Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về kinh tế tài chính

Được đăng lên bởi kdthuy
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI SOẠN ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
Chương I
Câu 1: Mô tả đặc trưng của nền kinh tế thị
trường. Nêu ví dụ về những nhược điểm của
kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nhà nước ta
cần tập trung giải quyết những vấn đề gì để
khắc phục nhược điểm của kinh tế thị trường?
I. Kinh tế thị trường là là một mô hình kinh tế vận
động, phát triển, dựa trên cơ sở các quy luật của
thị trường, trong đó quan hệ hàng hoá - tiền tệ trở
thành phổ biến và bao quát hầu hết các lĩnh vực
hoạt động kinh tế. Nền kinh tế thị trường là nền
kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Cơ chế thị
trường là cơ chế vận hành khách quan của nền
kinh tế, ở đó các quy luật khách quan của nền kinh
tế thị trường phát huy tác dụng, trước hết, là quy
luật giá trị, quy luật này đòi hỏi việc sản xuất hàng
hoá phải trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần
thiết và trao đổi phải bình đẳng, ngang giá. Mọi
hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ quy
luật này mới có thể tồn tại và phát triển. Thứ hai là
quy luật cung cầu, quy luật này biểu hiện quan hệ
giữa cung và cầu thông qua giá cả, nó tác động
trực tiếp đến giá cả và phương thức sản xuất, tiêu
dùng của xã hội. Thứ ba là quy luật cạnh tranh,
quy luật này đòi hỏi hàng hoá sản xuất ra phải có
chất lượng tốt hơn, chi phí thấp hơn, thái độ phục
vụ văn minh hơn để nâng cao khả năng cạnh tranh
so với các hàng hoá khác cùng loại.
Một nền kinh tế được gọi là kinh tế thị trường phải
có 6 đặc trưng chủ yếu sau:
1. Thứ nhất, là quá trình lưu thông vật chất từ khâu
này đến khâu khác trong hệ thống các khâu của
quá trình sản xuất và từ sản xuất đến tiêu dùng đều
được thực hiện chủ yếu bằng phương thức mua bán. Sở dĩ có sự luân chuyển vật chất trong nền
kinh tế là do có sự phân công chuyên môn hoá
trong sản xuất sản phẩm xã hội ngày càng cao,
bên cạnh đó, còn do có sự dư thừa sản phẩm ở
doanh nghiệp này, ngành này nhưng lại thiếu sản
phẩm ở doanh nghiệp khác, ngành khác và ngược
lại. Một nền kinh tế được gọi là nền kinh tế thị
trường khi tổng lượng mua bán vượt quá nữa tổng
lượng vật chất của xã hội.
2. Thứ hai, người trao đổi hàng hoá phải có quyền tự
do nhất định khi tham gia trao đổi trên thị trường,
được thể hiện trên 3 mặt sau: tự do lựa chọn nội
dung trao đổi, tự do lựa chọn đối tác trao đổi và tự
do thoả thuận giá cả trao đổi theo cách thuận mua
vừa bán.
3. Thứ ba, hoạt động mua bán được diễn ra 1 cách
thường xuyên, ổn định trên cơ sở 1 kết cấu hạ tầng
tối thiểu đủ để việc mua bán diễn ra thuận lợi, an
toàn.
4. Thứ tư, các đối tác tham gi...
BÀI SOẠN ÔN THI TỐT NGHIP
MÔN QUN LÝ NHÀ NƯỚC VKINH T
Chương I
Câu 1: Mô t đc trưng ca nền kinh tế th
trường. Nêu ví dụ về những nhưc đim của
kinh tế th trường ở Vit Nam. Nhà nưc ta
cần tập trung gii quyết nhng vn đề gì đ
khc phc nhưc đim của kinh tế thtrường?
