Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Được đăng lên bởi vansontrung
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 1762 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: ThS. Nguyễn Huy Hoàng

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội, từ Đại hội VI lịch sử - đại hội mở
ra thời kỳ đổi mới, đến nay đã luôn kiên trì và không ngừng phát triển đường lối đối
ngoại đổi mới, trong đó có đối ngoại về kinh tế. Quan điểm chủ đạo của chính sách
kinh tế đối ngoại nước ta được Đảng ta khẳng định là: “Tiếp tục thực hiện đường lối
đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại với
tinh thần Việt Nam muốn là bạn của các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì
hòa bình, độc lập và phát triển. Hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương với các
nước, các tổ chức quốc tế và khu vực trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và
toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng,
cùng có lợi, giải quyết các vấn đề tồn tại và các tranh chấp bằng thương lượng”.
Riêng về kinh tế, Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã xác định nhiệm
vụ: “mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại chủ động, tham gia các tổ chức quốc tế và khu
vực, củng cố và nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế”. Đại hội IX tiếp tục
khẳng định: “Phát huy cao độ nội lực đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ
động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững”. Nghị
quyết 7 của Bộ Chính trị khóa IX một lần nữa khẳng định: “Chủ động hội nhập kinh tế
quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác
quốc tế, bảo đảm độc lập, tự chủ và định hướng XHCN bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh
quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường”.
Từ những quan điểm chỉ đạo của Đảng, ta nhận thấy việc hội nhập kinh tế quốc
tế là điều tất yếu khách quan. Hơn nữa, việc hội nhập kinh tế quốc tế sẽ thúc đẩy sự
phát triển của kinh tế, xã hội của một quốc gia đi lên, và quan trọng là sẽ có nhiều cơ
hội thu hút đầu tư từ nước ngoài đổ vào, đặc biệt là những nước còn chậm phát triển.
Việt Nam ngoài những thuận lợi đáng kể về mặt vị trí địa lý, tự nhiên, chính trị, kinh
tế, văn hóa, xã hội thì việc là thành viên của ASEAN, APEC và WTO thì việc hội
nhập kinh tế quốc tế và thu hút đầu tư là cần thiết. Qua thực tiễn 15 năm đổi mới, đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng ta đã xác định nền kinh tế nước ta gồm 5 thành

SVTT: Nguyễn Thị Thanh Hải

Trang 1

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: ThS. Nguyễn Huy Hoàng

phần: Kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tư bản nhà
nư...
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Huy Hoàng
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội, từ Đại hội VI lịch sử - đại hội mở
ra thời kỳ đổi mới, đến nay đã luôn kiên trì không ngừng phát triển đường lối đối
ngoại đổi mới, trong đó đối ngoại về kinh tế. Quan điểm chủ đạo của chính sách
kinh tế đối ngoại nước ta được Đảng ta khẳng định là: “Tiếp tục thực hiện đường lối
đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại với
tinh thần Việt Nam muốn bạn của các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu
hòa bình, độc lập và phát triển. Hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương với các
nước, các tổ chức quốc tế khu vực trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền
toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng,
cùng có lợi, giải quyết các vấn đề tồn tại và các tranh chấp bằng thương lượng”.
Riêng về kinh tế, Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã xác định nhiệm
vụ: “mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại chủ động, tham gia các tổ chức quốc tế và khu
vực, củng cố và nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế”. Đại hội IX tiếp tục
khẳng định: Phát huy cao độ nội lực đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ
động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, hiệu quả bền vững”. Nghị
quyết 7 của Bộ Chính trị khóa IX một lần nữa khẳng định: “Chủ động hội nhập kinh tế
quốc tế khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác
quốc tế, bảo đảm độc lập, tự chủ và định hướng XHCN bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh
quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường”.
Từ những quan điểm chỉ đạo của Đảng, ta nhận thấy việc hội nhập kinh tế quốc
tế điều tất yếu khách quan. Hơn nữa, việc hội nhập kinh tế quốc tế sẽ thúc đẩy sự
phát triển của kinh tế, hội của một quốc gia đi lên, quan trọng sẽ nhiều
hội thu hút đầu từ nước ngoài đổ vào, đặc biệt những nước còn chậm phát triển.
Việt Nam ngoài những thuận lợi đáng kể về mặt vị trí địa lý, tự nhiên, chính trị, kinh
tế, văn hóa, hội thì việc thành viên của ASEAN, APEC WTO thì việc hội
nhập kinh tế quốc tế thu hút đầu cần thiết. Qua thực tiễn 15 năm đổi mới, đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng ta đã xác định nền kinh tế nước ta gồm 5 thành
SVTT: Nguyễn Thị Thanh Hải
Trang 1
Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - Người đăng: vansontrung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 10 246