Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý phát hành hóa đơn

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

NỘI DUNG

2

1. QUY TRÌNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN

Theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP
và thông tư 153/2010/TT-BTC thì doanh
nghiệp có thể tự in hóa đơn và chủ động trong
việc quản lý phát hành hóa đơn của mình.

3

1. QUY TRÌNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN
Lập quyết định về việc áp dụng hình thức
hóa đơn tự in

1

Khởi tạo mẫu hóa đơn theo đặc thù của
doanh nghiệp

2

Lập thông báo phát hành hóa đơn tự in

3

4

Lập và in hóa đơn theo mẫu đã thông báo
phát hành

4

2. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG
QUẢN LÝ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

5

3. THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN

6

3.1. LẬP QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN

•Lập quyết định áp dụng hóa đơn là bước đầu tiên
doanh nghiệp cần thực hiện khi áp dụng hình thức
hóa đơn tự in.
•Chức năng này cho phép lập quyết định áp dụng
hóa đơn tự in theo đúng mẫu của thông tư 153.

7

3.1. LẬP QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN

8

MẪU QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN
TỰ IN

9

3.2. KHỞI TẠO MẪU HÓA ĐƠN
Doanh nghiệp có thể khởi tạo Mẫu hóa đơn
riêng cho doanh nghiệp mình. Các nội dung
bắt buộc trên một loại hóa đơn được quy định
tại thông tư 153/2011/TT-BTC, ngoài ra doanh
nghiệp còn có thể chèn thêm các thông tin
khác như logo, slogan, website, email…

10

3.2. KHỞI TẠO MẪU HÓA ĐƠN

11

HÓA ĐƠN MẪU IN RA TỪ PHẦN MỀM

12

3.3. LẬP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
Trước khi sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa và
cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp cần phải gửi
Thông báo phát hành cho cơ quản quản lý thuế
trực tiếp về mẫu hóa đơn, số hóa đơn sẽ phát
hành trong kỳ. Chức năng này cho phép lập và
in Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng
quy định tại thông tư 153/2011/TT-BTC.

13

LẬP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

14

MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA
ĐƠN IN TỪ PHẦN MỀM

15

3.4. CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
HÓA ĐƠN KHÁC

3.4.1. Lập thông báo kết quả hủy hóa đơn
3.4.2. Lập thông báo mất, cháy, hỏng hóa đơn
3.4.3. Xóa hóa đơn

16

3.4.1. LẬP THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

Trong trường hợp các hóa đơn đặt in in sai,
in trùng, in thừa hoặc hóa đơn đã thông báo
phát hành nhưng vì một số lý do như thay
đổi địa chỉ, thay đổi mẫu và không sử dụng
mẫu hóa đơn đã phát hành nữa thì cần phải
hủy các hóa đơn đó. Chức năng này cho
phép khai báo các hoá đơn bị hủy đồng thời
lập Thông báo kết quả hủy hóa đơn.
17

3.4.1. LẬP THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

18

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA
ĐƠN IN TỪ PHẦN MỀM

19

3.4.2. LẬP THÔNG BÁO MẤT, CHÁY, HỎNG
HÓA ĐƠN

Cho phép khai báo hóa đơn bị mất, cháy,
hỏng đồng thời lập Báo cáo mất, cháy hỏng
hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế quản lý
trực ti...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý phát hành hóa đơn - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Quản lý phát hành hóa đơn 9 10 752