I. Kinh tế thtrưng là là một mô hình kinh tế vận
đng, phát trin, dựa tn cơ sở các quy lut của
thị trưng, trong đó quan h hàng hoá - tiền ttr
thành phổ biến và bao quát hu hết các lĩnh vực
hoạt đng kinh tế. Nn kinh tế thị tng là nền
kinh tế vn hành theo cơ chế th tng. Cơ chế th
tng là cơ chế vn hành khách quan ca nền
kinh tế, đó các quy lut khách quan ca nn kinh
tế thị trưng phát huy tác dng, trưc hết, là quy
lut g tr, quy lut này đòi hi vic sn xut hàng
hoá phi trên cơ sở hao phí lao động xã hi cần
thiết và trao đổi phi bình đẳng, ngang giá. Mọi
hoạt đng sn xut, kinh doanh phải tuân thquy
lut này mới có th tồn ti và phát triển. Thhai là
quy lut cung cu, quy luty biu hiện quan h
gia cung và cầu thông qua giá cả, nó tác đng
trực tiếp đến g cả và phương thc sn xut, tiêu
dùng của xã hội. Thứ ba là quy luật cạnh tranh,
quy lut này đòi hing hoá sn xut ra phi có
chất lưng tt hơn, chi phí thấp hơn, thái đphc
vụ văn minh hơn đ nâng cao khnăng cnh tranh
so vi các hàng hoá khác cùng loi.
Một nền kinh tế đưc gi là kinh tế thị tng phi
có 6 đc trưng ch yếu sau:
1. Thứ nht, là quá trình lưu thông vật cht từ khâu
này đến khâu khác trong hệ thng các khâu của
quá trình sn xut và tsn xut đến tiêu dùng đu
đưc thc hin chủ yếu bng phương thức mua -
bán. Sở dĩ có sluân chuyn vật cht trong nền
kinh tế là do có sự phân công chun môn hoá
trong sn xut sn phm xã hội ngày càng cao,
bên cnh đó, còn do có sự dư tha sn phm
doanh nghip này, ngành này nhưng lại thiếu sn
phẩm doanh nghiệp khác, ngành kc và ngưc
li. Một nn kinh tế đưc gi là nền kinh tế th
tng khi tng lưng mua bán t quá nữa tổng
lưng vật cht ca xã hi.
2. Thhai, ngưi trao đổi hàng hoá phi có quyền t
do nht định khi tham gia trao đi trên thị trưng,
đưc thể hiện trên 3 mặt sau: tự do lựa chn nội
dung trao đi, tự do la chọn đối tác trao đi và t
do tho thun giá ctrao đi theo cách thun mua
vừa bán.
3. Thứ ba, hot động mua bán đưc diễn ra 1 cách
thường xuyên,n đnh trên cơ sở 1 kết cu h tng
ti thiểu đ để việc mua bán diễn ra thun lợi, an
toàn.
4. Thứ tư, các đi tác tham gia trong nền kinh tế th
tng đu theo đui lợi ích ca mình, đó cnh là
li nhun, li ích nn là đng lc trc tiếp ca
s pt triển kinh tế nhưng không đưc m
phạm ảnh hưng đến lợi ích của ngưi khác và
ca cng đng.
5. Thnăm, kinh tế thtrưng luôn gn vi cnh
tranh, hay nói cách khác, cạnh tranh là linh hn
ca nn kinh tế thtng, đó là đng lc thúc đy
sự tiến bộ kinh tế hội, nâng cao cht lưng
sn phm hàng hoá và dịch vụ có lợi cho ngưi
tu dùng.
6. Thsáu, svn đng ca các quy lut kch quan
trong nền kinh tế thị tng (quy lut giá trị, qui
lut cạnh tranh, qui lut cung-cu...) dẫn dt nh
vi, thái đng xử ca các chththam gia th
tng.
