Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý ngân sách Nhà Nước

Được đăng lên bởi nguyenlinh181
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 9553 lần   |   Lượt tải: 33 lần
Quản lý ngân sách
1. Những vấn đề cơ bản về QLNSNN
2. Thu – Chi NSNN
3. Lập dự toán NSNN
4. Chấp hành và quyết toán NSNN
5. Quản lý ngân sách cấp xã, phường, thị trấn

TÀI LIỆU THAM KHẢO
• Giáo trình Quản lý ngân sách, ThS Đồng
Thị Vân Hồng. NXB Lao động, năm 2009.
• Luật ngân sách nhà nước Cộng hòa xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam, ban hành ngày
16/12/2002.

CHƯƠNG 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH
• Tổng quan về ngân sách nhà nước
• Tổ chức và phân cấp NSNN
• Quá trình NSNN

1. Tổng quan về NSNN
a. Khái niệm NSNN
Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi
của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền quyết định và được thực hiện trong một năm
để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của
Nhà nước.
Hay:
NSNN phản ánh quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền
với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ
tiền tệ tập trung của NN khi NN tham gia phân phối
các nguồn tài chính quốc gia nhằm thực hiện các
chức năng của NN trên cơ sở luật định.

Một số quan điểm về NSNN
• Quan điểm 1: NSNN là bản dự toán thu chi tài chính
của NN trong thời gian nhất định, thường là 1 năm.
• Quan điểm 2: NSNN là quỹ tiền tệ của NN.
• Về hình thức: NSNN là bản báo cáo thu chi do CP lập,
trình QH phê duyệt và giao CP thực hiện.
• Về thực thể: NSNN gồm các khoản thu, chi cụ thể.
Các khoản thu nộp vào quỹ này và khoản chi trích từ
quỹ này.
• Về quan hệ kinh tế: NSNN phản ánh mối qh giữa NN
với người nộp, với cơ quan và đơn vị thụ hưởng.

1. Tổng quan về NSNN
b. Đặc điểm của NSNN
• NSNN gồm các mối quan hệ tài chính như:
- Quan hệ tài chính Nhà nước với dân cư
- Q.hệ Nhà nước với các doanh nghiệp thuộc mọi
thành phần kinh tế
- Q.hệ tài chính giữa Nhà nước với tổ chức XH
• Các q.hệ tài chính trên có đặc điểm:
- Việc tạo lập và sử dụng quỹ NSNN luôn gắn với
quyền lực nhà nước trên cơ sở luật định.
- NSNN luôn chứa đựng lợi ích chung và lợi ích công
cộng.
- Thu, chi NSNN được thực hiện theo nguyên tắc
không hoàn trả trực tiếp.

Mối quan hệ giữa NSNN với
các tổ chức kinh tế
TC đối ngoại

NSNN

TCDN

TC
hộ gia đình,
cá nhân

1. Tổng quan về NSNN
c. Chức năng của NSNN
- Chức năng phân phối
- Chức năng giám đốc

c. Chức năng của NSNN
• Chức năng phân phối
- Chủ thể phân phối: nhà nước
- Đối tượng phân phối: các khoản thu nhập
dưới hình thức giá trị
- Đặc điểm phân phối: không hoàn trả trực
tiếp và dựa trên quyền lực kinh tế, chính
trị của nhà nước.

c. Chức năng của NSNN
• Chức năng giám đốc
- Nội dung:
+ Kiểm tra việc chấp hành các chính sách của
nhà nước trong lĩ...
Quản lý ngân sách
1. Những vấn đề cơ bản về QLNSNN
2. Thu – Chi NSNN
3. Lập dự toán NSNN
4. Chấp hành và quyết toán NSNN
5. Quản lý ngân sách cấp xã, phường, thị trấn
Quản lý ngân sách Nhà Nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý ngân sách Nhà Nước - Người đăng: nguyenlinh181
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Quản lý ngân sách Nhà Nước 9 10 851