Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về kinh tế tài chính

Được đăng lên bởi Khánh Linh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3184 lần   |   Lượt tải: 59 lần
CHUYÊN ĐỀ I
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - TÀI CHÍNH
I- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
1.1- Chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế quốc dân
a- Định hướng phát triển kinh tế
Trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan, căn cứ vào các mục tiêu phát triển
kinh tế xã hội mà Đảng đã đề ra, Nhà nước định hướng phát triển kinh tế. Thực hiện chức năng, định
hướng của Nhà nước là: Xác định có căn cứ khoa học những mục tiêu xây dựng chiến lược phát triển
kinh tế quốc gia, phát triển các ngành và vùng lãnh thổ. Lập các quy hoạch, kế hoạch đồng thời lựa chọn
các biện pháp chủ yếu để đạt được các mục tiêu đó trong thời gian nhất định. Nhà nước càng thực hiẹn
tốt chức năng định hướng càng tránh được rủi ro cho các doanh nghiệp.
Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt trong thời kỳ mới chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung
sang kinh tế thị trường, Nhà nước càng phải tăng cường định hướng, hướng phát triển kinh tế, vì: Các
doanh nhân tự chủ kinh doanh nhưng chưa thể nắm được tình hình, xu hướng vận động của thị trường,
dễ gây thu lỗ, thất bại và đổ vỡ, gây thiệt hại chung cho nền kinh tế. Nhà nước phải định hướng nền kinh
tế phát triển theo quỹ đạo và mục tiêu kinh tế - xã hội đã được Đảng và Nhà nước định ra. Nhà nước
định hướng phát triển kinh tế và hướng dẫn các nhà kinh doanh, các tổ chức kinh tế hoạt động đúng định
hướng nhằm thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch mà Nhà nước đã vạch ra.
b- Điều chỉnh, điều tiết quan hệ thị trường
Trong khi quản lý nền kinh tế thị trường, Nhà nước phải vận dụng các quy luật khách quan của
kinh tế thị trường nhằm điều chỉnh, điều tiết, chi phối thị trường theo định hướng của Nhà nước, đảm
bảo cho kinh tế phát triển công băng, ổn định và có hiệu quả. Đảm bảo mọi hoạt động kinh tế phải đạt
được hiệu quả cao nhất, mọi nguồn lực phải được sử dụng tiết kiệm nhất nhưng cung cấp cho xã hội các
hàng hoá và dịch vụ tốt nhất. Để điều chỉnh, điều tiết thị trường, Nhà nước sử dụng hàng loạt biện pháp
như để điều chỉnh các quan hệ xã hội bao gồm:
- Các quan hệ lao động, như phân công và hợp tác, phân bố lực lượng sản xuất, v.v…giữa các
doanh nghiệp, sao cho các quan hệ đó được thiết lập một cách tối ưu.
- Các quan hệ phân phối lợi ích. Đó là quan hệ trao đổi và thanh toán giữa các doanh nhân với
nhau, quan hệ chia lợi nhuận giữa các cổ đông trong một công ty, quan hệ chủ thợ trong mỗi doanh
nghiệp có lao động làm thuê, quan hệ giữa các doanh nhân với Nhà nước trong sử dụng tài nguyên môi
trường, bảo vệ an ninh quốc gia,tr...
CHUYÊN ĐỀ I
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - TÀI CHÍNH
I- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
1.1- Chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế quốc dân
a- Định hướng phát triển kinh tế
Trên sở nhận thức vận dụng các quy luật khách quan, căn cứ vào các mục tiêu phát triển
kinh tế hội Đảng đã đề ra, Nhà ớc định hướng phát triển kinh tế. Thực hiện chức năng, định
hướng của Nhà nước là: Xác định căn cứ khoa học những mục tiêu xây dựng chiến lược phát triển
kinh tế quốc gia, phát triển các ngành và vùng lãnh thổ. Lập các quy hoạch, kế hoạch đồng thời lựa chọn
các biện pháp chủ yếu để đạt được các mục tiêu đó trong thời gian nhất định. Nhà nước càng thực hiẹn
tốt chức năng định hướng càng tránh được rủi ro cho các doanh nghiệp.
Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt trong thời kỳ mới chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung
sang kinh tế thị trường, Nhà nước càng phải tăng cường định hướng, hướng phát triển kinh tế, vì: Các
doanh nhân tự chủ kinh doanh nhưng chưa thể nắm được tình hình, xu hướng vận động của thị trường,
dễ gây thu lỗ, thất bại và đổ vỡ, gây thiệt hại chung cho nn kinh tế. Nhà nước phải định hướng nền kinh
tế phát triển theo quỹ đạo mục tiêu kinh tế - hội đã được Đảng Nhà nước định ra. Nhà ớc
định hướng phát triển kinh tế và hướng dẫn các nhà kinh doanh, các tổ chức kinh tế hoạt động đúng định
hướng nhằm thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch mà Nhà nước đã vạch ra.
b- Điều chỉnh, điều tiết quan hệ thị trường
Trong khi quản nền kinh tế thị trường, Nhà ớc phải vận dụng các quy luật khách quan của
kinh tế thị trường nhằm điều chỉnh, điều tiết, chi phối thị trường theo định hướng của Nhà nước, đảm
bảo cho kinh tế phát triển công băng, ổn định hiệu quả. Đảm bảo mọi hoạt động kinh tế phải đạt
được hiệu quả cao nhất, mọi nguồn lực phải được sử dụng tiết kiệm nhất nhưng cung cấp cho xã hội các
hàng hoá dịch vụ tốt nhất. Để điều chỉnh, điều tiết thị trường, Nhà nước sử dụng hàng loạt biện pháp
như để điều chỉnh các quan hệ xã hội bao gồm:
- Các quan hệ lao động, như phân công hợp tác, phân bố lực lượng sản xuất, v.v…giữa các
doanh nghiệp, sao cho các quan hệ đó được thiết lập một cách tối ưu.
- Các quan hệ phân phối lợi ích. Đó quan hệ trao đổi thanh toán giữa các doanh nhân với
nhau, quan hệ chia lợi nhuận giữa các cổ đông trong một công ty, quan hệ chủ thợ trong mỗi doanh
nghiệp lao động làm thuê, quan hệ giữac doanh nhân với Nhà nước trong sử dụng tài nguyên môi
trường, bảo vệ an ninh quốc gia,trật tự an toàn hội, quan hệ giữa người cung ứng hàng hoá, dịch vụ
với người tiêu dùng qua giá cả và chất lượng sản phẩm.vv…
c- Tạo môi trường
Nhà nước tạo môi trường phát triển kinh tế tạo ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn
hội. Bảo đảm an ninh i sản tính mạng cho giới sản xuất kinh doanh bằng các phương tiên lực
lượng hữu hiệu của nhà nước.
- Tạo môi trường pháp đủ hệ thống pháp luật. Môi trường kinh tế ổn định nền tài
chính, tiền tệ, kiểm soát lạm phát, tạo kết cấu hạ tầng (giao thông, điện nước).
- Tạo môi trường thuận lợi, đầy đủ chất lượng hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp hoạt
động. Nhà nước chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh
doanh.
- Hỗ trợ tài chính, tiền tệ nhằm giúp các nhà sản xuất kinh doanh, giúp công dân tạo vốn cho
quá trình gây dựng cơ nghiệp của họ thông qua hoạt động của các tổ chức ngân hàng của Nhà nước.
- Nhà nước bao mua bao cấp những hàng hoá, dịch vụ nói trên từ các hàng nhân dưới hình
thức các hợp đồng dịch vụ công. Bằng cách này tư nhân sản xuất theo đơn đặt hàng của Nhà nước, người
dân tiêu dùng không qua thị trường tự do qua bảo lãnh của Nhà nước trước người sản xuất cung
ứng.
- Tạo cầu nối cho các doanh nhân tìm đối tác qua c câu lạc bộ doanh nhân, các hội chợ, hội
nghị bạn hàng trong nước và quốc tế.
1
Quản lý nhà nước về kinh tế tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước về kinh tế tài chính - Người đăng: Khánh Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Quản lý nhà nước về kinh tế tài chính 9 10 739