Ngày nay, sự phát trin mạnh mẽ ca sức sản xut
trong tng quc gia và sự hi nhập kinh tế mang
tính toàn cu đã to điu kiện khả năng to ln
để nền kinh tế thị trưng pt triển đt đến trình
đcao - kinh tế th trưng hin đi. Nền kinh tế th
tng hiện đi là nền kinh tế có đầy đủ các đc
tng ca 1 nền kinh tế thtng và đồng thi
các đc trưng sau:
+ Một là, có sự thng nht về mục tu kinh tế với
các mc tiêu chính tr - xã hi và nhân n.
+ Hai là, có squn lý của nhà nước, do nhu cu nhà
c không chỉ là ngưi đại diện cho li ích ca
giai cp cm quyn mà còn do nhu cu của cnh
những ni tham gia kinh tế thị trường. Điều đó
đòi hỏi phi có sự qun lý ca nhà nưc đi với
nền kinh tế th tng.
+ Ba là, quá trình hi nhp kinh tế quc tế giữa các
quc gia đang diễn ra vi qui mô ny càng ln,
tc đ ngày càng tăng làm cho nền kinh tế thế gii
ny ng trn mt chnh th thng nht, trong
đó mỗi quc gia là 1 bộ phn gắn bó hu cơ vi
các b phn khác.
+ Bốn là, hthng thị trưng đồng bộ, thng
nhất, ngày càng hin đi, gắn với thị tng
khu vc và thế giới, bao gm các th tng
bộ phn đu ra (hàng hoá, dịch v) và th
tng đu vào (vốn, lao động, công ngh
thông tin, bt đng sn...).
II. Nhng ưu điểm, nc điểm ca nền kinh
tế th trưng Vit Nam:
1. Ưu điểm ca nn kinh tế thtrưng, đó là:
+ Năng đng và thíchng cao với đòi hi ca
thị trưng, đáp ứng đưc các nhu cu th
thanh toán đưc ca xã hội mt cách t
đng không một bộ máy hoch định nào
có th thay thế đưc;
+ Huy đng ti đa mọi tim năng ca xã hi;
+ To ra đng lực mạnh mẽ để thúc đy hot
đng ca các doanh nghip đạt hiu qu cao
và thông qua phá sn to ra cơ chế đào thi
các doanh nghiệp yếu kém;
+ Phn ứng nhanh nhy trướcc thay đổi
trong nhu cầu hi và các điu kin kinh tế
trong c và quc tế;
+ Buc các doanh nghip phi thưng xuyên
học hỏi lẫn nhau, hạn chế các sai lm trong
kinh doanh diễn ra trong thi gian i trên
qui mô lớn;
+ To động lc thúc đẩy phát trin nhanh
cng ca khoa hc công ngh - kthut
làm cho nền kinh tế năng đng và đạt hiu
qucao.
2. Nhưc đim ca nền kinh tế th tng:
Nn kinh tế thị trưng tuy có nhiều ưu đim
nng không phải luôn hn hảo, bn
thân nó cha đy nhng mt trái, nhng
nc đim rất cơ bn. Và cũng chính
những khuyết tt y mà nó làm cho kinh tế
th trưng cha đựng cả những yếu t đi
nc chiều vi mục tiêu mà cng ta đang
hưng ti. Nhng khuyết tật, mt ti ca
kinh tế thtrưng đưc thhin ở các ni
dung sau:
+ Đng cơ lợi nhun dễ đn đến các hành vi vi
phạm pháp lut như kinh doanh la đo, làm
hàng gi; i nguyên thiên nhiên và i
tng b tàn phá, huỷ hoại 1 cách nghiêm
trọng lan rông; tham nhũng, hi lộ, t nạn
xã hi, thương mi hoá c giá tr đạo đc và
đi sng tinh thn;
+ Kinh tế thtrưng to ra sự bất bình đng
trong phân phi thu nhp, dn đến phân hoá
giàu ngo ny càng tăng.
