Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý theo khoa học

Được đăng lên bởi tinhocvnit-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản lý theo khoa học là lý thuyết quản lý dựa trên quá trình phân
tích, tổng hợp các quy trình công việc nhằm nâng cao năng suất lao
động (hợp lý hóa lao động). Những ý tưởng cốt lõi của lý thuyết được
phát triển trong thập niên 1890 bởi Frederick Winslow Taylor, ông tin
rằng các quyết định dựa trên kinh nghiệm truyền thống và quy tắc
theo kinh nghiệm (rule of thumb) nên được thay thế bằng cách khai
thác chuỗi thao tác chính xác sau khi nghiên cứu cẩn thận các cá
nhân trong quá trình làm việc. Lý thuyết của Taylor đạt đến đỉnh cao
của nó trong những năm 1910; đến thập niên 1920, cho dù vẫn có
ảnh hưởng rộng khắp, nhưng đã bắt đầu có những thuyết mới và các
ý kiến đối lập. Mặc dầu lý thuyết Quản lý theo khoa học trở nên lỗi
thời dần từ sau những năm 1930, những nội dung cơ bản nhất của lý
thuyết, bao gồm ý tưởng về phân tích, tổng hợp, lập luận, cũng như
về tinh thần lao động của nhân công, vẫn có vai trò quan trọng trong
nhiều ngành công nghiệp cũng như phương pháp quản lý ngày nay.
Nội dung và bối cảnh
Khái niệm cơ bản của lý thuyết được xây dựng bởi Taylor trong
những thập niên 1880 và 1890, xuất bản lần đầu trong công trình
Shop Management vào năm 1903[1] và The Principles of Scientific
Management (1911).[2] Khi đang làm đốc công và thợ máy tiện ở
Midvale Steel, Taylor nhận ra sự khác biệt bẩm sinh, hình thành bởi
nhiều yếu tố như tài năng, trí thông minh, hay động lực, của các
nhân công khác nhau thì khác nhau. Ông là một trong những người
tiên phong áp dụng khoa học vào tình huống này, thật vậy, hiểu lí do
và phương thức để có dung hòa những khác biệt giữa khả năng của
nhân công, qua đó sắp xếp họ vào vị trí phù hợp, rồi nhân rộng sang
những nhân công khác, bằng cách tạo ra các tiêu chuẩn. Ông cho
rằng, kinh nghiệm truyền thống và quy tắc theo kinh nghiệm nên
được thay thế bằng cách khai thác chuỗi thao tác chính xác,[3] với
mục đích tăng năng suất lao động và giảm bớt những cố gắng của
nhân công.[4]

Lý thuyết Quản lý theo khoa học dựa trên sự điều hành chặt chẽ đối
với nhân công của người quản lý. Chính vì thế, phương pháp này
yêu cầu nhiều quản lý viên hơn so với các phương pháp cũ. Sự khác
biệt này phân biệt nhóm những người quản lý dựa trên sự chi tiết
trong công việc, khả năng xoay xở, và những người quản lý chỉ đơn
thuần misguided micromanagement, và hơn thế nữa, gây ra sự xích
mích giữa lao công và quản lý, cũng như sự căng thẳng giữa các giai
cấp xã hội, giữa giới lao động chân tay và giới lao động trí óc.
Nội dung quản lý theo khoa học dựa...
Quản lý theo khoa học là lý thuyết quản lý dựa trên quá trình phân
tích, tổng hợp các quy trình công việc nhằm nâng cao năng suất lao
động (hợp lý hóa lao động). Những ý tưởng cốt lõi của lý thuyết được
phát triển trong thập niên 1890 bởi Frederick Winslow Taylor, ông tin
rằng các quyết định dựa trên kinh nghiệm truyền thống và quy tắc
theo kinh nghiệm (rule of thumb) nên được thay thế bằng cách khai
thác chuỗi thao tác chính xác sau khi nghiên cứu cẩn thận các cá
nhân trong quá trình làm việc. Lý thuyết của Taylor đạt đến đỉnh cao
của nó trong những năm 1910; đến thập niên 1920, cho dù vẫn có
ảnh hưởng rộng khắp, nhưng đã bắt đầu có những thuyết mới và các
ý kiến đối lập. Mặc dầu lý thuyết Quản lý theo khoa học trở nên lỗi
thời dần từ sau những năm 1930, những nội dung cơ bản nhất của lý
thuyết, bao gồm ý tưởng về phân tích, tổng hợp, lập luận, cũng như
về tinh thần lao động của nhân công, vẫn có vai trò quan trọng trong
nhiều ngành công nghiệp cũng như phương pháp quản lý ngày nay.
Nội dung và bối cảnh
Khái niệm cơ bản của lý thuyết được xây dựng bởi Taylor trong
những thập niên 1880 và 1890, xuất bản lần đầu trong công trình
Shop Management vào năm 1903[1] và The Principles of Scientific
Management (1911).[2] Khi đang làm đốc công và thợ máy tiện ở
Midvale Steel, Taylor nhận ra sự khác biệt bẩm sinh, hình thành bởi
nhiều yếu tố như tài năng, trí thông minh, hay động lực, của các
nhân công khác nhau thì khác nhau. Ông là một trong những người
tiên phong áp dụng khoa học vào tình huống này, thật vậy, hiểu lí do
và phương thức để có dung hòa những khác biệt giữa khả năng của
nhân công, qua đó sắp xếp họ vào vị trí phù hợp, rồi nhân rộng sang
những nhân công khác, bằng cách tạo ra các tiêu chuẩn. Ông cho
rằng, kinh nghiệm truyền thống và quy tắc theo kinh nghiệm nên
được thay thế bằng cách khai thác chuỗi thao tác chính xác,[3] với
mục đích tăng năng suất lao động và giảm bớt những cố gắng của
nhân công.[4]
Quản lý theo khoa học - Trang 2
Quản lý theo khoa học - Người đăng: tinhocvnit-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quản lý theo khoa học 9 10 661