Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhân lực: Tổng qun về Quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi comchancanhblog
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ
NGUỒN NHÂN LỰC

I. KHÁI NIỆM NGUỒN NHÂN LỰC

NGUỒN
NHÂN LỰC
LÀ GÌ?

NGUỒN NHÂN LỰC LÀ GÌ?
• Là những con người cụ thể đảm nhận một chức vụ
hay một vị trí công tác nào đó trong tổ chức.
• Có các cách hiểu khác nhau nhưng về cơ bản khái
niệm về nguồn nhân lực được xác định bởi những
thông tin:
• quy mô lực lượng lao động.
• cơ cấu lực lượng này theo các đặc tính: giới tính, trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, ngành nghề…
• sự nổ lực, tận tâm, khả năng sáng tạo, sự trung thực…

Kết luận:
Nguồn nhân lực là
toàn bộ khả năng
về sức lực, trí tuệ
của mọi cá nhân
trong tổ chức, bất
kể vai trò của họ là
gì.

II. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN
NHÂN LỰC

Quản trị là gì?

CHỦ THỂ

ĐỐI TƯỢNG

MÔI TRƯỜNG

MỤC TIÊU

Quản trị nguồn nhân lực là gì?
 Theo

quan điểm quy trình – hệ thống thì
quản trị nguồn nhân lực là việc hoạch
định, phát triển và điều khiển một mạng
lưới các mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau
và liên quan đến tất cả các thành phần
của tổ chức.
 Quy trình này bao gồm:

RECRUITME
TUYỂN
NTDỤNG

PHÂN TÍCH
JOB AND
VÀ THIẾT KẾ
WORK
CÔNG
VIỆC
DESIGN

HOẠCH ĐỊNH
NGUỒN
NHÂN LỰC

HRM
THÙ LAO

ĐÀO TẠO VÀ
PHÁT TRIỂN

ĐÁNH GIÁ
THÀNH TÍCH

III. HỆ THỐNG CÁC QUAN ĐIỂM
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

THẾ KỶ 21
1930
1910

Quản trị theo
khoa học
(Frederich Taylor)

Quan hệ con
người
(Elton Mayo –
“Western Electric
Hawthorn”)

Con người-nguồn
lực cốt lõi của tổ
chức
Alvin & Heidi Toffler
Jeff Alef
Maichael Porter
Warren Benis
Stephen Covey

Quan điểm quản trị theo khoa học:
Người lao động mong muốn
mình được sử dụng hiệu
quả và được
thúc đẩy bằng vật chất

1910

Quản trị theo
khoa học
(Frederich Taylor)

Đúng người đúng việc
Thành tích là thước
đo đóng góp của nhân
viên.
Chuyên môn hóa để
tăng năng suất

Quan điểm quan hệ với con người:

- Quan tâm đến con
người
- Tạo môi trường
cho tiếp xúc, giao
lưu
- Phát triển các tổ
chức phi chính thức
- Chú trọng hợp tác
lao động

1930
1930

Quan hệ con
người
(Elton Mayo –
“Western Electric
Hawthorn”)

Quan điểm con người là nguồn
lực cốt lõi của tổ chức:
THẾ KỶ 21

Con người-nguồn
lực cốt lõi của tổ
chức
Alvin & Heidi Toffler
Jeff Alef
Maichael Porter
Warren Benis
Stephen Covey

1930

• Nguồn nhân lực là năng
lực cạnh tranh bền vững.
• Phi tập trung và dân chủ
hóa là cách thức phát huy
quyền lực của nhà quản trị.
• Tin tưởng vào khả năng
của nhân viên để phát huy
tiềm năng của họ.

IV. NHÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

HỌ LÀ
AI?

CÔNG
VIỆC?

VAI
TRÒ?

CHỨC
NĂNG?

V. NHỮNG THÁCH THỨC CỦA HOẠT ĐỘNG HRM
- Toàn cầu hoá và vấn đề...
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ
NGUỒN NHÂN LỰC
NGUỒN NHÂN LỰC
Quản lý nhân lực: Tổng qun về Quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhân lực: Tổng qun về Quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: comchancanhblog
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Quản lý nhân lực: Tổng qun về Quản trị nguồn nhân lực 9 10 524