+ Do theo đui li ích cá nn ti đa, nên li
ích chung của xã hội không đưc cm lo,
nhiu tng hợp các nhà kinh doanh th
đưa vào sản xut nhng sản phm đem lại
tác hi cho xã hi và nhân loi n hàng giả,
thuốcy gi, ma tuý,n h phm đồi
tru...; để khc phc tình trạng y cần phải
có s can thiệp tích cc ca nhà c.
+ Sự cạnh tranh trong kinh tế thị trưng dẫn
đến đc quyn, do vậy sẽ hạn chế nghiêm
trọng các ưu đim ca kinh tế th trường. S
cnh tranh kng tổ chc dn đến mất n
đi mô, gây ra nhng hu qutiêu cc về
xã hội như tình trng tht nghip, lm phát,
pt trin kiểu chu k.
+ Kinh tế thị tng làm sản sinh và dn đến
các cuc chiến tranh kinh tế.
3. Nnưc cần tp trung gii quyết nhng
vấn đ sau đkhắc phục nhng nhưc điểm
ca nn kinh tế thtrưng:
+ N nưc cn tập trung vào việc xây dựng 1
hệ thng thị trưng đng bộ gồm nhng th
tng b phận n: th trưng vốn, th
tng lao đng...
+ Các chthkinh tế phi đưc tự do, bình
đng trong hoạt đng kinh tế.
+ Nhà c phải hoàn thiện hthng pháp lut.
+ Xây dựng chiến lưc, quy hoạch, kế hoch
đđnh hưng cho svận động pt trin
ca nn kinh tế.
+ N nưc phải kết hợp nhiều hình thức phân
phối theo yêu cu ca nền kinh tế th trưng,
đó là phân phối theo lao đng, phân phi
theo tài sản và vốn, pn phi qua quỹ phúc
li xã hội đgim khong cách giàu nghèo.
+ Phi ctrng vn đ xây dng cơ sh
tng, bi nếu cơ sở hạ tng yếu kém sẽ làm
cho giá thành sn phm cao, hiệu qumua
bán kém, do vy không có khnăng cnh
tranh trên thị tng, sẽ khó thu hút đu tư
kinh tế t c ngi.
+ Tăng cưng công tác kiểm tra giám sát để
nâng cao hiu qu s dng vốn, chng
nạn tham nhũng, lãng phí cạnh tranh
kng lành mạnh, hàng lu, hàng gi...).
Câu 2: Nói rõ đặc trưng của kinh tế th
trường định hướng XHCN. Sự th
hin của yếu t nhà nưc trong các đặc
trưng đó như thế nào?
I. Kinh tế thị trưng là một mô hình kinh
tế vn đng, phát trin, da trên cơ scác
quy lut ca th tng, trong đó quan h
hàng hoá - tin tệ trở thành phổ biến và
bao quát hầu hết các lĩnh vực hot động
kinh tế. Nn kinh tế th trưng là nn kinh
tế vn hành theo cơ chế thtrưng. Cơ
chế thị tng là cơ chế vận hành khách
quan ca nền kinh tế, ở đó các quy luật
kch quan ca nn kinh tế th trưng
pt huy tác dụng, trưc hết, là quy lut
giá trị, quy lut này đòi hỏi vic sản xut
hàng h phải tn cơ s hao phí lao đng
xã hi cn thiết và trao đi phi bình
đng, ngang giá. Mi hoạt đng sn xut,
kinh doanh phi tuân th quy luty
mới có th tồn tại phát triển. Thứ hai là
quy lut cung cu, quy luty biu hiện
quan hệ giữa cung và cầu thông qua giá
cả, nó tác đng trc tiếp đến giá cvà
pơng thc sản xut, tiêu dùng ca xã
hi. Thba là quy lut cnh tranh, quy
lut y đòi hỏi ng hoá sản xut ra phải
có cht lưng tốt hơn, chi phí thấp hơn,
thái độ phc vụ văn minh hơn để nâng
cao khả năng cạnh tranh so với c ng
h khác cùng loi.
