Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước

Được đăng lên bởi quanghungthtb
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BÀI GIẢNG
GS.TS. NGƯT Phạm Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng ngành Luật ĐHQGHN
Chuyên đề 1. NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1.Về hệ thống chính trị
1.1.Khái niệm hệ thống chính trị
Hệ thống chính trị là tất cả những thiết chế nhà nước và các thiết chế xã hội trực tiếp
tham gia, quyết đinh đời sống chính trị của quốc gia. Ở các quốc gia đa đảng, có đảng đối
lập, nên hệ thống chính trị khá phức tạp. Trong điều kiện ở Việt Nam chỉ có một đảng duy
nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, không có đảng đối lập.
1.2.Các bộ phận trong hệ thống chính trị Việt Nam và vai trò của từng bộ phận
Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm: Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa
XHCNVN; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.
1. 2.1.Đảng cộng sản Việt Nam: vai trò của Đảng được ghi nhận trong Hiến pháp Việt
Nam năm 2013:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên
phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai
cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám
sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ
Hiến pháp và pháp luật.
1.2.2. Các tổ chức chính trị - xã hội bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên:
1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức
chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai
cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã
hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
2. Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị - xã
hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính
đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình; cùng các ...
1
BÀI GIẢNG
GS.TS. NGƯT Phạm Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng ngành Luật ĐHQGHN
Chuyên đề 1. NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1.Về hệ thống chính trị
1.1.Khái niệm hệ thống chính trị
Hệ thống chính trị tất cả những thiết chế nnước các thiết chế hội trực tiếp
tham gia, quyết đinh đời sống chính trị của quốc gia. các quốc gia đa đảng, đảng đối
lập, nên hệ thống chính trị k phức tạp. Trong điều kiện Việt Nam chỉ một đảng duy
nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, không có đảng đối lập.
1.2.Các bộ phận trong hệ thống chính trị Việt Nam và vai trò của từng bộ phận
Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm: Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa
XHCNVN; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.
1. 2.1.Đảng cộng sản Việt Nam: vai trò của Đảng được ghi nhận trong Hiến pháp Việt
Nam năm 2013:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên
phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai
cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám
sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ
Hiến pháp và pháp luật.
1.2.2. Các tổ chức chính trị - hội bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ
chức thành viên:
1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức
chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai
cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo v
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã
hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
2. Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ C Minh,
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị -
hội được thành lập trên s tự nguyện, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính
đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình; cùng các tổ chức thành viên khác của Mặt trận
phối hợp và thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các t chức hội
khác hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các tổ chức thành viên của Mặt trận các tổ chức hội khác hoạt
động.
1
Quản lý nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước - Người đăng: quanghungthtb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Quản lý nhà nước 9 10 355