xã hội. Giáo dục- Đào tạo (GD& ĐT) được coi là nhân tố
quyết định cho sự thành bại của mỗi quốc gia trên trường quốc tế, trong đó
giáo dục phổ thông giữ một vai trò quan trọng trong việc tạo dựng mặt bằng
dân trí, đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của một quốc gia.
Ngày nay, với tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và công
nghệ, việc nhanh chóng hoà nhập vào cộng đồng khu vực và thế giới đòi hỏi
giáo dục phổ thông phải có những bước tiến mới mạnh mẽ nhằm giúp học
sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ
năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ
nghĩa, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao
động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Trong thế giới hiện đại, mọi người đều biết rằng bất cứ công cụ
sản xuất nào dù tinh vi hiện đại đến đâu cũng đều là sản phẩm của con
người, do con người sử dụng và được con người tiếp tục hoàn thiện. Phát
triển lực lượng sản xuất trong đều kiện hiện nay, cần phải hiểu là phát
triển con người là trước hết. Đó là nhân tố đảm bảo phát triển các yếu tố
của lực lượng sản xuất. Nghị quyết lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương
Đảng khoá VIII đã khẳng định” Thực sự coi GD &ĐT là quốc sách hàng
đầu, Là động lực phát triển kinh tế xã hội" và đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ
của “Giáo dục và đào tạo hiện nay phải có một bước chuyển nhanh
chóng về chất lượng và hiệu quả đào tạo, về số lượng và quy mô đào tạo,
nhất là chất lượng dạy học trong các nhà trường, nhằm nhanh chóng đưa
giáo dục- đào tạo đáp ứng yêu cầu mới của đất nước. Thực hiện nâng
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho sự nghiệp

1

xây dựng và phát triển đất nước". Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX đã
khẳng định: "Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới
nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống
quản lý giáo dục, thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá".
Bàn đến giáo dục, vấn đề mấu chốt nhất quan trọng nhất, thường
xuyên nhất đó là chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả
giáo dục. Chất lượng giáo dục, chất lượng dạy học là sợi chỉ đổ xuyên suốt
quá trình giáo dục cũng như qua trình dạy học ở các trường học trong hệ
thống giáo dục quốc dân. Chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng dạy
học nói riêng là sự tồn...
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong thời đại ch mạng khoa học công nghệ ngày nay, tiềm
năng trí tuệ trở thành nền móng động lực chính cho sự phát triển, tăng
trưởng kinh tế- hội. Giáo dục- Đào tạo (GD& ĐT) được coi nhân tố
quyết định cho sự thành bại của mỗi quốc gia trên trường quốc tế, trong đó
giáo dục phổ thông giữ một vai trò quan trọng trong việc tạo dựng mặt bằng
dân trí, đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của một quốc gia.
Ngày nay, với tốc độ phát triển như bão của khoa học kỹ thuật công
nghệ, việc nhanh chóng hoà nhập vào cộng đồng khu vựcthế giới đòi hỏi
giáo dục phổ thông phải những bước tiến mới mạnh mẽ nhằm giúp học
sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm m các kỹ
năng bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam hội chủ
nghĩa, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao
động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Trong thế gii hin đi, mọi ngưi đu biết rằng bt c ng c
sản xut nào dù tinh vi hin đại đến đâu ng đều là sn phm ca con
ngưi, do con ngưi s dng và đưc con ngưi tiếp tc hn thin. Phát
triển lực lưng sn xuất trong đu kiện hin nay, cần phi hiu là phát
triển con ngưi là trưc hết. Đó là nhân tố đm bo phát trin các yếu t
của lc lưng sn xuất. Ngh quyết ln th 2 Ban chp hành Trung ương
Đảng khoá VIII đã khng đnh Thực s coi GD &ĐT là quc sách ng
đu, đng lc phát triển kinh tế xã hi" và đng thi ch rõ nhim vụ
của “Go dc đào to hiện nay phi có một bước chuyn nhanh
cng v chất lưng hiu qu đào to, v s lưng và quy mô đào to,
nht là chất lưng dy hc trong các nhà trưng, nhm nhanh cng đưa
go dc- đào to đáp ứng yêu cu mi ca đt nước. Thc hin nâng
cao dân trí, đào to nn lc, bồi dưng nhân tài, phc vụ cho s nghip
1
Quản lý nâng cao chất lượng dạy học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nâng cao chất lượng dạy học - Người đăng: thanhpht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
Quản lý nâng cao chất lượng dạy học 9 10 784