Một nền kinh tế được gọi là kinh tế th
tng phi có 6 đặc trưng chyếu sau:
1. Thứ nht, là quá tnh lưu thông vật cht
từ khâu y đến khâu khác trong hệ
thống c khâu ca quá trình sn xut và
từ sản xut đến tiêu dùng đu đưc thc
hin ch yếu bng phương thc mua -
bán. Sdĩ có s luân chuyển vật chất
trong nn kinh tế là do có sự phân công
chuyên môn hoá trong sn xut sn phm
xã hội ngày càng cao, bên cạnh đó, còn
do s dư tha sản phm doanh
nghipy, ngành này nhưng lại thiếu
sn phm doanh nghip khác, ngành
kc và ngược li. Mt nn kinh tế đưc
gi là nn kinh tế th trưng khi tng
lưng mua bán t quá nữa tổng ng
vật cht ca hi.
2. Th hai, ngưi trao đi hàng hoá phi có
quyền tự do nht đnh khi tham gia trao
đi trên thị trưng, được thể hiện trên 3
mặt sau: t do lựa chọn nội dung trao đi,
tự do lựa chn đối tác trao đi và tự do
thoả thun giá ctrao đổi theo cách thun
mua va bán.
3. Thứ ba, hot động mua bán đưc diễn ra
1 cách thưng xun, ổn đnh trên cơ s
1 kết cu h tng ti thiểu đđ vic mua
bán din ra thun lợi, an toàn.
4. Thtư, các đi tác tham gia trong nn
kinh tế thtrưng đều theo đui li ích
ca mình, đó chính là li nhun, li ích cá
nn là động lc trc tiếp ca sự pt
trin kinh tế nhưng không đưc m
phạm nh hưng đến lợi ích ca ngưi
kc và ca cộng đng.
5. Thm, kinh tế th tng luôn gắn vi
cnh tranh, hay nói cách khác, cnh tranh
là linh hn ca nền kinh tế thị trưng, đó
là đng lc thúc đẩy s tiến bkinh tế và
xã hội,ng cao chtng sản phm
hàng hoá và dch v có li cho ni tiêu
dùng.
6. Thsáu, sự vận đng ca các quy lut
kch quan trong nn kinh tế thị tng
(quy lut giá tr, qui lut cạnh tranh, qui
lut cung - cu...) dn dt hành vi, ti đ
ng x ca c ch th tham gia th
tng.
Ngày nay, sự pt trin mạnh mẽ ca sc
sn xut trong tng quc gia và shi
nhập kinh tế mang tính toàn cầu đã tạo
điều kin và khng to ln để nn kinh
tế thtrưng phát trin đt đến trình đ
cao - kinh tế th trưng hin đi. Nền kinh
tế th tng hin đi là nn kinh tế có
đy đcác đc tng ca 1 nn kinh tế th
tng đng thi có các đc trưng sau:
+ Một là, có sự thng nht vmục tiêu kinh
tế vi các mục tiêu chính trị - xã hi và
nhân văn.
+ Hai là, có s quản lý ca nhà nước, do nhu
cầu nhà c không ch ngưi đi din
cho li ích ca giai cp cm quyn mà
còn do nhu cầu ca chính nhng ngưi
tham gia Điều đó đòi hi phải có s qun
lý ca nhà nưc đi vi nền kinh tế th
trưng.
+ Ba là, quá tnh hi nhp kinh tế quc tế
giữa các quc gia đang din ra vi qui
ngày ng ln, tc đ ngày càng tăng làm
cho nn kinh tế thế gii ngày càng tr nên
1 chnh th thng nht, trong đó mỗi quc
gia là 1 bphn gn bó hu cơ vi các b
phận kc.
