Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý sản xuất vận hành - Thiết kế sản phẩm

Được đăng lên bởi sparta-joker
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý hoạt động,
Nguyên tắc quản lý hoạt
động.
© 2014 Pearson Education, Inc.

© 2014 Pearson Education, Inc.

5-2

© 2014 Pearson Education, Inc.

5-3

Những điểm chính tiếp theo
▶ Đạo đức môi trường, thân thiện với môi trường
và bền vững
▶ Hệ thống và triễn vọng vòng đời sản phẩm
▶ Luật lệ và tiêu chuẩn công nghiệp
▶ Thời gian cạnh tranh
▶ Thu mua công nghệ bằng cách chiếm công
ty
▶ Sát nhập
▶ Liên doanh
© 2014 Pearson Education, Inc.

5-4

Những điểm chính tiếp theo
▶ Nhận dạng sản phẩm
▶ Quyết định mua hoặc làm
▶ Nhóm công nghệ
▶ Tài liệu sản xuất
▶ Quản trị vòng đời sản phẩm
▶ Thiết kế dịch vụ
▶ Tài liệu cho dịch vụ

© 2014 Pearson Education, Inc.

5-5

Những điểm chính tiếp theo
▶ Áp dụng cây quyết định để thiết kế sản phẩm
▶ Chuyển tiếp sang sản xuất

© 2014 Pearson Education, Inc.

5-6

Mục đích
Khi kết thúc chương bạn cần nắm rõ:
1. Xác định vòng đời sản phẩm
2. Mô tả hệ thống phát triển sản phẩm
3. Xây dựng một cơ chế chất lượng
4. Giải thích thế nào là sự cạnh tranh cơ bản
nhất định được tiến hành bởi OM

© 2014 Pearson Education, Inc.

5-7

Mục đích
Khi kết thúc chương bạn cần nắm rõ:
5. Mô tả làm thế nào sản phẩm và dịch vụ
được nhận dạng bởi OM
6. Mô tả tài liệu cần thiết cho sản xuất
7. Giải thích làm thế nào khách hàng tham
gia vào dịch vụ thiết kế và vận chuyển
8. Áp dụng cây quyết định vào vấn đề sản
phẩm
© 2014 Pearson Education, Inc.

5-8

© 2014 Pearson Education, Inc.

5-9

1. LỰA CHỌN HÀNG HÓA DỊCH VỤ (tt)

Quyết định sản phẩm
•Mục tiêu của quyết định sản phẩm là
phát triển và thực hiện một chiến lược sản
phẩm
•Đáp ứng các nhu cầu của thị trường với
lợi thế cạnh tranh

© 2014 Pearson Education, Inc.

10

5 - 10

Lựa chọn hàng hóa và dịch vụ
►

►

►

►

Các tổ chức tồn tại để cung cấp các dịch
vụ và hàng hóa cho xã hội
Các tổ chức hàng đầu thường tập trung
vào các sản phẩm cốt lõi
Khách hàng không chỉ mua hàng hóa
hoặc dịch vụ đặc thù mà còn là sự hài
lòng.
Chiến lược cơ bản của một tổ chức với
ngụ ý thông qua chức năng điều hành.

© 2014 Pearson Education, Inc.

5 - 11

© 2014 Pearson Education, Inc.

5 - 12

Vòng đời sản phẩm
►

►

Có thể khoảng thời gian từ vài
ngày đến vài thập kỷ
Chức năng điều hành có thể ra
mắt các sản phẩm mới một cách
thành công.

© 2014 Pearson Education, Inc.

5 - 13

© 2014 Pearson Education, Inc.

14

5 - 14

© 2014 Pearson Education, Inc.

15

5 - 15

© 2014 Pearson Education, Inc.

16

5 - 16

© 2014 Pearson Education, Inc.

17

5 - 17

© 2014 Pearson Education, Inc.

18

5 - 18

© 2...
© 2014 Pearson Education, Inc.
Quản lý hoạt động,
Nguyên tắc quản lý hoạt
động.
Quản lý sản xuất vận hành - Thiết kế sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý sản xuất vận hành - Thiết kế sản phẩm - Người đăng: sparta-joker
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Quản lý sản xuất vận hành - Thiết kế sản phẩm 9 10 245