Ktl-icon-tai-lieu

Quản ly nhà nước về kinh tế ôn thi Kho Bạc Nhà Nước

Được đăng lên bởi tranvanquang7592-gmail-com
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 3783 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chuyên
QU N LÝ NHÀ N
A. NH NG V N
KINH T
1. NH NG
NH H

C V KINH T

LÝ LU N CHUNG V QU N LÝ NHÀ N

C I M C B N C A N N KINH T TH TR
NG XHCN VI T NAM

CV
NG

N n kinh t n c ta là n n kinh t th tr ng nh h ng XHCN. N n kinh
t th tr ng nh h ng XHCN là m t ki u t ch c n n kinh t mà trong ó,
s v n hành c a nó v a tuân theo nh ng nguyên t!c và quy lu t c a b"n thân
h# th$ng kinh t th tr ng, l%i v a b chi ph$i b&i nh ng nguyên t!c và
nh ng quy lu t ph"n ánh b"n ch't xã h i hoá-xã h i ch ngh(a. Do ó, n n
kinh t th tr ng nh h ng XHCN v a mang tính ch't chung, ph bi n ó
là “tính kinh t th tr ng” v a mang tính )c thù ó là “tính nh hu ng
XHCN”.
1- Kinh t th tr
1.1.

ng:

c tr ng c a kinh t th tr

a- Khái ni m kinh t th tr

ng

ng.

Kinh t th tr ng là n n kinh t v n hành theo c* ch th tr
tr ng quy t nh v s"n xu't và phân ph$i.

ng, & ó th

Kinh t th tr ng là m t ki u t ch c kinh t , mà trong ó, cá nhân ng i
tiêu dùng và các nhà s"n xu't-kinh doanh tác ng l+n nhau thông qua th
tr ng
xác nh nh ng v'n
c* b"n c a t ch c kinh t : s"n xu't cái gì?
s"n xu't nh th nào? s"n xu't cho ai? Trong n n kinh t th tr ng, th
tr ng quy t nh phân ph$i tài nguyên cho n n s"n xu't xã h i.
b-

c tr ng c a kinh t th tr

ng.

- M t là, quá trình l u thông nh ng s"n ph,m v t ch't và phi v t ch't t
s"n xu't n tiêu dùng ph"i -c th c hi#n ch y u b.ng ph *ng th c muabán.
S& d( có s luân chuy n v t ch't trong n n kinh t là do có s phân công
chuyên môn hoá trong vi#c s"n xu't ra s"n ph,m xã h i ngày càng cao, cho
nên s"n ph,m tr c khi tr& thành h u ích trong i s$ng xã h i c/n -c gia
công qua nhi u khâu chuy n ti p nhau. Bên c%nh ó, có nh ng ng i, có
nh ng doanh nghi#p, có nh ng ngành, nh ng vùng s"n xu't d th a s"n
ph,m này nh ng l%i thi u nh ng s"n ph,m khác, do ó gi a chúng c0ng c/n
có s trao i cho nhau.
1S luân chuy n v t ch't trong quá trình s"n xu't có th
-c th c hi#n
b.ng nhi u cách: Luân chuy n n i b , luân chuy n qua mua-bán. Trong n n
kinh t th tr ng, s"n ph,m -c s"n xu't ra ch y u
trao i thông qua
th tr ng.
- Hai là: Ng i trao i hàng hoá ph"i có quy n t do nh't
gia trao i trên th tr ng & ba m)t sau ây:
+ T do l a ch1n n i dung s"n xu't và trao
+ T do ch1n $i tác trao

nh khi tham

i

i

+ T do tho" thu n giá c" trao

i

+ T do c%nh tranh
- Ba là: Ho%t ng mua bán -c th c hi#n th ng xuyên r ng kh!p, trên
c* s& m t k t c'u h% t/ng t$i thi u,
vi#c mua-bán di2n ra -c thu n
l-i, an toàn v i m t h# th$ng th tr ng ngày càng /y .
- B$n là: Các $i tác ho%t ng trong n ...
http://www.taichinhungdung.vn 1
Chuyên 
QUN LÝ NHÀ NC V KINH T
A. NHNG VN  LÝ LUN CHUNG V QUN LÝ NHÀ NC V
KINH T
1. NHNG C IM C BN CA NN KINH T TH TRNG
NH HNG XHCN VIT NAM
Nn kinh t nc ta là nn kinh t th trng nh hng XHCN. Nn kinh
t th trng nh hng XHCN mt kiu t chc nn kinh t trong ó,
s vn hành ca va tuân theo nh ng nguyên t!c quy lut ca b"n thân
h# th$ng kinh t th trng, l%i va b chi ph$i b&i nh ng nguyên t!c
nh ng quy lut ph"n ánh b"n ch't xã hi hoá-xã hi ch ngh(a. Do ó, nn
kinh t th trng nh hng XHCN va mang tính ch't chung, ph bin ó
“tính kinh t th trng” va mang tính )c thù ó “tính nh hung
XHCN”.
1- Kinh t th trng:
1.1. c trng ca kinh t th trng
a- Khái nim kinh t th trng.
Kinh t th trng là nn kinh t vn hành theo c* ch th trng, & ó th
trng quyt nh v s"n xu't và phân ph$i.
Kinh t th trng mt kiu t chc kinh t, trong ó, nhân ngi
tiêu dùng các ns"n xu't-kinh doanh tác ng l+n nhau thông qua th
trng  xác nh nh ng v'n  c* b"n ca t chc kinh t: s"n xu't cái gì?
s"n xu't nh th nào? s"n xu't cho ai? Trong nn kinh t th trng, th
trng quyt nh phân ph$i tài nguyên cho nn s"n xu't xã hi.
b- c trng ca kinh t th trng.
- Mt là, quá trình lu thông nh ng s"n ph,m vt ch't phi vt ch't t
s"n xu't n tiêu dùng ph"i -c thc hi#n ch yu b.ng ph*ng thc mua-
bán.
S& d( s luân chuyn vt ch't trong nn kinh t do s phân công
chuyên môn hoá trong vi#c s"n xu't ra s"n ph,m hi ngày càng cao, cho
nên s"n ph,m trc khi tr& thành h u ích trong i s$ng hi c/n -c gia
công qua nhiu khâu chuyn tip nhau. Bên c%nh ó, nh ng ngi,
nh ng doanh nghi#p, nh ng ngành, nh ng vùng s"n xu't d tha s"n
ph,m này nhng l%i thiu nh ng s"n ph,m khác, do ó gi a chúng c0ng c/n
có s trao i cho nhau.
Quản ly nhà nước về kinh tế ôn thi Kho Bạc Nhà Nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản ly nhà nước về kinh tế ôn thi Kho Bạc Nhà Nước - Người đăng: tranvanquang7592-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Quản ly nhà nước về kinh tế ôn thi Kho Bạc Nhà Nước 9 10 110