+ Bn , h thống th tng đng bộ,
thng nht, ngày càng hin đi, gn với
thị trường khu vực và thế giới, bao gm
các thtrưng bộ phận đầu ra (ng hoá,
dịch vụ) và thị trưng đầu vào (vốn, lao
động, ng ngh thông tin, bất đng
sn...).
II. Đặc trưng ca nn kinh tế thị tng
theo đnh hưng XHCN.
Đi hội X ca Đảng đã khng đnh quan
điểm nắm vng đnh hưng XHCN trong
nền kinh tế th tng nưc ta :
+ Thc hin mục tiêu “dân gu, c
mạnh,hi công bng, dân ch, n
minh; gii phóng mnh mẽ không
ngng phát trin sc sn xut, nâng cao
đời sống nhânn; đy mnh xoá đói
giảm nghèo, khuyến khích mọi ni
ơn lên làm giàu chính đáng, giúp đ
ngưi khác thoát nghèo và từng c khá
giả hơn.
+ Pt triển nn kinh tế nhiu hình thc sở
hữu, nhiu thành phn kinh tế, trong đó
kinh tế nhà nưc givai trò ch đạo; kinh
tế nhà nưc cùng vi kinh tế tập thngày
càng trthành nn tng vững chc của
nền kinh tế quc dân.
+ Thc hin tiến bvà công bng xã hi
ngay trong tng bưc và tng chính sách
pt triển; tăng trưng kinh tế đi đôi với
pt trin văn hoá, y tế, giáo dc..., gii
quyết tt các vn đề xã hi vì mc tiêu
pt trin con người. Thc hin chế đ
pn phi chyếu theo kết quả lao đng,
hiệu qu kinh tế, đng thi theo mc
đóngp vốn cùng với các ngun lc
kc thông qua phúc lợi xã hi.
+ Phát huy quyn làm chủ xã hi ca nn
dân, bo đm vai trò qun lý, điu tiết nn
kinh tế ca nhà nưc pp quyền XHCN
dưi s lãnh đo ca Đng.
T nhng quan đim trên, chúng ta thy
rằng gii phóng mnh m không
ngng phát trin sc sản xuất là cơ sđ
ng cao thu nhp và cải thiện đi sng
nhân n (hin nay 600 USD/đu
ngưi/m phn đu đến m 2010 là
1.000 USD/đầu ngưi/năm) và gim
khong cách giàu nghèo,t ngn mức
đphân hoá gu nghèo, đng thi là điu
kiện để tc đy kinh tế phát trin, vi tc
đ tăng trưng (GDP) bn vững, có cơ
cấu kinh tế hp lý, cân đi với ngun lc
đấtc. Bên cnh phát trin kinh tế,
phải thc hin tiến bộ và công bng xã
hội, phát huy dân ch, to môi tng t
do kinh doanh theo pháp lut và trong
khuôn khcủa pháp lut, đm bảo s
bình đẳng gia các chủ thể tham gia trên
lĩnh vực kinh tế.
Đng ta khẳng định quan đim phát trin
nền kinh tế nhiu hình thc s hu, nhiu
thành phn kinh tế (kinh tế nhà nưc,
kinh tế tập thể, kinh tế nhân (bao gồm
cá thể, tiu ch, tư bn tư nhân), kinh tế
tư bản nhà nưc, kinh tế có vốn đu tư
c ngoài) và nhiu loại hình tổ chc
sn xut kinh doanh. Về cơ chế qun lý,
chịu sự điều tiết song hành ca các quy
lut kinh tế khách quan của nn kinh tế
th trưng và chịu squn lý tầm vĩ
ca nhà nưc. Vhình thc phân phi,
thc hin phân phi theo lao đng (ngưi
lao động đưc thhưng tương xng với
công sc đóng góp ca mình), phân phi
Quản lý nhà nước về kinh tế tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước về kinh tế tài chính - Người đăng: kdthuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Quản lý nhà nước về kinh tế tài chính 9 10 932