Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi hoa-nguyen-luong
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3504 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐÁP ÁN MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Câu 1 : Trình bày bản chất của Nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam?
Bản chất NNCHXHCNVN là biểu hiện cụ thể bản chất nhà nước XHCN, thể hiện ở tính giai cấp, tính
dân tộc, tính nhân dân và tính thời đại.
- NNCHXHCNVN mang tính giai cấp công nhân dựa trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân
với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, được dẫn dắt bởi CN Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Bản chất NNCHXHCN VN còn thể hiện ở tính đại đoàn kết dân tộc. 54 dân tộc sinh sống trên lãnh thổ
VN, trải qua quá trình lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước đã tạo nên một khối đại đoàn
kết dân tộc bền vững.
- Bản chất NNCHXHCNVN thể hiện ở tính nhân dân sâu sắc.
- Bản chất của NNCHXHCNVN thể hiện ở tính thời đại. Xu thế chung hiện nay trên trường quốc tế là
hoà bình, hữu nghị, hợp tác và cùng tiến bộ.
Câu 2 : Trình bày mối quan hệ giữa Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với các tổ chức trong hệ thống
chính trị Việt Nam và nhân dân?
- Nhà nước là người đại diện chính thức của mọi giai cấp, mọi tầng lớp trong xã hội. Điều đó cho phép
NN thực hiện triệt để các quyết định, chính sách của mình đối với xã hội.
- Nhà nước là chủ thể của quyền lực chính trị.
- Nhà nước có chủ quyền quốc gia. Đó là quyền tối cao của NN trong lĩnh vực đối nội và đối ngoại của
NN.
- Nhà nước là chủ sở hữu lớn nhất đối với các TLSX chủ yếu và quan trọng của đất nước.
Quan hệ giữa Đảng với Nhà nước:
+ Đảng giữ vị trí hạt nhân lãnh đạo vì Đảng bao gồm những người đã được trang bị thế giới quan và
phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Khả năng lãnh đạo của Đảng đối với NN đã được kiểm chứng bởi thực tế lịch sử
+ Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, luôn tôn trọng công việc của NN.
Quan hệ giữa Nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội:
Trong mối quan hệ giữa các tổ chức CT - XH với NN thì các tổ chức CT - XH là chỗ dựa của NN. NN
phải tạo cơ sở pháp lý, điều kiện tài chính… cho các tổ chức CT - XH hoạt động, định ra những hình thức và
phương pháp để các tổ chức CT - XH tham gia quản lý NN.
Câu 3 : Trình bày những quan điểm và nguyên tắc cơ bản chỉ đạo tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam?
Bộ máy Nhà nước CHXHCN VN là hệ thống cơ quan từ TW đến các địa phương và cơ sở, tổ chức và
hoạt động theo những nguyên tắc thống nhất, tạo thành một cơ chế đồng bộ để thực hiện các chức năng và
nhiệm vụ chung của NN.
Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo tổ chức bộ máy Nhà nước CHXHCN VN: 5
- Nguyên tắc Quyền lực NN là thống...
1
ĐÁP ÁN MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Câu 1 : Trình bày bản chất của Nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam?
Bản chất NNCHXHCNVN biểu hiện cụ thể bản chất nhà nước XHCN, thể hiện tính giai cấp, tính
dân tộc, tính nhânn và tính thời đại.
- NNCHXHCNVN mang tính giai cấp công nhân dựa trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân
với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, được dẫn dắt bởi CN Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Bản chất NNCHXHCN VN còn thể hiện ở tính đại đoàn kết dân tộc. 54 dân tộc sinh sống trên lãnh thổ
VN, trải qua quá trình lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước giữớc đã tạo nên một khối đại đoàn
kết dân tộc bền vững.
- Bản chất NNCHXHCNVN thể hiện ở tính nhân dân sâu sắc.
- Bản chất của NNCHXHCNVN thể hiện tính thời đại. Xu thế chung hiện nay trên trường quốc tế
hoà bình, hữu nghị, hợp tác và cùng tiến bộ.
Câu 2 : Trình bày mối quan hệ giữa Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với các tổ chức trong hệ thống
chính trị Việt Nam và nhân dân?
- Nhà nước người đại diện chính thức của mọi giai cấp, mọi tầng lớp trong hội. Điều đó cho phép
NN thực hiện triệt để các quyết định, chính sách của mình đối với xã hội.
- Nhà nước là chủ thể của quyền lực chính trị.
- Nhà nước chủ quyền quốc gia. Đó quyền tối cao của NN trong lĩnh vực đối nội đối ngoại của
NN.
- Nhà nước là chủ sở hữu lớn nhất đối với các TLSX chủ yếu và quan trọng của đất nước.
Quan hệ giữa Đảng với Nhà nước:
+ Đảng giữ vị trí hạt nhân lãnh đạo Đảng bao gồm những người đã được trang bị thế giới quan
phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Khả năng lãnh đạo của Đảng đối với NN đã được kiểm chứng bởi thực tế lịch sử
+ Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, luôn tôn trọng công việc của NN.
Quan hệ giữa Nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội:
Trong mối quan hệ giữa các tổ chức CT - XH với NN thì các tổ chức CT - XH chỗ dựa của NN. NN
phải tạo sở pháp lý, điều kiện tài chính… cho các tổ chức CT - XH hoạt động, định ra những hình thức
phương pháp để các tổ chức CT - XH tham gia quản lý NN.
Câu 3 : Trình bày những quan điểm nguyên tắc bản chỉ đạo tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam?
Bộy Nhà nước CHXHCN VN hệ thống quan từ TW đến các địa phương sở, tổ chức
hoạt động theo những nguyên tắc thống nhất, tạo thành một chế đồng bộ để thực hiện c chức năng
nhiệm vụ chung của NN.
Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo tổ chức bộ máy Nhà nước CHXHCN VN: 5
- Nguyên tắc Quyền lực NN là thống nhất có sự phân công và phối hợp giữa cácquan NN trong việc
thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp:
- Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của ĐCSVN đối với việc tổ chức hoạt động của bộ máy NN:
- Nguyên tắc bảo đảm stham gia của nhân dân vào hoạt động quản lý NN: Thu hút đông đảo nhân dân
tham gia vào hoạt động quản NN nguyên tắc quan trọng trong tổ chức hoạt động của bộ máy NN.
- Nguyên tắc tập trung dân chủ: Kết hợp đúng đắn tập trung và dân chủ là yếu tố quyết định sức mạnh tổ
chức và hiệu lực quản lý của bộ máy NN.
Phạm Điều Bảo Duy – Thi viên chức 2013
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - Người đăng: hoa-nguyen-luong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 9 10 249