Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý tài chính công

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 2956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Qu¶n lý
tµi chÝnh c«ng
Hµ Néi - 2009

Néi dung
I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n
lý tµi chÝnh c«ng
2. Qu¶n lý thu nhËp c«ng
3. Qu¶n lý chi tiªu c«ng

4. Qu¶n lý c©n ®èi NSNN
5. Qu¶n lý quy tr×nh NS
6. Ph©n cÊp qu¶n lý NSNN

Tµi liÖu tham kh¶o
• LuËt NSNN n¨m 2002
• Qu¶n lý tµi chÝnh c«ng, Häc viÖn Tµi
chÝnh, HN 2008.
• Qu¶n lý tµi chÝnh c«ng, PGS.TS. TrÇn
§×nh Ty, Nxb Lao ®éng, HN 2003.
• GS.TS. D­¬ng ThÞ B×nh Minh: Tµi chÝnh
c«ng, NXB Tµi chÝnh, 2004.
• TS. TrÇn V¨n Giao: Qu¶n lý tµi chÝnh
c«ng ®¹i c­¬ng, NXB 2008.

Tµi chÝnh
vµ tµi chÝnh c«ng

Tµi chÝnh lµ g×?
BiÓu hiÖn bªn ngoµi cña tµi chÝnh:
• C¸c hiÖn t­îng thu vµo b»ng tiÒn
• C¸c hiÖn t­îng chi ra b»ng tiÒn

H×nh thøc biÓu hiÖn bªn ngoµi cña tµi chÝnh
lµ sù vËn ®éng cña nguån tµi chÝnh.

Qu¸ tr×nh vËn ®éng cña c¸c
nguån tµi chÝnh

Chñ thÓ kinh
tÕ -x· héi

Qu¸ tr×nh h×nh thµnh
Qu¸ tr×nh sö dông
quü tiÒn tÖ
quü tiÒn tÖ
Quü
tiÒn tÖ

Sù vËn ®éng cña c¸c nguån tµi chÝnh ph¶n
¸nh mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c chñ thÓ

B¶n chÊt cña tµi chÝnh
Tµi chÝnh lµ tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ
kinh tÕ n¶y sinh trong ph©n phèi c¸c
nguån tµi chÝnh th«ng qua viÖc t¹o lËp vµ
sö dông c¸c quü tiÒn tÖ nh»m ®¸p øng c¸c
nhu cÇu kh¸c nhau cña c¸c chñ thÓ trong
x· héi.

HÖ thèng tµi chÝnh
Lµ tæng thÓ c¸c luång vËn ®éng cña
c¸c nguån tµi chÝnh trong c¸c lÜnh vùc
kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ quèc d©n
Cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau trong
viÖc h×nh thµnh vµ sö dông c¸c quü
tiÒn tÖ trong c¸c lÜnh vùc ®ã.

Tµi chÝnh c«ng

Tµi chÝnh DN

ThÞ
tr­êng
tµi
chÝnh

Tµi chÝnh quèc tÕ

Tµi chÝnh d©n c­
Tæ chøc XH

C¸c ®Þnh nghÜa vÒ tµi chÝnh c«ng
Tµi chÝnh c«ng nghiªn cøu c¸c
ho¹t ®éng chi tiªu vµ lµm t¨ng
thu nhËp cña ChÝnh phñ.
Nguån: Harvey S.Rosen: Tµi chÝnh c«ng, NXB
Irwin McGraw-Hill, xuÊt b¶n lÇn thø 5, tr. 7.

Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng vµ thu
nhËp, chi tiªu c«ng
Kinh tÕ
t¨ng tr­ëng

Thu nhËp b×nh qu©n
®Çu ng­êi

Chi tiªu c«ng

Thu thuÕ

Tèc ®é t¨ng GDP
12
10 9.54 9.34
8.15

6.79 6.89 7.04 7.24

8
6

5.76
4.77

7.7

8.4 8.2 8.5
6.23
5.2

4
2

19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
*

0

GDP vµ GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi
Nguồn: Kinh tế 2007-2008 VN & thế giới, tr.76

N¨m

GDP thùc tÕ
Tû VN§

GDP tÝnh b»ng
triệu USD

GDP bình quân
đầu người
(nghìn VNĐ)

GDP b×nh qu©n
®Çu ng­êi USD

1995

228.892

20.806,5

3.179,3

289,0

2000

441.646

31.216,1

5.688,7

402,1

2001

481.295

32.489,2

6.116,7

412,9

2002

535. 762

35.081,3

6.719,9

440,0

2003

613.443

39.797,8

7.582,5

491,9

2004...
Qu¶n lý
tµi chÝnh c«ng
Hµ Néi - 2009
Quản lý tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý tài chính công - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Quản lý tài chính công 9 10 844