Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi kieuquanghuan
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2691 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Học viện hành chính

Tiểu luận môn học: Quản lý ngân sách nhà nước

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
Câu hỏi: Quản lý cân đối ngân sách nhà nước.
PHẦN I. KHÁI QUÁT

I. Tài chính công
1. Khái niệm tài chính công
Trong thời đại ngày nay trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế có thể
xem xét khái niệm Tài chính công từ một số giác độ sau:
- Xét theo quan hệ giữa quốc gia và quốc tế: Đứng trên giác độ quốc gia:
Tài chính công bao gồm các bộ phận cấu thành như: ngân sách Nhà nước, tín
dụng Nhà nước, các quỹ quốc gia .... còn đứng trên giác độ quốc tế, thuộc vào
khái niệm Tài chính công người ta còn có thể kể tới ngân sách Nhà nước của các
nước trong khối liên minh trên thế giới như Liên minh châu Âu....
- Xét theo tính chủ thể trong quan hệ tài chính công: xét trên giác độ chủ
thể của Tài chính, có thể thấy khái niệm Tài chính công có đặc trưng là: Các chủ
thể của Tài chính công và giữa các pháp nhân là chủ thể của Tài chính công phải
bảo đảm theo chuẩn mực của kế toán quốc gia .
- Xét theo tính pháp lý trong quan hệ tài chính công: Xét từ giác độ luật
pháp, Tài chính công hoạt động dựa trên các luật mà Nhà nước quy định và chịu
sự chi phối của các luật công pháp và tư pháp nằm trong các lĩnh vực có liên
quan đến Tài chính công. Do đó việc tuân thủ luật pháp và các hoạt động của
Tài chính công diễn ra trong khuôn khổ hành lang pháp lý mà luật pháp đã quy
định là yêu cầu cần thiết.
- Xét theo tính chất kinh tế: Tài chính công tác động tới các hoạt động
không chỉ của kinh tế vĩ mô mà cả kinh tế vi mô thông qua thuế và các khoản
chi tiêu công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế .
- Xét theo tính chất về Tài chính và kế toán: Tài chính công phải thực
hiện việc quản lý, giám sát các khoản thu, chi của Nhà nước; phải thực hiện các
chương trình, các mục tiêu cụ thể; kế hoạch hoá thu, chi và phải có hệ thống tài
khoản đáp ứng cho yêu cầu quản lý. Tài chính công là công cụ quan trọng cung
cấp thông tin cho các chủ thể lập pháp và quản lý.
- Xét theo tính chất về hành chính và tổ chức: Tài chính công duy trì sự
hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ
công cộng (Ở Việt Nam hiện nay chủt yếu là các đơn vị sự nghiệp công lập)
- Xét theo biểu hiện bên ngoài củaTài chính công: là các hoạt động thu,
chi của Nhà nước, của các chủ thể công quyền thể hiện dưới hình thức tiền tệ và
gắn với các quỹ tiền tệ. Trong nền kinh tế quốc dân tồn tại các loại quỹ tiền tệ
khác nhau, các quỹ này được hình thành và sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt...
Học viện hành chính Tiểu luận môn học: Quản lý ngân sách nhà nước
TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
Câu hỏi: Quản lý cân đối ngân sách nhà nước.
PHẦN I. KHÁI QUÁT
I. Tài chính công
1. Khái niệm tài chính công
Trong thời đại ngày nay trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế có thể
xem xét khái niệm Tài chính công từ một số giác độ sau:
- Xét theo quan hệ giữa quốc gia quốc tế: Đứng trên giác đquốc gia:
Tài chính công bao gồm các bộ phận cấu thành như: ngân sách Nhà nước, tín
dụng Nhà nước, các quỹ quốc gia .... còn đứng trên giác độ quốc tế, thuộc vào
khái niệm Tài chính công người ta còn có thể kể tới ngân sách Nhà nước của các
nước trong khối liên minh trên thế giới như Liên minh châu Âu....
- Xét theo tính chủ thể trong quan hệ tài chính công: xét trên giác độ chủ
thể của Tài chính, có thể thấy khái niệm Tài chính công có đặc trưng là: Các chủ
thể của Tài chính công và giữa các pháp nhân là chủ thể của Tài chính công phải
bảo đảm theo chuẩn mực của kế toán quốc gia .
- Xét theo tính pháp trong quan hệ tài chính công: Xét từ giác đluật
pháp, Tài chính công hoạt động dựa trên các luật mà Nhà nước quy định và chịu
sự chi phối của các luật công pháp và pháp nằm trong các lĩnh vực liên
quan đến Tài chính công. Do đó việc tuân thủ luật pháp các hoạt động của
Tài chính công diễn ra trong khuôn khổ hành lang pháp luật pháp đã quy
định là yêu cầu cần thiết.
- Xét theo tính chất kinh tế: Tài chính công tác động tới các hoạt động
không chỉ của kinh tế cả kinh tế vi thông qua thuế và các khoản
chi tiêu công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế .
- Xét theo tính chất về Tài chính kế toán: Tài chính công phải thực
hiện việc quản , giám sát các khoản thu, chi của Nhà nước; phải thực hiện các
chương trình, các mục tiêu cụ thể; kế hoạch hoá thu, chiphải hệ thống tài
khoản đáp ứng cho yêu cầu quản lý. Tài chính công công cụ quan trọng cung
cấp thông tin cho các chủ thể lập pháp và quản lý.
- Xét theo tính chất về hành chính t chức: Tài chính công duy trì s
hoạt động của các quan quản Nhà nước các đơn vị cung ứng dịch vụ
công cộng (Ở Việt Nam hiện nay chủt yếu là các đơn vị sự nghiệp công lập)
- Xét theo biểu hiện n ngoài củaTài chính công: là các hoạt động thu,
chi của Nhà nước, của các chủ thể công quyền thể hiện dưới hình thức tiền tệ
gắn với các quỹ tiền tệ. Trong nền kinh tế quốc dân tồn tại các loại quỹ tiền tệ
khác nhau, các quỹ này được hình thành và sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt
động của các chủ thể trong các lĩnh vực kinh tế hội. Các quỹ tiền tệ của Nhà
nước, của các chủ thể công quyền. Giữa các qu tiền tệ này luôn nảy sinh các
mối quan hệ hữu khi Nhà nước c pháp nhân công quyền tham gia vào
quá trình phân phối các nguồn lực Tài chính công.
Học viên: Cấn Hoan Lớp: Cao học HC17H
1
Quản lý ngân sách nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý ngân sách nhà nước - Người đăng: kieuquanghuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Quản lý ngân sách nhà nước 9 10 360