Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi dangviethaktkt
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1562 lần   |   Lượt tải: 12 lần
HỌC	  VIỆN	  HÀNH	  CHÍNH	  	  
KHOA	  TỔ	  CHỨC	  VÀ	  QUẢN	  LÝ	  NHÂN	  SỰ	  
	  
	  

1.Quản lý nguồn nhân lực nói chung
!

Néi
dung
chÝnh!
!

2. Quản lý nguồn nhân lực trong
khu vực công

!
I. QuẢN lý NGUỒN NHÂN LỰC

1. Những

2. Các mô

vấn đề
chung về
nguồn
nhân lực
và quản lý
nguồn
nhân lực

hình quản
lý nguồn
nhân lực

3. Các chức

năng cơ
bản của
quản lý
nguồn
nhân lực

4. Quản lý

nguồn
nhân lực
chiến lược

1.
NHỮNG
VẤN ĐỀ
CHUNG
VỀ
NGUỒN
NHÂN
LỰC VÀ
QLNNL

Một số khái niệm liên quan đến
nguồn nhân lực
Quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nhân sự và quản lý nguồn
nhân lực

So	  sánh	  phạm	  vi	  các	  khái	  niệm	  
NNL tổ
chức

Nhân
sự

NNL xã hội

LLLĐ

QLNNL
KVC 2.PPT

1.2.	  Quản	  lý	  nguồn	  nhân	  lực	  	  
Thế nào là
quản lý nguồn
nhân lực?

1.2.1.Khái	  niệm	  quản	  lý	  nguồn	  

nhân	  lực	  

Là việc thiết kế, xây dựng các
hệ thống các triết lý, chính
sách và thực hiện các hoạt
động chức năng về thu hút,
đào tạo-phát triển và duy trì
nguồn lực con người của
một tổ chức nhằm đạt được
kết quả tối ưu cho cả tổ chức
và người lao động

QUÁ	  TRÌNH	  PHÁT	  TRIỂN	  CỦA	  QLNNL	  
Quản lý
nguồn nhân
lực
Mối quan hệ
con người
Quản trị nhân sự
Quản lý
khoa học
Cuối TK 19
Taylor, Fayol

Những năm giữa
1930
Elton Mayo, Maslow

Từ cuối những
năm 1970s

	  Quản	  lý	  nguồn	  nhân	  lực	  	  
—  Thực	  chất	  là	  quản	  lý	  con	  người,	  thông	  
	  

qua	  con	  người	  để	  đạt	  được	  mục	  tiêu	  của	  
tổ	  chức	  	  
—  Là	  một	  khoa	  học	  và	  nghệ	  thuật	  
	  
	  
	  

QLNNL có khác
quản lý/quản trị
nhân sự không?

1.2.3.	  Trách	  nhiệm	  trong	  QLNNL	  
• 

Quyết định các định hướng
chiến lược và các giá trị phù
hợp với chính sách và thực
tiễn quản lý nhân sự

• 

Quyết định quy mô đầu tư
trong quản lý nhân sự

• 

Thực hiện vai trò lãnh đạo
trong quản lý nhân sự

Trách	  nhiệm	  trong	  QLNNL	  
• 

Xây dựng các mối quan hệ quản lý
có chất lượng với cấp dưới

• 

Áp dụng các chính sách quản lý
nguồn nhân lực và tuân thủ các
quy định trong thỏa ước tập thể
(nếu có).

• 

Duy trì các mối quan hệ phù hợp
với các chủ thể khác : các đơn vị,
phòng ban khác, tổ chức công
đoàn, v,v.

• 

Thúc đẩy và áp dụng chế tài đối
với các hành vi của người lao động

Trách	  nhiệm	  trong	  QLNNL	  
v  Quản lý quy trình hành
chính của quản trị nhân sự
sao cho tuân thủ các quy
định và theo yêu cầu về
hiệu quả và hiệu lực
v  Đại diện cho người ...
HỌC$VIỆN$HÀNH$CHÍNH$$
KHOA$TỔ$CHỨC$VÀ$QUẢN$LÝ$NHÂN$SỰ$
$
!
Quản lý nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nguồn nhân lực - Người đăng: dangviethaktkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Quản lý nguồn nhân lực 9 10 582