Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Nhà Nước về kinh tế

Được đăng lên bởi mathinh891
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1836 lần   |   Lượt tải: 32 lần
C©u Hái Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ
C©u 1.Kh¸i niÖm ®Æc tr ng cña kinh thÞ tr êng h·y dïng kh¸i niÖm ®Æc tr-
ng ®Ó ®èi chiÕu víi nÒn kinh tÕ n íc ta cho biÕt nhËn xÐt cña m×nh nh chÊt
tr×nh ®é thÞ tr êng cña nÒn kinh tÕ ®ã
C©u 2: C¸c c¸ch ph©n lo¹i doanh nghiÖp c lo¹i doanh nghiÖp theo c¸ch
ph©n lo¹i .
C©u3: C¸c cthÓ cña nÒn KTTT ? C¸c chr thÓ nµy t¸c ®éng liªn nhau th«ng
qua nh÷ng ph¶n øng g×?
C©u4: Chøc n¨ng nhiÖu cña kinh kÕ ®èi ngo¹i . Liªn thùc tiÔn n íc ta ®Ó
thÊy râ chøc n¨ng, nhiÖu vô ®ã.
C©u5: u khuyÕt tËt cña kinh thÞ tr êng? nguån c c¨n b¶n cña c¸c u khuyÕt
tËt ®ã lµ g×?
C©u6:C¸c c¸ch tiÕp cËn doanh nghiÖp kh¸i niÖm doanh nghiÖp? Nh÷ng
quan niÖm nh thÕ doanh nghiÖp t¸c dông ®èi víi mçi ng êi tp cËn
nguyªn cøu doanh nghiÖp .
C©u7: Kh¸i quo¸t ph ¬ngthwóc qu¶n kinh tÕ, vËn dông c¸c ph ¬ng
thøc trªn trong thùc tiÔn qu¶n nn íc vÒ kinh ë n íc ta trong thêi ®æi
i cã g× kh¸c tr íc
C©u8: Néi dung ®Þnh h íng XHCN cho nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë n íc ta xÐt
c tiªu cuèi cïng? Trªn thùc nÒn kinh tÕ ttr êng n íc ta hiÖn nay cã theo
®óng ®Þnh h íng ®ã kh«ng? Chøng mimh
C©u9: Ph ¬ng thøc kÝch thÝch trong qu¶n lý nn íc kinh tÕ? V× sao ®Ó qu¶n
kinh t tr êng cÇn t¨ng c êng ph ¬ng thøc kÝch thÝch? Thùc tiÔn qu¶n lý nhµ
n íc vÒ kinh tÕ cña n íc ta cã nh vËy kh«ng .
C©u 10 Ph©n ch ý nghÜa, t¸c dông cña c¸c ®Þnh h íng x©y dùng thùc thÓ nÒn
kinh tÕ t tr êng cña n íc ta ®èi víi viÖc b¶o ®¶m môc tiªu cuèi cïng. Trªn thùc
tÕ, nÒn kinh thÞ trêng cña níc ta hiÖn nay cã theo ®óng ®Þnh híng ®ã
kh«ng? Chøng minh .(xem c©u 8)
C©u 11: Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña qu¶n lý nhµ n íc kinh tÕ .
C©u12:Nªu kh¸i quo¸t nh÷ng viÖc nn íc ph¶i lµm ®Ó chuyÓn nÒn kinh
ho¹ch h tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng? LiÒn hÖ thùc tiÔn n íc ta, cho
nhËn xÐt
C©u13: §èi t îng, ph¹m vi cña qu¶n lý nhµ n íc vÒ kinh ? sao nn íc cÇn
phi qu¶n c¸c ®èi t îng, ph¹m vi ®ã cña ho¹t ®éng kinh tÕ? Nhµ n íc ta ®·
qu¸n xuyÕn c¸c ®èi t îng vµ ph¹m vi ®ã trong ho¹t ®éng qu¶n lý cña m×nh ch a?
Quản lý Nhà Nước về kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý Nhà Nước về kinh tế - Người đăng: mathinh891
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Quản lý Nhà Nước về kinh tế 9 10 793