Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI

Được đăng lên bởi vinhbaocv
Số trang: 197 trang   |   Lượt xem: 115854 lần   |   Lượt tải: 826 lần
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI

Giáo trình
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
(75 tiết)

Năm 2011
1

1. Thời lượng môn học
- Lên lớp: 65 tiết
- Thảo luận và kiểm tra: 10 tiết

2. Mục đích môn học
- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về xã hội
và quản lý nhà nước về xã hội;
- Hình thành thái độ và ý thức trách nhiệm cho sinh
viên trong quá trình học tập và thực thi nhiệm vụ
sau khi ra trường.
- Hình thành kỹ năng quản lý nhà nước về xã hội
cho sinh viên.
2

3. Đối tượng nghiên cứu của môn học

- Các quy luật hình thành, vận động và phát triển xã hội;
- Nội dung, phương pháp và hình thức quản lý xã hội của
Nhà nước.

3

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên
cứu môn học
• Phương pháp luận:
- Lý thuyết hệ thống và các thành quả có liên quan
của các môn khoa học khác;
- Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh.
• Phương pháp nghiên cứu cụ thể:
- Phương pháp phân tích tài liệu;
- Phương pháp tổng hợp tài liệu.

4

5. Yêu cầu của môn học
- Người dạy
+ Nghiên cứu thiết kế bài giảng, chuẩn bị tình huống
và nội dung thảo luận, những vấn đề cho sinh viên ôn
tập.
- Người học
+ Tham dự các bài giảng và tham gia thảo luận, nắm
vững nội dung bài giảng;
+ Chuẩn bị các câu hỏi theo yêu cầu của giảng viên.

5

6. Cấu trúc môn học
Chương 1: Tổng quan về xã hội và QLNN về xã hội
Chương 2: Các học thuyết QLNN về xã hội
Chương 3: Nội dung và phương thức QLNN về xã hội
Chương 4: Đổi mới quản lý nhà nước về xã hội
Chương 5: Quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực xã hội

6

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ XÃ HỘI
1.1. Xã hội
1.2. Quản lý xã hội
1.3. Quản lý nhà nước về xã hội

7

1.1. Xã hội
1.1.1. Xã hội – Bản chất và mục tiêu
1.1.2. Một số khái niệm liên quan

8

1.1.1. Xã hội – Bản chất và mục tiêu
• Quan điểm của triết học Mác – Lê Nin:
Xã hội là hình thái vận động cao nhất của thế giới vật
chất. Hình thái vận động này lấy con người và sự tác
động lẫn nhau giữa con người làm nền tảng. Xã hội
biểu hiện tổng thể những mối liên hệ và quan hệ của
cá nhân, là sản phẩm của sự tương tác qua lại giữa
những con người
• Theo quan niệm của J.Fichter:
Xã hội là một tập thể có tổ chức gồm những người
sống cùng với nhau trên cùng lãnh thổ chung, hợp tác
với nhau thành các nhóm để thoả mãn những nhu
cầu căn bản cùng chia sẻ một nền văn hoá chung và
hoạt động như một đơn vị xã hội riêng biệt
9

• Bản chất của xã hội
- Các hình thức tổ chức xã hội thích ứng với từng giai
đoạn vận động của xã hội;
- Hệ thống hành động của...
1
Giáo trình
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
(75 tiết)
Năm 2011
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI - Người đăng: vinhbaocv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
197 Vietnamese
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI 9 10 194