Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi tridungtiensinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2328 lần   |   Lượt tải: 16 lần
TIỂU LUẬN
QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUẢN LÝ CÔNG
Chủ đề: Bằng lý luận và thực tiễn hãy chứng minh tầm quan trọng của việc
quản lý nguồn nhân lực ở khu vực công trong tiến trình cải cách hành chính ở nước
ta.
Phần 1: Lời nói đầu
Cải cách hành chính được xem là một trong những giải pháp quan
trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Cải cách hành chính
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà
nước và là động lực của sự phát triển. Ở nước ta Chính phủ đã ban hành và thực
hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010
(Quyết định 136/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ) và Chương trình cải
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày
08/11/201), theo đó có 05 nội dung chính đó là: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức
bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,
cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.
Một trong những nội dung quan trọng của chương trình tổng thể cải cách
hành chính nhà nước giai đoạn 20111 – 2020 đó là xây dựng và nâng cao đội ngũ
cán bộ công chức. Nội dung này có liên quan trực tiếp đến việc quản lý nguồn
nhân lực ở khu vực công. Vì vậy quản lý nguồn nhân lực ở khu vực công đóng vai
trò quan trọng đối với tiến trình cải cách hành chính của nước ta. Thực trạng quản
lý nguồn nhân lực ở khu vực công ở nước ta hiện nay đang đặt ra nhiều khó khăn,
thách thức cần được giải quyết để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu và
nhiệm vụ của chương tình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đã đề ra.
Với những kiến thức đã thu nhận được và hiểu biết của mình, trong khuôn
khổ bài tiểu luận em xin trình bày nội dung “Tầm quan trọng của việc quản lý
nguồn nhân lực ở khu vực công trong tiến trình cải cách hành chính ở nước ta”.
Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng khoa
Tổ chức và quản lý nhân sự - Học viện Hành chính quốc gia đã trực tiếp giảng dạy
nhiệt tình, tâm huyết và truyền thụ kiến thức của bộ môn “Quản lý nguồn nhân lực
trong khu vực công” tới lớp Cao học hành chính CH18B10 nói chung và cá nhân
em nói riêng.
Phần 2: LÝ LUẬN
1. Một số khái niệm:
1.1 Quản lý nguồn nhân lực: Là việc thiết kế, xây dựng hệ thống các triết lý,
chính sách và thực hiện hoạt động chức năng về thu hút đào tạo – phát triển và duy
trì nguồn lực của con người của một tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả
tổ chức và người lao động.

1.2 Khu vực công: Có 2 cách tiếp cận: Khu vực công trùng với...
TIỂU LUẬN
QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUẢN LÝ CÔNG
Chủ đề: Bằng luận thực tiễn hãy chứng minh tầm quan trọng của việc
quản lý nguồn nhân lực ở khu vực công trong tiến trình cải cách hành chính ở nước
ta.
Phần 1: Lời nói đầu
Cải cách hành chính được xem một trong những giải pháp quan
trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Cải cách hành chính
một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà
nước động lực của sự phát triển. nước ta Chính phủ đã ban hành thực
hiện Chương trình tổng thể cải ch hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010
(Quyết định 136/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ) Chương trình cải
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày
08/11/201), theo đó 05 nội dung chính đó là: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức
bộ máy hành chính, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,
cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.
Một trong những nội dung quan trọng của chương trình tổng thể cải cách
hành chính nnước giai đoạn 20111 2020 đó y dựng nâng cao đội n
cán bộ công chức. Nội dung này liên quan trực tiếp đến việc quản nguồn
nhân lực ở khu vực công. vậy quản nguồn nhân lực ở khu vực công đóng vai
trò quan trọng đối với tiến trình cải ch hành chính của nước ta. Thực trạng quản
nguồn nhân lực khu vực công nước ta hiện nay đang đặt ra nhiều khó khăn,
thách thức cần được giải quyết để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu
nhiệm vụ của chương tình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đã đề ra.
Với những kiến thức đã thu nhận được hiểu biết của mình, trong khuôn
khổ bài tiểu luận em xin trình bày nội dung “Tầm quan trọng của việc quản lý
nguồn nhân lực ở khu vực công trong tiến trình cải cách hành chính ở nước ta”.
Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải Trưởng khoa
Tổ chức và quản lý nhân sự - Học viện Hành chính quốc gia đã trực tiếp giảng dạy
nhiệt tình, tâm huyết truyền thụ kiến thức của bộ môn “Quản lý nguồn nhân lực
trong khu vực công” tới lớp Cao học hành chính CH18B10 i chung nhân
em nói riêng.
Phần 2: LÝ LUẬN
1. Một số khái niệm:
1.1 Quản lý nguồn nhân lực: việc thiết kế, xây dựng hệ thống các triết lý,
chính sách và thực hiện hoạt động chức năng về thu hút đào tạo – phát triển và duy
trì nguồn lực của con người của một tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả
tổ chức và người lao động.
Quản lý nguồn nhân lực - Trang 2
Quản lý nguồn nhân lực - Người đăng: tridungtiensinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản lý nguồn nhân lực 9 10 601