Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về kinh tế

Được đăng lên bởi Ngocdino1995
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1hân tích những đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong
nền kinh tế nước ta hiện nay sự thể hiện nhũng đặc trưng đó như thế nào?
Kinh tế là sử dụng tổng thể các quan hệ xã hội ,nhất là trong lịch sử hoặc chế độ kinh tế phù hợp với
trình độ của lực lượng sản xuất.
Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, giao lưu, mua bán …hàng hóa.
Kinh tế thị trường là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Ở đó thị trường quyết định về sản
xuất và phân phối. Là 1 quá trình vận động phát triển dựa trên quy luật của thị trường trong đó quan hệ
hàng hóa , tiền tệ trở nên bao quát hầu hết các lĩnh vực kinh tế.
Dù là nền kinh tế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ mang những đặc trưng nhất định và nền kinh tế thị
trường cũng vậy. Chúng ta có thể xem xét một số đặc trưng như:
Một là quá trình lưu thông sản phẩm vật chất và phi vật chất từ sản xuất đến tiêu dùng phải được thực
hiện chủ yếu bàng phương thức mua – bán trên thị trường, chịu sự điều tiết của cơ chế thị trường. Thị
trường có tác động tới việc phân phối các nguồn lực (vật chất , trí tuệ). Vì sao lại như vậy ? . Đó là do sự
phân công chuyên môn hóa trong việc sản xuất . Do vậy sản phẩm trước khi trở thành hữu ích cho đời
sống sản xuất cần được gia công qua nhiều công đoạn khác nhau.Bên cạnh đó các doanh nghiệp không
thể tự mình sản xuất ra hầu hết tất cả các sản phẩm được do đó sẽ dẫn tới việc trao đổi sản phẩm hàng
hóa, và nó sẽ chịu sự điều tiết của cơ chế thị trường.
Hai là người sản xuất và trao đổi hàng hóa được tự do , tự chủ khi tham gia vào thị trường cũng như
trong sản xuất kinh doanh. Tự do lựa chọn hình thức vốn có của nền KTTT , không chỉ trong lưu thông mà
cả trong sản xuất tiêu và tiêu dùng. Đó chính là sự khác biệt so với nền kinh tế chỉ huy ( mọi việc sản xuất
tiêu dùng điều tuân thủ kế hoạch của nhà nước)
Người sản xuất và trao đổi có thể tự do trên một số vấn đề: tự do lựa chọn nội dung sản xuất và trao đổi.
tự do lựa chọn đối tác trao đổi. tự do thỏa thuận giá cả trao đổi theo cách “ thuận mua vừa bán”. Tự do
cạnh tranh sản xuất và trao đổi.
Ba là hoạt động mua bán được thực hiện thường xuyên rộng khắp trên cơ sở kết cấu hạ tầng tối thiểu,
đủ để việc mua và bán diễn ra thuận lợi , an toàn với một hình thức thị trường ngày càng đầy đủ, trở
thành đầu mối của sự hoạt động quay lại của nền kinh tế - xã hội.
Bốn các đối tác hoạt động trong nền KTTT đều theo đuổi lợi ích riêng của mình. Lợi ích cá nhân là động
lực trực tiếp của sự phát triển kinh tế. Tuy...
 !
"#$%"&'(!)
*+(#,-./%01"23+(!+#,!45647
8+$+6#93
+(:-;0!<!/2!+2=>0?('
*+(7@(A!:B'17#9
37(44CD(1087@40%-$E1+@!'1"
('2F"GE>!10H0+7$
I5+((!J8&#K=37(
&7@L'%A=M=#CN
O+(108+P#94Q=7@37(47@3R#93FE-5496$
">(4:S=T>0E2#$F: 
'07"44C0U+$V7@32W"XY8#!+<7@)Z'+(-!#$
4PE=P'!7"#93I!7@#94Q=G(W!
#C#93H6P1P!<0[E<'0-!"4P
%$=8#93H390#94Q=6-!'#K-\7"!/#94Q=(
'27('#K#$F:
]+(#937(!/('6$-!2$=7(!&
!#93-! $-!+$^8S7C'* 2P_!+P=(
9!#93FE7(FE-5Z'W+(#$0>"#!7_V=^7"#93
FE-5!<(X
`#937(!/'%$-!E=#C73N$-!+$^-#937(!/
$-!+$^C0!/$-!a@09!/A!0b@=7R>0c $-!
<#937(!/
[+(!<=>06$"Ed4E:#G3<HC%2
%7"=7(>0-;@+62!(7=8S((H2G
(H=C#$!<1+<e
[C0C0!<!* A!/+6WE=8D6W0+(
+$$F4#$40% E491=7"7810A!/+6W>9
=(+(=9GFE-5@=W+(5<=(7=8
`J=$-!<+(:>92+(+$LQ#$F>
7(!3+6#94Q=Z'+(7"<!P.#93FEF%
!3+67(J#3#94Q=
Quản lý nhà nước về kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước về kinh tế - Người đăng: Ngocdino1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Quản lý nhà nước về kinh tế 9 10 194