Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3533 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Qu¶n lý
Ng©n s¸ch nhµ n­íc

Ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ g×?
• NSNN lµ toµn bé c¸c kho¶n thu, chi cña

Nhµ n­íc
• §­îc ph¶n ¸nh trong mét ®¹o luËt tµi
chÝnh ®Æc biÖt do Quèc héi quyÕt ®Þnh
• §­îc thùc hiÖn trong mét niªn kho¸ tµi
chÝnh
• §­îc c¸c cÊp chÝnh quyÒn nhµ n­íc qu¶n
lý vµ tæ chøc thùc thi nh»m thùc hiÖn c¸c
chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh.

Bao gåm
tÊt c¶ c¸c
kho¶n thu
vµ c¸c
kho¶n chi
cña:

-

ChÝnh phñ trung ­¬ng
. C¸c cÊp chÝnh
quyÒn ®Þa ph­¬ng
. C¸c c¬ quan HC
. C¸c ®¬n vÞ cung
øng DVC c«ng lËp

Ng©n s¸ch nhµ n­íc
ph¶i lµ tÊm g­¬ng ph¶n
¸nh nh÷ng lùa chän
mang tÝnh x· héi vµ
kinh tÕ cña toµn x· héi

Nguån: Ng©n hµng ph¸t triÓn ch©u ¸: “ Phôc vô vµ duy tr×: c¶i thiÖn hµnh
chÝnh c«ng trong mét thÕ giíi c¹nh tranh, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi,
2003

HÖ thèng NSNN ViÖt Nam
Ng©n s¸ch nhµ n­íc

Ng©n s¸ch
Trung ­¬ng

Ng©n
s¸ch
®Þa
ph­¬ng

Ng©n s¸ch tØnh vµ TP
trùc thuéc TW
NS huyÖn, quËn,
thÞ x·, TP thuéc tØnh
NS x·, ph­êng,
thÞ trÊn

* Tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh
* TÝnh minh b¹ch
* TÝnh dù ®o¸n ®­îc
* Sù tham gia

- C«ng khai th«ng tin.

- Më réng c¬ héi tiÕp cËn th«ng
tin.
- Sù b×nh ®¼ng trong tiÕp cËn
th«ng tin.
- TÝnh tin cËy cña th«ng tin.
- Sù nhÊt qu¸n cña th«ng tin.
- TÝnh dù ®o¸n tr­íc ®­îc.
- Sù cëi më cña c¬ quan cung
cÊp th«ng tin.

Môc tiªu cña
qu¶n lý NS

Kû luËt NS

BÒn v÷ng NS

Gi¶m thiÓu rñi ro

Qu¶n lý thu
Kû luËt
Ng©n
S¸ch

Qu¶n lý chi

Qu¶n lý vay nî

TËp hîp c¸c
môc tiªu cña
chÝnh s¸ch
NS

BÒn v÷ng ng©n s¸ch
B¶o ®¶m kh¶ n¨ng tr¶ l·i cho c¸c kho¶n nî cña CP

Cã ®ñ sè d­
tiÒn mÆt trong
NS hµng n¨m
®Ó tr¶ l·i

Cã thÓ ®i vay ®Ó t¹o ra c¸c
tµi s¶n lµm t¨ng tr­ëng KtÕ
vµ t¨ng n¨ng lùc ®¸nh thuÕ

Quy t¾c vµng:
vay nî míi chØ nªn
dµnh cho ®Çu t­ míi
vµo TS s¶n xuÊt thùc

Quan niÖm míi:
coi ®Çu t­ cho GD
t¹o nªn sù t¨ng tr­ëng

Rñi ro NS
= sai sè so víi dù b¸o NS x x¸c suÊt diÔn ra sai sè

Hai nhãm rñi ro NS

Sù kh«ng ch¾c ch¾n
vÒ dù b¸o c¸c biÕn sè
t¸c ®éng ®Õn thu vµ chi

Sù kh«ng ch¾c ch¾n vÒ
c¸c sù kiÖn
cã thÓ t¹o ra nî CP

An ninh NSNN

æn dÞnh

An toµn

Lµnh m¹nh

Ph¸t triÓn

Thu nhËp c«ng lµ g×?
• Lµ c¸c kho¶n thu h×nh thµnh c¸c quü tiÒn
tÖ cña Nhµ n­íc.
• Bao gåm c¸c kho¶n thu d­íi h×nh thøc b¾t
buéc (thuÕ, phÝ, lÖ phÝ) hoÆc kh«ng b¾t
buéc (vay m­în hoÆc ®ãng gãp tù nguyÖn
cña c¸c tæ chøc vµ d©n c­).
• Thu ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ phÇn chñ yÕu
cña thu nhËp c«ng.

C¬ cÊu thu nhËp c«ng?
• C¸c kho¶n thu th­êng xuyªn, æn ®Þnh:
ThuÕ, phÝ, lÖ phÝ.
• C¸c kho¶n thu kh«ng th­êng xuyªn kh¸c
theo ph¸p luËt quy ®Þnh
• Vay nî
• C¸c kho¶n thu...
Qu¶n lý
Ng©n s¸ch nhµ níc
Quản lý ngân sách nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý ngân sách nhà nước - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Quản lý ngân sách nhà nước 9 10 111