Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI 12 CÂU

Được đăng lên bởi khongnennoinhieu94
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3447 lần   |   Lượt tải: 37 lần
CÂU 1: Phân tích đặc điểm của QLNN về XH? Tại sao nói : “QLNN về XH
là 1 hoạt động quản lý khó khăn, phức tạp” ?
1.1 Đặc điểm quản lý nhà nước về xã hội
1.2 • Một là, QLNN về XH rất khó khăn và phức tạp - Đối tượng bị quản lý rất
lớn và rất phức tạp - Sự hội nhập và quá trình toàn cầu hoá trên nhiều lĩnh
vực khác nhau > các hoạt động quản lý xã hội của mỗi quốc gia đều bị ràng
buộc chặt chẽ vào nhau, việc quản lý xã hội của mỗi quốc gia này chịu sự
tác động, chi phối của các quốc gia khác
1.3 • Hai là, QLNN về XH hội mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức rất
cao và có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các dân tộc.
1.4 • Ba là, QLNN về XH có mục tiêu, chiến lược, chương trình và kế hoạch.
1.5 • Bốn là, QLNN về XH là hoạt động có tính liên tục, tính kế thừa và ổn
định
1.6 • Năm là, QLNN về XH vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật
1.7 • Sáu là, QLNN về XH mang tính thẩm thấu, tính lan truyền
1.8 • Bảy là, QLNN về XH là sự nghiệp của toàn dân và xã hội
2. Tự phân tích từ ý (1.2)

CÂU 2: Phân tích nội dung chương trình, dự án QLNN về XH? Liên hệ
thực tiến ?
1- Chương trình quản lý nhà nước về xã hội
Xây dựng chương trình dự án quản lý nhà nước về xã hội
- Chương trình là những dự kiến hoạt động theo một trình tự nhất định và trong
một thời gian nhất định
- Dự án là một hoạt động nhằm triển khai các hoạt động đã được đề ra trong
chương trình
Nội dung xây dựng chương trình, dự án
- Chương trình:
+ Bối cảnh ra đời của chương trình;
+ Sự cần thiết của chương trình;
+ Xác định các mục tiêu chương trình;
+ Xác định các hoạt động của chương trình;
+ Xác định dự án của chương trình;
+ Xác định nguồn lực cho chương trình;
+ Xác định lộ trình thực thi chương trình;
+ Phân cấp quản lý và tổ chức thự thi chương trình
-Dự án:
+ Những phân tích cần tiến hành khi xây dựng dự án;
+ Xây dựng tóm lược văn kiện dự án: Bối cảnh dự án, sự cần thiết của dự án, mô
tả các mục tiêu của dự án (dài hạn, trước mắt), đầu vào cần thiết của dự án, các
yếu tố tác động đến kết quả, những rủi ro,các nghĩa vụ quan trọng, trách
nhiệm,mối quan hệ của dự án với các dự án khác,nguồn lực tài chính và các
nguồn lực khác cần thiết của dựa án,qui định báo cáo, đánh giá,
tính pháp lý của dự án, các phụ lục cần thiết,…
Ví dụ như trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh,
TP. Vũng Tàu luôn được coi là trọng điểm cần tập trung quan tâm và đầu tư. Đó
là thể sự hiện sự kỳ vọng của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
với mong muốn sự phát triển của T...
CÂU 1: Phân tích đặc điểm của QLNN về XH? Tại sao nói : “QLNN về XH
là 1 hoạt động quản lý khó khăn, phức tạp” ?
1.1 Đặc điểm quản lý nhà nước về xã hội
1.2 Một là, QLNN về XH rất khó khăn và phức tạp - Đối tượng bị quản lý rất
lớn và rất phức tạp - Sự hội nhập và quá trình toàn cầu hoá trên nhiều lĩnh
vực khác nhau > các hoạt động quản lý xã hội của mỗi quốc gia đều bị ràng
buộc chặt chẽ vào nhau, việc quản lý xã hội của mỗi quốc gia này chịu sự
tác động, chi phối của các quốc gia khác
1.3 Hai là, QLNN về XH hội mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức rất
cao và có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các dân tộc.
1.4 Ba là, QLNN về XH có mục tiêu, chiến lược, chương trình và kế hoạch.
1.5 Bốn là, QLNN về XH là hoạt động có tính liên tục, tính kế thừa và ổn
định
1.6 Năm là, QLNN về XH vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật
1.7 Sáu là, QLNN về XH mang tính thẩm thấu, tính lan truyền
1.8 Bảy là, QLNN về XH là sự nghiệp của toàn dân và xã hội
2. Tự phân tích từ ý (1.2)
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI 12 CÂU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI 12 CÂU - Người đăng: khongnennoinhieu94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI 12 CÂU 9 10 737