Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý quy trình ngân sách

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 4943 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QuyÕt to¸n NS
ChÊp hµnh NS
ThÈm tra, th¶o luËn,
phª chuÈn dù to¸n

ChuÈn bÞ vµ
lËp dù to¸n

1

2

3

4

LËp dù to¸n NS
ChÊp hµnh NS
QuyÕt to¸n NS

Thêi gian chu tr×nh
ng©n s¸ch cã trïng
víi n¨m ng©n s¸ch
hay kh«ng?

LËp dù to¸n NSNN
• LËp NSNN lµ tÝnh
to¸n dù trï c¸c
kho¶n thu – chi
cña NS trong mét
n¨m ng©n s¸ch.

-B¶o ®¶m NSNN phï hîp víi
chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« vµ
nh÷ng h¹n chÕ vÒ nguån lùc
- Ph©n bæ c¸c nguån lùc
thèng nhÊt víi chÝnh s¸ch
cña ChÝnh phñ
- T¹o ®iÒu kiÖn t¨ng c­êng
hiÖu qu¶ qu¶n lý ho¹t ®éng

Tr­íc 10-6

tr­íc 31-5

Thñ t­íng CP

ban
hµnh chØ
thÞ

Bé Tµi chÝnh
ra Th«ng t­
h­íng dÉn
lËp NSNN vµ
th«ng b¸o sè
kiÓm tra

Bé KH&DT
ra th«ng t­ h­
íng dÉn x©y
dùng kÕ ho¹ch
ph¸t triÓn vµ
phèi hîp víi Bé
TC ra th«ng
b¸o sè kiÓm tra
vèn ®Çu t­ ph¸t
triÓn vµ tÝn
dung ®Çu t­

Bé,
C¬ quan T¦

UBND
cÊp tØnh

th«ng b¸o sè
kiÓm tra cho
®¬n vÞ trùc
thuéc vµ c¬
quan cÊp d­íi

D¬n vÞ
dù to¸n
cÊp 3
lËp dù to¸n
thu chi NS

D¬n vÞ
dù to¸n
cÊp 2
Xem xÐt,
tæng hîp
dù to¸n cña
c¸c ®¬n vÞ
cÊp d­íi

C¬ quan
tµi chÝnh
D¬n vÞ
dù to¸n
cÊp 1

• LËp dù to¸n thu chi
cña minh
• Xem xÐt dù to¸n
cña c¸c ®¬n vÞ trùc
thuéc
• Tæng hîp, lËp dù
to¸n cña cÊp m×nh

C¬ quan
KH&DT

Tr­íc 20-7

chñ tri Së
Së
KH&DT
TC-VG

Tr­íc 25-7

UBND
tØnh, TP

Bé KH&DT

phèi
hîp

• Xem xÐt dù to¸n c¸c ®¬n
vÞ trùc thuéc vµ cÊp huyÖn
• Xem xÐt dù to¸n thu cña
c¬ quan thuÕ, h¶i quan
• LËp dù to¸n NSNN vµ dù
to¸n NSDP

Bé Tµi chÝnh

Th­êng trùc
HDND

Bé GD-DT
Bé KH&CN
C¬ quan quèc
gia vÒ CTMT

tõ cuèi th¸ng 7

Bé
C¸c Bé
Bé
Tµi
kh¸c KH&DT
chÝnh

phèi
hîp
• Xem xÐt dù to¸n c¸c
c¬ quan T¦ vµ tØnh
• Tæng hîp vµ lËp dù
to¸n NSNN vµ ph­
¬ng ¸n ph©n bæ
NST¦

tr­íc 1-10

ChÝnh
phñ

Tr­íc 15-11

Quèc
héi

chñ tri
Xem xÐt

QuyÕt ®Þnh dù
to¸n NSNN

• Dù to¸n ®­îc ph©n bæ 1 lÇn ®Çu n¨m.
• Tæng sè giao kh«ng v­ît qu¸ dù to¸n ®­
îc cÊp cã thÈm quyÒn giao c¶ vÒ tæng
møc vµ chi tiÕt theo tõng môc lôc.
• §èi víi chi ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, ­u
tiªn nh÷ng dù ¸n quan träng, chuyÓn
tiÕp.

C¸c nguyªn t¾c...
• Dù to¸n giao cho ®¬n vÞ sö dông NS ph¶i
ph©n bæ chi tiÕt theo c¸c nhãm môc cña NS.
• Cã 4 nhãm môc:
- Thanh to¸n cho c¸ nh©n (tiÒn l­¬ng,
Cã thÓ ®iÒu
cã tÝnh chÊt l­¬ng)
chuyÓn
- C«ng vô phÝ vµ nghiÖp vô phÝ
trong
- Mua s¾m vµ söa ch÷a tµi s¶n
tõng nhãm
- C¸c kho¶n chi kh¸c

tr­íc 20-11

tr­íc 15-11

Quèc
héi

UBTV QH

QuyÕt ®inh

QuyÕt ®inh

• Ph©n bæ NS
cho Bé, c¬
quan T¦
• Møc bæ
sung c©n ®èi
vµ bæ sung cã
môc tiªu cho
tØnh, TP

Tû lÖ % ph©n
chia gi­a
NST¦ vµ
NSDP

Bé
Tµi chÝnh
chuÈn bÞ trinh CP
• nh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý quy trình ngân sách - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Quản lý quy trình ngân sách 9 10 278