Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý tải khoản cá nhân

Được đăng lên bởi Trái Tim Của Gió
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN: 17/1/2015
THU NHẬP CÁ NHÂN THÁNG
Dự kiến các loại tài khỏa cá nhân

$

2,460,000

Các loại tài khỏa cá nhân thực

1. Nhu cầu cần thiết:

(55%) $

1,353,000 1. Nhu cầu cần thiết:

$

28,865,000

2. Tài khoản đào tạo

(10%) $

246,000 2. Tài khoản đào tạo

$

-

3. Tài khoản cho đi

(5%) $

123,000 3. Tài khoản cho đi

$

-

4. Tài khoản hưởng thụ

(10%)

$

246,000 4. Tài khoản hưởng thụ

$

-

5. Tài khoản tiết kiệm dài hạn

(10%)

$

246,000 5. Tài khoản tiết kiệm dài hạn

$

-

6. Tài khả tự do tài chính

(10%)

$

246,000 6. Tài khả tự do tài chính

$

246,000

$

(25,051,000)

TÀI KHỎA ĐẦU TƯ - TÀI KHẢ DỰ PHÒNG:
Ghi chú:

$(26,651,000)
$

1,600,000

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

CÁC KHẢO THU NHẬP TRONG THÁNG
CÁC KHẢ CHI
1cad
du toan

$
$
$

2,460,000
960,000
1,500,000

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

TÀI KHOẢN NHU CẦU THIẾT YẾU
CÁC KHẢ CHI
Đóng 2 bàn máy tính
Khóa trung tâm 3 khóa việt tiệp
6 Máy tính trung tâm
Ổ cắm
15 Ghế nhựa cao loại đẹp 55000
Ti vi 50 inch + lắp đặt + giá

2013
2013
8.2.2014
10.2.2014
11.2.2014
14.2.2014

$ 28,865,000
$ 2,500,000
$
400,000
$ 12,070,000
$
250,000
$
825,000
$ 12,820,000

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

TÀI KHOẢN ĐÀO TẠO
CÁC KHẢ CHI

$

-

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

TÀI KHOẢN CHO ĐI
CÁC KHẢ CHI

$

-

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

TÀI KHOẢN HƯỞNG THỤ
CÁC KHẢ CHI

$

-

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM DÀI HẠN
CÁC KHẢ CHI

$

-

...
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN: 17/1/2015
THU NHẬP CÁ NHÂN THÁNG $ 2,460,000
Dự kiến các loại tài khỏa cá nhân Các loại tài khỏa cá nhân thực
$ 1,353,000 1. Nhu cầu cần thiết: $ 28,865,000
$ 246,000 2. Tài khoản đào tạo $ -
$ 123,000 3. Tài khoản cho đi $ -
$ 246,000 4. Tài khoản hưởng thụ $ -
$ 246,000 5. Tài khoản tiết kiệm dài hạn $ -
$ 246,000 6. Tài khả tự do tài chính $ 246,000
TÀI KHỎA ĐẦU TƯ - TÀI KHẢ DỰ PHÒNG: $ (25,051,000)
Ghi chú:
1. Nhu cầu cần thiết: (55%)
2. Tài khoản đào tạo (10%)
3. Tài khoản cho đi (5%)
4. Tài khoản hưởng thụ (10%)
5. Tài khoản tiết kiệm dài hạn (10%)
6. Tài khả tự do tài chính (10%)
Quản lý tải khoản cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý tải khoản cá nhân - Người đăng: Trái Tim Của Gió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quản lý tải khoản cá nhân 9 10 75