Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

Được đăng lên bởi quocdat246
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2678 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chuyên đề 16
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
A. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG
XHCN VIỆT NAM
Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN là một kiểu tổ chức nền kinh tế mà trong đó, sự vận hành của nó vừa tuân
theo những nguyên tắc và quy luật của bản thân hệ thống kinh tế thị trường, lại vừa bị chi
phối bởi những nguyên tắc và những quy luật phản ánh bản chất xã hội hoá-xã hội chủ
nghĩa. Do đó, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vừa mang tính chất chung, phổ biến
đó là “tính kinh tế thị trường” vừa mang tính đặc thù đó là “tính định huớng XHCN”.
1- Kinh tế thị trường:
1.1. Đặc trưng của kinh tế thị trường
a- Khái niệm kinh tế thị trường.
Kinh tế thị trường là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, ở đó thị trường quyết
định về sản xuất và phân phối.
Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế, mà trong đó, cá nhân người tiêu dùng và
các nhà sản xuất-kinh doanh tác động lẫn nhau thông qua thị trường để xác định những vấn
đề cơ bản của tổ chức kinh tế: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai? Trong
nền kinh tế thị trường, thị trường quyết định phân phối tài nguyên cho nền sản xuất xã hội.
b- Đặc trưng của kinh tế thị trường.
- Một là, quá trình lưu thông những sản phẩm vật chất và phi vật chất từ sản xuất đến tiêu
dùng phải được thực hiện chủ yếu bằng phương thức mua-bán.
Sở dĩ có sự luân chuyển vật chất trong nền kinh tế là do có sự phân công chuyên môn hoá
trong việc sản xuất ra sản phẩm xã hội ngày càng cao, cho nên sản phẩm trước khi trở thành
hữu ích trong đời sống xã hội cần được gia công qua nhiều khâu chuyển tiếp nhau. Bên cạnh
đó, có những người, có những doanh nghiệp, có những ngành, những vùng sản xuất dư thừa
sản phẩm này nhưng lại thiếu những sản phẩm khác, do đó giữa chúng cũng cần có sự trao
đổi cho nhau.
Sự luân chuyển vật chất trong quá trình sản xuất có thể được thực hiện bằng nhiều cách:
Luân chuyển nội bộ, luân chuyển qua mua-bán. Trong nền kinh tế thị trường, sản phẩm được
sản xuất ra chủ yếu để trao đổi thông qua thị trường.
- Hai là: Người trao đổi hàng hoá phải có quyền tự do nhất định khi tham gia trao đổi trên
thị trường ở ba mặt sau đây:
+ Tự do lựa chọn nội dung sản xuất và trao đổi
+ Từ do chọn đối tác trao đổi
+ Tự do thoả thuận giá cả trao đổi
+ Tự do cạnh tranh
- Ba là: Hoạt động mua bán được thực hiện thường xuyên rộng khắp, trên cơ sở một kết
cấu hạ tầng ...
Chuyên đề 16
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
A. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG
XHCN VIỆT NAM
Nền kinh tế ớc ta nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN là một kiểu tổ chức nền kinh tế mà trong đó, sự vận hành của nó vừa tuân
theo những nguyên tắc quy luật của bản thân hệ thống kinh tế thị trường, lại vừa bị chi
phối bởi những nguyên tắc những quy luật phản ánh bản chất hội hoá-xã hội chủ
nghĩa. Do đó, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vừa mang tính chất chung, phổ biến
đó là “tính kinh tế thị trường” vừa mang tính đặc thù đó là “tính định huớng XHCN”.
1- Kinh tế thị trường:
1.1. Đặc trưng của kinh tế thị trường
a- Khái niệm kinh tế thị trường.
Kinh tế thị trường nền kinh tế vận hành theo chế thị trường, đó thị trường quyết
định về sản xuất và phân phối.
Kinh tế thị trường một kiểu tổ chức kinh tế, mà trong đó, nhân người tiêu dùng
các nhà sản xuất-kinh doanh tác động lẫn nhau thông qua thị trường để xác định những vấn
đề bản của tổ chức kinh tế: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai? Trong
nền kinh tế thị trường, thị trường quyết định phân phối tài nguyên cho nền sản xuất xã hội.
b- Đặc trưng của kinh tế thị trường.
- Một là, quá trình lưu thông những sản phẩm vật chất và phi vật chất từ sản xuất đến tiêu
dùng phải được thực hiện chủ yếu bằng phương thức mua-bán.
Sở dĩ có sự luân chuyển vật chất trong nền kinh tế là do có sự phân công chuyên môn hoá
trong việc sản xuất ra sản phẩm hội ngày càng cao, cho nên sản phẩm trước khi trở thành
hữu ích trong đời sống hội cần được gia công qua nhiều khâu chuyển tiếp nhau. Bên cạnh
đó, những người, những doanh nghiệp, những ngành, những vùng sản xuất thừa
sản phẩm này nhưng lại thiếu những sản phẩm khác, do đó giữa chúng cũng cần sự trao
đổi cho nhau.
Sự luân chuyển vật chất trong quá trình sản xuất thể được thực hiện bằng nhiều cách:
Luân chuyển nội bộ, luân chuyển qua mua-bán. Trong nền kinh tế thị trường, sản phẩm được
sản xuất ra chủ yếu để trao đổi thông qua thị trường.
- Hai là: Người trao đổi hàng hoá phải có quyền tự do nhất định khi tham gia trao đổi trên
thị trường ở ba mặt sau đây:
+ Tự do lựa chọn nội dung sản xuất và trao đổi
+ Từ do chọn đối tác trao đổi
+ Tự do thoả thuận giá cả trao đổi
+ Tự do cạnh tranh
- Ba là: Hoạt động mua bán được thực hiện thường xuyên rộng khắp, trên sở một kết
cấu hạ tầng tối thiểu, đủ để việc mua-bán diễn ra được thuận lợi, an toàn với một hệ thống thị
trường ngày càng đầy đủ.
- Bốn là: Các đối tác hoạt động trong nền kinh tế thị trường đều theo đuổi lợi ích của
mình. Lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp của sự phát triển kinh tế.
- Năm là: Tự do cạnh tranh thuộc tính của kinh tế thị trường, động lực thúc đẩy sự
tiến bộ kinh tế hội, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ, lợi cho cả
người sản xuất và ngjười tiêu dùng.
- Sáu là: Sự vận động của các quy luật khách quan của thị trường dẫn dắt hành vi, thái độ
ứng xử của các chủ thể kinh tế tham gia thị trường, nhờ đó hình thành một trật tự nhất định
của thị trường từ sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu dùng.
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - Người đăng: quocdat246
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 9 10 350