Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính

Được đăng lên bởi linhnguyet123
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1979 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Quản lý NN về kinh tế- tài chính

Người trình bày: Nguyễn Thị Cúc
Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam
Web: 
Email: mangtrithucthue2012@gmail.com

QLNN về kinh tế
-

Nội dung trình bày
Những vấn đề chung về QLNN về KT
QLNN đối với các DN
QLNN đối với Kinh tế đối ngoại
QLNN đối với các dự án đầu tư( xem tài
liệu)

Phần thứ nhất


Những vấn đề chung về
QLNN về KT

Kinh tế thị trường




Khái niệm KT thị trường: KT thị trường là nền KT
vận hành theo cơ chế thị trường, ở đó thị trường
quyết định về sản xuất và phân phối
Đặc trưng của KT thị trường.
+chủ yếu bằng phương thức mua-bán.
+có quyền tự do nhất định khi tham gia trao đổi :
lựa chọn nội dung sản xuất và trao đổi; chọn đối tác,
thoả thuận giá cả;
+ Hoạt động mua bán được thực hiện thường xuyên
rộng khắp, trên cơ sở một kết cấu hạ tầng tối thiểu,
đủ để việc mua-bán diễn ra được thuận lợi, an toàn

Kinh tế thị trường
+ Các đối tác theo đuổi lợi ích của mình, Lợi ích cá
nhân là động lực trực tiếp của sự phát triển KT...
+Tự do cạnh tranhlà thuộc tính của kinh tế thị
trường, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và xã
hội, nâng cao chất lượng sản phẩm HHDV
+Vận động của các quy luật khách quandẫn dắt
hành vi, thái độ ứng xử của các chủ thể kinh tế tham
gia thị trường, nhờ đó hình thành một trật tự nhất
định của thị trường từ sản xuất, lưu thông, phân
phối và tiêu dùng.

Đặc trưng 0f KT-TT hiện đại
KTTT hiện đại là nền kinh tế có đầy đủ các đặc trưng của một
nền kinh tế thị trường và có các đặc trưng :
-Có sự thống nhất mục tiêu kinh tế với các mục tiêu CT-XH
-Có sự quản lý của NN, đặc trưng này mới hình thành ở các nền kinh
tế thị trường trong vài thập kỷ gần đây, do nhu cầu không chỉ
của NN-đại diện cho lợi ích của giai cấp cầm quyền, mà còn do
nhu cầu của chính các thành viên, những người tham gia KTT.
-Có sự chi phối mạnh mẽ của phân công và HT quốc tế, tạo ra một
nền KKTT mang tính quốc tế. vượt ra khỏi biên giới quốc gia
động và mở, tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế giữa các quốc gia đang diễn
ra với quy mô ngày càng lớn, tốc độ ngày càng tăng làm cho nền
kinh tế thế giới ngày càng trở nên một chính thể thống nhất,
trong đó mỗi quốc gia là một bộ phận gắn bó hữu cơ với các bộ
phận khác.


Ưu thế của KT-TT












Những ưu thế:
- Tự động đáp ứng nhu cầu, có thể thanh toán được của XH
một cách linh hoạt và hợp lý
- Có khả năng huy động tối đa mọi tiềm năng của xã hội
- Tạo ra động lực mạnh để thúc đẩy hoạt động của các DN đ...
Quản lý NN về kinh tế- tài chính
Người trình bày:
Nguyễn Thị Cúc
Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam
Web: www.tanet.vn
Email: mangtrithucthue2012@gmail.com
Quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính - Người đăng: linhnguyet123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính 9 10 248