Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về kinh tế

Được đăng lên bởi Thanh Binh Nguyen
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BỘ TÀI CHÍNH
Trường BDCB tài chính

CHUYÊN ĐỀ

Quản lý nhà nước về
tài chính
PGS. TS. Đỗ Đức Minh
GĐ Trường BDCB tài chính
ĐT: 0913009626
Email: doducminh@ift.edu.vn
Web:
Hà nội -2012

Nội dung

Những
vấn đề cơ
bản về tài
chính

Quản lý
nhà nước
về Tài
chính

Quản lý
nhà nước
về NSNN

CSTK
trong giai
đoạn tái
cấu trúc

Tài chính và Hoạt động tài chính – cơ sở của QLNN về tài
chính
•Phương thức phân bổ
• Nguồn lực vốn kham hiếm
•Mục đích
•Chủ thể

Tài chính
(Phạm trù)

Chức năng
1. Phân phối
2. Giám đốc
3. Kích thích hiệu
quả

Chính sách
tài chính

Thực tiễn
tài chính

Cơ chế tác
động tài
chính

Hoạt động tài chính
Chức
năng

Vai trò tài chính

Hệ thống tài chính và tài chính công

NSNN
NN
XH

TTTC

Tài chính
Hộ gia đình

Tín dụng
Bảo hiểm
TGTC
KD

TN

TCDN

Các lĩnh vực quản lý nhà nước về Tài chính
Vụ NSNN
TC thuế

Thuế HQ

TC HQ

QL TC
ĐT
XDCB

Vụ ĐT

QL nợ
Cục QL nợ
và TCĐN
Cục QL GS
KT, KT

NSNN
TS công

Các quỹ
tiền tệ
của NN

QLNN
về
KTKT

QL
Giá

Cục QL giá

KBNN

Quỹ
NSNN
QL DT
QG

TC
DTQG

QL TC
DNNN

TC QL
GS TC
DNNN

TTTC&
DVTC

UBCK NN
Cục QL GS
BH

QLNN về Tài chính như thế nào
Đặc điểm
• QLHCNN
•Sự tham gia của hệ thống
các CQNN
•Phương thức thực hiện
CN

KHH
Yêu cầu:
•Huy động, Tập trung
tối đa và sử dụng
hiệu quả nguồn lực
•Công bằng, tự chủ và
khuyến khích

Luật pháp

QLNN về tài
chính

Kiểm soát

Mục tiêu
•Đảm bảo thực hiện
chức năng:
•CT, KT, XH

Tổ
chức,
Điều
hành
Nguyên tắc:
•Tập trung dân chủ
•Hiệu quả
•Thống nhất
•Công khai, minh bạch

QLNN trong lĩnh vực NSNN
•

•
•
1.


Khái niệm

•NSNN phản ánh các khoản thu chi của Nhà nước
•Được cơ quan có thẩm quyền quyết định
•Được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định (thường
là 1 năm)
•Nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước

Về nội dung kinh tế: Phản ánh các MQH lợi ích giữa NN với các chủ
thể: các tổ chức của nhà nước, các DN các hộ gia đình và dân cư
QLNN trong lĩnh vực NSNN:
Xây dựng văn bản pháp luật: Luật NSNN và các luật có liên qua đến NSNN
Lập NSNN: tổ chức xây dựng dự toán NSNN,
thẩm định và phê duyệt dự toán NSNN



Chấp hành NSNN: điều hành NSN theo dự toán



Quyết toán NSNN: xác định số chi NSNN
Quản lý thu
NSNN (thuế)

Quản lý Chi
NSNN

Chu trình NSNN

Thuế - Công cụ huy động, kích thích kinh tế và
phân phối thu nhập
Huy động
Kích
Phânthích
phối
nguồn thu
kinh
thutế
nhập
cho CP

Hộ
GĐ

DN

Chính
phủ
Thuế

Tổ
chức

Tính
Tính
Tính
không
bắtpháp lý
hoàn trả
cao
buộc
trực tiếp

Cá
nhân

Hệ thống thuế
Hệ thống
thuế

Thuế gián
th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước về kinh tế - Người đăng: Thanh Binh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Quản lý nhà nước về kinh tế 9 10 980