Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về đô thị

Được đăng lên bởi phuthanh295
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đô thị
Câu1:Trình báy và phân tích những cơ sở hình thành, phát triển, và vai trò của
đô thị trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của nước ta.
Câu2: Phân tích mục đích ý nghĩa và cơ sở khoa học thực tiễn của phân loại,
phân cấp quản lý đô thị VN, theo nghị định số 72NĐ-CP/5/10/2001.
Câu3: Tại sao chúng ta phải định kỳ điêù chỉnh phân loại phân cấp quản lý
Nhà nước về đô thị
Câu4: Phân tích trực trạng phát triển hệ thống đô thi và quản lý đô thị VN hiện
nay.
Câu5:Phân tích công cụ chủ yếu của quản lý Nhà nước về xây dựng, phát triển
và quản lý đô thị.
Câu6: Phân tích vai trò của nhà nước trong xây dựng và phát triển đô thị.
Câu7: Phân tích các nguyên nhân gia tăng của hiện tượng di dân tự do vào các
đô thị lớn.
Câu8: Nội dung và biện pháp để xử lý vấn đề này của nước ta.
Để hạn chế tốc độ gia tăng dân số ở các đô thị lớn như hiện nay là 1 vấn đề hết
sức khó khăn, đòi hỏi Nhà nước phải kết hợp nhiều biện pháp để khắc phục
được bức ép này.
Câu9: Tại sao chúng ta phải hạn chế tối đa tập trung dân cư, và sản xuất vào
khu vực nội thành của các đô thị lớn, phương hướng thực hiện định hướng trên
của VN.
Câu11: Tại sao trong định hướng phát triển đô thị đến năm 2020 lại cần tăng
cường phát triển đô thị vừa và nhỏ.
Câu12: Trình bày và phân tích mục tiêu quan điểm phát triển quản lý đô thị ở
VN.
Câu13: Phân tích định hướng phát triển đô thị VN đến 2020.
Câu14: Phân tích hướng ưu tiên đầu tư phát triển đô thị VN từ nay đến
năm2005
Câu15: Phân tích những chính sách và biện pháp cắp bách về quản lý và phát
triển đô thị VN trong thời gian tới
Câu16: Trình bày và phân tích mục đích và cơ sở pháp luật chủ yếu của quản
lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị.
Câu18: Trình bày nội dung chủ yếu của quản lý Nhà nước về quy hoạch xây
dựng đô thị.
Câu19: Trình bày và phân tích mục đích và cơ sở pháp lý chủ yếu của việc cấp
phép xây dựng và cải tạo các công trình trong đô thị
Câu1:Trình báy và phân tích những cơ sở hình thành, phát triển, và vai trò của
đô thị trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của nước ta.
*Cơ sở hình thành xà phát triển:

1

-Sự phân công lao động: trong quá trình phát triển của xã hội loại người, từ
thủa sơ khai, con người đã sống du mục, và họ tồn tại bằng cách săn bắn líu
lươm những sản vật sắn có trong thiên nhiên, và dần dần thiên nhiên không còn
đáp ứng đủ nhu cầu của con người, nên con người phải định cư tự lao động sản
xuất và họ tập hợp lại sống trong 1 điểm dân cư, từ đây họ tự khai thác thiên
nhiên và trồng cây, chăm nuôi ra các sản phẩ...
Đô th
Câu1:Trình báy và phân ch nhng cơ s hình thành, phát trin, và vai trò ca
đô thị trong quá trình phát trin kinh tế xã hội ca nước ta.
Câu2: Phân tích mc đích ý nghĩa và cơ s khoa hc thc tin ca phân loi,
phân cấp qun đô th VN, theo nghđnh s 72NĐ-CP/5/10/2001.
Câu3: Ti sao chúng ta phi đnh k điêù chnh phân loi phân cp qun lý
Nhà nưc v đô th
Câu4: Phân tích trc trng phát trin h thng đô thi và qun lý đô th VN hin
nay.
Câu5:Phân tích công c chyếu ca qun lý Nhà nưc v xây dng, phát trin
và qun lý đô th.
Câu6: Phân tích vai trò của nhà nước trong xây dng và phát trin đô th.
Câu7: Phân tích các nguyên nhân gia ng ca hin tưng di dân tdo vào các
đô thị ln.
Câu8: Ni dung và bin pháp đ x lý vn đ này ca nưc ta.
Đ hn chế tc đ gia tăng dân s các đô thị ln như hin nay là 1 vn đ hết
sc khó khăn, đòi hi Nhà nưc phi kết hp nhiu bin pháp đ khc phc
đưc bc ép y.
Câu9: Ti sao chúng ta phi hn chế ti đa tp trung dân cư, và sn xut vào
khu vực ni thành ca các đô th ln, phương hưng thc hin đnh hưng trên
ca VN.
Câu11: Ti sao trong định hưng phát trin đô th đến năm 2020 lại cn tăng
cưng phát triển đô th va và nh.
Câu12: Trình bày và phân ch mc tu quan đim phát trin qun lý đô th
VN.
Câu13: Phân tích đnh hưng phát trin đô thị VN đến 2020.
Câu14: Phân tích hưng ưu tiên đu tư phát trin đô thị VN t nay đến
năm2005
Câu15: Phân tích nhng cnh sách và bin pháp cp bách vqun lý và phát
trin đô th VN trong thời gian tới
Câu16: Trình bày và phân ch mc đích và cơ spháp lut ch yếu ca qun
lý N nưc vquy hoch xây dng đô th.
Câu18: Trình bày ni dung ch yếu ca qun lý Nhà nưc v quy hoch xây
dng đô th.
Câu19: Trình bày và phân ch mc đích và cơ spháp lý chyếu ca việc cp
phép y dng và ci to các công tnh trong đô th
Câu1:Trình báy và phân ch nhng cơ s hình thành, phát trin, và vai trò ca
đô thị trong quá trình phát trin kinh tế xã hội ca nước ta.
*Cơ s hình thành xà phát trin:
1
Quản lý nhà nước về đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước về đô thị - Người đăng: phuthanh295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quản lý nhà nước về đô thị 9 10 742