Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Nhà nước về an ninh, quốc phòng

Được đăng lên bởi binhbt
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 66995 lần   |   Lượt tải: 140 lần
1. Câu 1 : Phân tích mục tiêu , nội dung bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong
tình hình mới.
Trong tình hình mới , đảng ta xác định mục tiêu, nội dung, bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa bao gồm:
Một là,Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ:
- Bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
- Bảo vệ độc lập về chính trị,sự tự chủ về chính trị,tự chúng ta quyết định vận mệnh tương lai của mình,quyết định con đường phát
triển của dân tộc.
- Chống mọi biểu hiện chia cắt, xâm phạm độc lập chủ quyền.
Hai là, Bảo vệ đảng , Nhà nước,nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Xây dựng Đảng trong sạch,vững mạnh,ngang tầm với nhiệm vụ,xây dựng nhà nước pháp quyền vững mạnh, của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân.
- Khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị,đạo đức,lối sống, tham nhũng,lãng phí ở một bộ phận cán bộ, đảng viên.
- Bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực,bảo vệ quyền tự do, tính mạng , tài sản , lợi ích của nhân dân.
- Bảo vệ chế độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Ba là, Bảo vệ sự nghiệp đổi mới , công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Bảo vệ đường lối phát triển và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.
- Bảo vệ thành tựu của sự nghiệp đổi mới,sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đai hóa theo yêu cầu của phát triển bền vững.
Bốn là, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
- Bảo vệ toàn bộ lợi ích nhân dân ta có được , giành được,phát triển và giữ gìn được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
- Kiên quyết ngăn chặn mọi biểu hiện làm ảnh hưởng , phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc nhất là trong quá trình hợp tác và
quan hệ với nước ngoài.
Năm là,bảo vệ an ninh chính trị,an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh xã hội:
- Bảo vệ an ninh đường lối, an ninh lãnh đạo.
- Bảo vệ quan điểm, đường lối chính sách của đảng và nhà nước.
- Bảo vệ nội bộ đảng , nhà nước.
- Chống mọi sự luồn sâu,leo cao, xuyên tạc , phá hoại của các thế lực thù địch.
- Bảo vệ chủ nghĩa mác – lê nin,tư tưởng Hồ chí minh.
- Giữ vững trận địa tư tưởng vô sản.
- Chống sự xâm nhập của mọi trào lưu tư tưởng phi vô sản,và ảnh hưởng của những sản phẩm văn hóa độc hại.
- Xây dựng phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đạm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
- Giữ vững ổn định xã hội, không để sảy ra các điểm nóng về an ninh chính trị.
- Bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng.
- Chống mọi âm mưu , hành động phá hoại khối ...
1. Câu 1 : Phân tích mc tiêu , ni dung bo v t quc vit nam xã hi ch nghĩa trong
tình hình mi.
Trong tình hình mới , đảng ta xác định mục tiêu, nội dung, bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa bao gồm:
Một là,Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ:
- Bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
- Bảo vệ độc lập về chính trị,sự tự chủ về chính trị,tự chúng ta quyết định vận mệnh tương lai của mình,quyết định con đường phát
triển của dân tộc.
- Chống mọi biểu hiện chia cắt, xâm phạm độc lập chủ quyền.
Hai là, Bảo vệ đảng , Nhà nước,nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Xây dựng Đảng trong sạch,vững mạnh,ngang tầm với nhiệm vụ,xây dựng nhà nước pháp quyền vững mạnh, của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân.
- Khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị,đạo đức,lối sống, tham nhũng,lãng phí ở một bộ phận cán bộ, đảng viên.
- Bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực,bảo vệ quyền tự do, tính mạng , tài sản , lợi ích của nhân dân.
- Bảo vệ chế độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Ba là, Bảo vệ sự nghiệp đổi mới , công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Bảo vệ đường lối phát triển và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.
- Bảo vệ thành tựu của sự nghiệp đổi mới,sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đai hóa theo yêu cầu của phát triển bền vững.
Bốn là, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
- Bảo vệ toàn bộ lợi ích nhân dân ta có được , giành được,phát triển và giữ gìn được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
- Kiên quyết ngăn chặn mọi biểu hiện làm ảnh hưởng , phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc nhất là trong quá trình hợp tác và
quan hệ với nước ngoài.
Năm là,bảo vệ an ninh chính trị,an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh xã hội:
- Bảo vệ an ninh đường lối, an ninh lãnh đạo.
- Bảo vệ quan điểm, đường lối chính sách của đảng và nhà nước.
- Bảo vệ nội bộ đảng , nhà nước.
- Chống mọi sự luồn sâu,leo cao, xuyên tạc , phá hoại của các thế lực thù địch.
- Bảo vệ chủ nghĩa mác – lê nin,tư tưởng Hồ chí minh.
- Giữ vững trận địa tư tưởng vô sản.
- Chống sự xâm nhập của mọi trào lưu tư tưởng phi vô sản,và ảnh hưởng của những sản phẩm văn hóa độc hại.
- Xây dựng phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đạm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
- Giữ vững ổn định xã hội, không để sảy ra các điểm nóng về an ninh chính trị.
- Bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng.
- Chống mọi âm mưu , hành động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sáu là, giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Giữ vững đường lối phát triển đất nước, bảo đảm sự thống nhất,nhất quản của các chủ trương chính sách.
- Giữ vững môi trường hòa bình,góp phần tạo bầu không khí hữu nghị,tin cậy, hợp tác và phát triển với tinh thần Việt nam là bạn,
là đối tác tin cậy của tất cả các nước.
- Tóm lại,các nội dung bảo vệ tổ quốc quan hệ chặt chẽ với nhau,bảo vệ nội dung này có nghĩa là góp phần bảo vệ nội dung khác
và ngược lại,không xem nhẹ hoặc tuyệt đối hóa nội dung nào.
Câu 2 : Quan điểm cơ bản của Đảng ta vầ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
Quan điểm của Đảng ta về quốc phòng,an ninh trong tình hình mới thể hiện trên các vấn đề cơ bản sau:
Vế sức mạnh bảo vệ tổ quốc:
- Là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân,của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
- Nội lực đất nước,sức mạnh bên trong là chính,nhân tố bên ngoài là quan trọng.
- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại,sức mạnh của lực lượng và thể trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực
lượng và thế trận an ninh nhân dân.
- Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng,an ninh và đối ngoại.
Về trách nhiệm của hệ thống chính trị:
- Tăng cường quốc phòng, an ninh , bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đảng, nhà nước và toàn dân .
- Đảng lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
- Nhà nước quản lý sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
- Tổ chức chính trị - xã hội có vai trò quan trọng trong công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối chủ trương
chính sách của đảng, nhà nước về bảo vệ tổ quốc.
- Quân đội và công an là lực lượng nòng cốt.
Về xây dựng lực lượng vũ trang:
- Xây dựng lực lượng vũ trang là yêu cầu tất yếu của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
Quản lý Nhà nước về an ninh, quốc phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý Nhà nước về an ninh, quốc phòng - Người đăng: binhbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Quản lý Nhà nước về an ninh, quốc phòng 9 10 271